ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/12/2020

Ερώτηση 34 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: «Εξαίρεση των γονέων ωφελουμένων από την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους»

Ερώτηση 34  βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία:  «Εξαίρεση των γονέων ωφελουμένων από την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους»Την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης από το Υπουργείο Εργασίας στην οποία να διευκρινίζεται ότι, οι γονείς ωφελούμενοι του Προγράμματος Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ, που τους παρέχεται η δυνατότητα αναστολής της εργασίας τους δεν στερούνται της κρατικής υποστήριξης των 534 ευρώ, ζητούν 34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με ερώτηση τους που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Α` Θεσσαλονίκης, Χρήστου Γιαννούλη.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: «Εξαίρεση των γονέων ωφελουμένων από την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους»

Σχετικά με τους ωφελούμενους από τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020, που αφορά 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ, συναφείς φορείς, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων, εκδόθηκε από την Υποδιεύθυνση ΙΙ - Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (Μονάδα ΙΙ.Β1της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας) της Ειδικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η με αρ. πρωτ: 0.4278 13/ 10 / 2020 Ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι " προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού και με δεδομένο ότι το φαινόμενο της πανδημίας συνιστά γεγονός ανώτερης βίας, διευκρινίζεται ότι εφαρμόζεται συμπληρωματικά η με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/02-10-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ:9ΣΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π). Σύμφωνα με αυτή οι ωφελούμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στις αναφερόμενες στην εγκύκλιο ομάδες δύνανται να απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας για λόγους προστασίας της υγείας τους. Στην περίπτωση αυτή, παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ αποστάσεως, εφόσον είναι δυνατή η άσκηση των καθηκόντων τους εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 67 του ν. 4722/2020».
Δηλαδή ουσιαστικά εφαρμόζονται και για τους ωφελούμενους του παραπάνω προγράμματος οι άδειες ειδικού σκοπού των ευπαθών ομάδων και εφαρμόζεται η τηλεργασία, όπου το αντικείμενο το επιτρέπει.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αρ. πρωτ: 0.4706/04/11/2020 δεύτερη διευκρινιστική ανακοίνωση, όπου προβλέπονται ότι α) συμβάσεις εργασίας των ωφελουμένων σε Επιβλέποντες Φορείς των περιφερειακών ενοτήτων που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο Β «αυξημένου κινδύνου» των οποίων αναστέλλεται υποχρεωτικά η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται σε αναστολή. Περαιτέρω, συμβάσεις εργασίας των ωφελουμένων σε Επιβλέποντες Φορείς των περιφερειακών ενοτήτων που εντάσσονται σε τοπικά απαγορευτικά μέτρα (τοπικό «lockdown») σύμφωνα με την υπό στοιχεία αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2-11-2020 (Β΄ 4831) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, των οποίων αναστέλλεται υποχρεωτικά η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται σε αναστολή από την ημερομηνία επιβολής του και για δεκατέσσερις ημέρες τουλάχιστον και
β) για τις περιπτώσεις που γίνεται εφαρμογή της τηλεεργασίας ορίζεται ότι προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού και με δεδομένο ότι το φαινόμενο της πανδημίας συνιστά γεγονός ανώτερης βίας, διευκρινίζεται ότι εφαρμόζεται αναλογικά η με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η) και αφορά την περίοδο από 3/11/2020 έως και 30/11/2020.

Η παραπάνω μνημονευόμενη εγκύκλιος (αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-2020) σχετικά με τις διευκολύνσεις των γονέων αναφέρει ότι: «Δεδομένης της εξέλιξης της πανδημίας και συνεπεία αυτής της πλήρους αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων στο πλαίσιο αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του COVID-19, για όσο διάστημα διαρκεί αυτή, υπενθυμίζεται ότι είναι σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε και ισχύει, και στις οποίες προβλέπεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η χορήγηση στους γονείς υπαλλήλους άδειας ειδικού σκοπού ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές και υπό τις συνθήκες της πανδημίας, οι οποίες καθιστούν σχεδόν αδύνατη πλέον την χορήγηση αδειών λόγω εξάντλησης αυτών, οι Υπηρεσίες θα προβαίνουν, εφόσον το επιθυμεί ο υπάλληλος γονέας, στην κατά προτεραιότητα παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει των καθηκόντων που ασκεί ο/η υπάλληλος ή στην εκ περιτροπής παροχή εργασίας. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να παρέχουν την εργασία τους σε ωράριο διαφορετικό από το παγίως προβλεπόμενο εφόσον αυτό συνάδει τόσο με την προστασία των τέκνων όσο και με την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων της δημόσιας υπηρεσίας».
Όταν ωστόσο γονείς ωφελούμενοι αιτήθηκαν τη χορήγηση της παραπάνω γονικής άδειας ειδικού σκοπού, υπήρξε άρνηση των φορέων στους οποίους εργάζονται να την χορηγήσουν.

Έτσι στις 19.11.2020 με 3 ανακοίνωση (με αριθμ πρωτ. 0.4894) της άνω Γραμματείας αποσαφηνίστηκε για τους ωφελούμενους του παραπάνω Προγράμματος ότι: 1) 1α. Η απασχόληση των ωφελουμένων σε δομές που τίθενται σε πλήρη αναστολή λειτουργίας αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η αναστολή λειτουργίας των δομών αυτών και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μέχρι 30/11/2020, με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας των συμβάσεών τους, για ισόχρονο χρονικό διάστημα με αυτό της αναστολής της απασχόλησης. 1β. Δεν αναστέλλεται η απασχόληση των ωφελουμένων στις ως άνω δομές, σε ειδικότητα που εξαιρείται της αναστολής και εφόσον η ειδικότητά τους αυτή επιτρέπει τη συνέχιση της απασχόλησής τους, π.χ. για τους ωφελούμενους που απασχολούνται στις διοικητικές υπηρεσίες των ως άνω δομών, ή φύλακες κλπ. και 2) ως προς τις άδειες ειδικού σκοπού ορίζεται ότι «Το άρθρο 2 της με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190 - 13/11/2020 ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6- 5ΩΙ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο προβλέπονται οι διευκολύνσεις των γονέων δεν τυγχάνει εφαρμογής στους ωφελούμενους της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020, ως εκ του εξειδικευμένου καθεστώτος απασχόλησής τους. Προς διευκόλυνση των γονέων ωφελουμένων παρέχεται η δυνατότητα αναστολής της απασχόλησής τους για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η πλήρης αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων και η αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας των συμβάσεών τους».
Επειδή οι ανωτέρω γονείς ωφελούμενοι αφενός στερήθηκαν της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού αφετέρου η τρίτη ανακοίνωση αναφέρεται όχι στην αναστολή των συμβάσεων εργασίας αλλά στην αναστολή της απασχόλησής τους, εκφράζουν φόβους, ότι μπορεί να στερηθούν το πόσο των 534 ευρώ με το οποίο ενισχύονται όσοι τους έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση στην οποία θα διευκρινίζεται ότι, οι γονείς ωφελούμενοι του Προγράμματος ΝΟ 4/2020 του ΟΑΕΔ, που τους παρέχεται η δυνατότητα αναστολής της εργασίας τους δεν στερούνται της κρατικής υποστήριξης των 534 ευρώ ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιαννούλης Χρήστος
Αμανατίδης Ιωάννης
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα(Δώρα)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη(Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Ιωάννης
Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Δημήτριος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ