ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

05/02/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: «Εντοπισμός νέας αστοχίας της υπό ΑΔΑ: 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)»

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: «Εντοπισμός νέας αστοχίας της υπό ΑΔΑ: 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)»ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Εσωτερικών
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: «Εντοπισμός νέας αστοχίας της υπό ΑΔΑ: 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)»

Σε συνέχεια της από 19.01.2021 με αριθ. πρωτ. ΒτΕ 3378 Ερώτησής μας με θέμα «Αστοχίες της υπό ΑΔΑ: 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν Πρόσκλησης της ΠΚΜ και μαζικός αποκλεισμός υποψηφίων επιχειρήσεων», επανερχόμαστε με την παρούσα, προκειμένου να επισημάνουμε νέα αστοχία της ιδίας παραπάνω Πρόσκλησης που οδήγησε στον αποκλεισμό πολλών επιχειρήσεων από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).
Ως γνωστό, το Άρθρο Έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α ́68), η οποία ΠΝΠ κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’83), προβλέπει τη χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, οι οποίες επλήγησαν από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και [...] μέτρα που μπορούν να χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίνονται οι προκηρύξεις των δράσεων ενίσχυσης, οι οποίες ορίζουν τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τις επιλέξιμες δαπάνες, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, τις σχετικές προθεσμίες, τις αρμόδιες για την υλοποίηση υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Η σχετική δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)», Επενδυτική προτεραιότητα: 3c «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών» και στον Ειδικό Στόχο 3c1 «Αύξηση του ρυθμού εισαγωγής νέων / βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών των ΜΜΕ» (ΑΔΑ: 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν).

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο εξαιρετικά σημαντικό και αναγκαίο για την επιβίωση των ΜΜΕ της ΠΚΜ ποσό των €150.000.000 και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Καταληκτική ημερομηνία της αποκλειστικώς ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων από τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ ήταν η 09.10.2020. Στην πράξη, η δημόσια χρηματοδότηση προσφέρει Κεφάλαιο Κίνησης για τις επιχειρήσεις, ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης ανά επιχείρηση τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€.

Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης (σελίδα 15 της υπό ΑΔΑ 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν Πρόσκλησης) των υποψηφίων προς στήριξη επιχειρήσεων ήταν και το Α3 κριτήριο με ελάχιστη βαθμολογία 0 και μέγιστη 60 μόρια.
 
Όπως βλέπουμε στο τελευταίο κελί δεξιά, υπό το δεύτερο σημείο (bullet point), «Για τιμές κριτηρίου μεγαλύτερες του 10 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 60», το οποίο σημαίνει ότι τα 9 μόρια που μπορεί να συγκέντρωσε μια υποψήφια επιχείρηση παραμένουν 9, τα 10 μόρια παραμένουν 10, αλλά τα 11 μόρια αυτομάτως ανάγονται σε 60! Αυτό δεν είναι απαραιτήτως κακό, αλλά είναι σαφές ότι καθίσταται αποφασιστικό κριτήριο για την επιλεξιμότητα μιας επιχείρησης. Για να εξαχθεί η βαθμολογία των μορίων, συγκρίνεται ο κύκλος εργασιών (τζίρος) της χρονικής περιόδου από την 01.04.2019 ως την 30.06.2019 -που ήταν η τελευταία χρονιά λειτουργίας υπό κανονικές συνθήκες-, προς τη χρονική περίοδο υπό το καθεστώς αναστολής εργασιών λόγω της πανδημίας του SARS-CoV-19 από την 01.04.2020 ως την 30.06.2020.

Κατά τα παραπάνω, ανάγεται σε κομβικό ερώτημα το αν η υποψήφια επιχείρηση λειτούργησε ή όχι κατά τη χρονική περίοδο υπό το καθεστώς αναστολής εργασιών λόγω της πανδημίας του SARS-CoV-19 (δηλαδή από την 01.04.2020 ως την 30.06.2020). Αν υπήρξε έστω και ο ελάχιστος κύκλος εργασιών (τζίρος) η υποψήφια επιχείρηση αποκλείεται από το παραπάνω χρηματοδοτικό εργαλείο.

Δυστυχώς, η παραπάνω Πρόσκληση της ΠΚΜ που προϋπέθετε τις επιχειρήσεις κλειστές κατά τη διάρκεια του μηνός Ιουνίου 2020, δεν έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι ήδη από τις 10 Μαΐου 2020, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Αδ. Γεωργιάδης, προετοίμαζε ψυχολογικά και προσκαλούσε την αγορά με δηλώσεις του, ενδεικτικά ότι «μέχρι τις 15 Ιουνίου (σ.σ. 2020) εξετάζει το υπουργείο Ανάπτυξης να ανοίξουν και οι εσωτερικοί χώροι στα καταστήματα εστίασης», «Έως 15 Ιουνίου ανοίγουν οι εσωτερικοί χώροι στην εστίαση», «Υπάρχουν σκέψεις για άνοιγμα πριν τον Ιούνιο», «Στο τραπέζι βρίσκονται όλα τα πιθανά σενάρια για ακόμα και για άνοιγμα των επιχειρήσεων εστίασης πριν από την 1η Ιουνίου. Θα δούμε τα κρούσματα και συζητάμε για ταχύτερο άνοιγμα».

Οι επιχειρήσεις του τόπου μου, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας που στηρίζονται εξόχως στον εποχικό τουρισμό από χώρες γειτονικές προς την πατρίδα μας, εμπιστευόμενες τον Υπουργό, έσπευσαν να «ανοίξουν», αμέσως μόλις δόθηκε η άδεια για το έτος 2020, χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς η τουριστική περίοδος είναι ούτως ή άλλως πολύ σύντομη στη Μακεδονία και προμηνυόταν ακόμη πιο ήπια λόγω της ανάγκης τήρησης των απολύτως απαραίτητων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Φυσικά τότε, τον Μάιο του 2020, οι επιχειρήσεις της Πιερίας δεν μπορούσαν να γνωρίζουν, ότι μια Πρόσκληση της ΠΚΜ τρεις μήνες αργότερα, θα τους πετούσε έξω από το χρηματοδοτικό εργαλείο των 5.000 ως 50.000 Ευρώ, ως τιμωρία για τις λίγες ημέρες λειτουργίας τους τον Ιούνιο 2020, όπου όμως ο ελάχιστος τζίρος τους ως την 30.06.2020 κρίθηκε από το παραπάνω αποφασιστικό κριτήριο ως λόγος αποκλεισμού τους!

Χωρίς βεβαίως να υπαινισσόμαστε ότι οι αντίστοιχες επιχειρήσεις Αθηνών είχαν «εσωτερική πληροφόρηση» (άλλωστε δεν υπάγονται στην ΠΚΜ!), δεν «άνοιξαν» τον Ιούνιο 2020 και θα πληρούν το κριτήριο του ελάχιστου τζίρου τον Ιούνιο του 2020, όταν αντίγραφα της αποδεδειγμένα αποτυχημένης (βλ. προηγούμενη από 19.01.2021 με αριθ. πρωτ. ΒτΕ 3378 Ερώτησής) υπό ΑΔΑ 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν Πρόσκλησης εφαρμοστούν στην υπόλοιπη επικράτεια...

Επειδή την αποδειχθείσα πλέον ανικανότητα της Κυβέρνησής σας να εκπονήσετε ένα εθνικό, συστηματικό σχέδιο αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών των περιορισμών (που ορθώς επιβάλλατε) για την αποτροπή διασποράς του SARS-CoV-19, και ένα συστηματικό σχέδιο στήριξης των πληττομένων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο να πλήττονται σε διαφορετικό βαθμό και με ποικίλους τρόπους, διαδέχθηκε η ανικανότητά σας να συνδυάσετε τις εξαγγελίες σας με τις πράξεις σας.

Επειδή, είναι πραγματικά κρίμα για τον τόπο να καταστρέφονται οι επιχειρήσεις που δίνουν ψωμί και όνειρα στους ανθρώπους, από την ανικανότητα μια Κυβέρνησης.

Επειδή, είναι αδύνατο να πιστέψουμε ότι εκτός της ανίκανης Κυβέρνησης, αυτή διαχειρίζεται τσιγγούνικα το δημόσιο χρήμα και ταυτόχρονα προσπαθεί με τεχνάσματα και ημερομηνίες να αποκλείσει (εξαπατήσει) αυτούς που λέει ότι θέλει να βοηθήσει.

Επειδή μπορείτε πάρα πολύ εύκολα και δίκαια, να σχεδιάσετε (επιτέλους) ένα εθνικό πρόγραμμα στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων που λειτουργούν στη χώρα μας, το οποίο θα λειτουργήσει απολογιστικά για τις ημέρες του έτους 2020 κατά τις οποίες ΔΕΝ λειτούργησαν οι επιχειρήσεις, αλλά και συνδυαστικά με τον κύκλο εργασιών και τα τυχόν κέρδη τους, διάφανα και οριζόντια.

Επειδή οτιδήποτε άλλο είναι υπεκφυγές.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:
Ποια η υπουργική απόφαση (στοιχεία της και ΦΕΚ δημοσίευσής της) που εκδόθηκε σε εκτέλεση της νομοθετικής εξουσιοδότησης του Άρθρου Έκτου της από 20.3.2020 ΠΝΠ, η οποία ΠΝΠ κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’83) και αποτελεί τη νομική βάση της υπό ΑΔΑ: 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν Πρόσκλησης της ΠΚΜ;
Τελούν τα υπόψη Υπουργεία εν γνώσει και του ανωτέρω προβλήματος της εφαρμογής της υπό ΑΔΑ: 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν Πρόσκλησης της ΠΚΜ;
Πόσεις αιτήσεις υποβλήθηκαν για την παραπάνω υπό ΑΔΑ: 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν Πρόσκληση της ΠΚΜ και πόσες υποψήφιες επιχειρήσεις έχουν ήδη αποκλειστεί εξαιτίας του Α3 κριτηρίου (σελ. 15 της άνω Πρόσκλησης);
Με ποιο τρόπο σκοπεύουν να επανορθώσουν την άνω αδικία σε βάρος των επιχειρήσεων που εμπιστευθήκαν τις προτροπές του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη  Γεωργιάδη;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βέττα Καλλιόπη
Κόκκαλης Βασίλειος
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος  
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παππάς Νικόλαος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος ΣωκράτηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ