ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

15/02/2021

Τροπολογία του Σ. Βαρδάκη: Ρυθμίσεις θεμάτων για τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών

Τροπολογία του Σ. Βαρδάκη: Ρυθμίσεις θεμάτων για τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμώνΤροπολογία

Στο Σχέδιο Νόμου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αρμόδιου για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης: «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»


Θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων για τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Σε περιοχές της Ελλάδας (Κρήτη, Ήπειρος, Πελοπόννησος) με έντονες γεωμορφολογικές ιδιομορφίες oι εκεί λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί αδυνατούν να καλύψουν τις γεωγραφικές τους περιοχές με χρήση μίας μόνον συχνότητας, σε αντίθεση με τις λοιπές περιφέρειες όπου η κάλυψη με μία συχνότητα είναι ευχερής. Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα χρήσης και δεύτερης συχνότητας, αρκεί να τηρηθεί εκ νέου η διαδικασία δηλώσεως στη Γεν. Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και οι προϋποθέσεις που έθετε το άρθρο 65 ν. 4155/2013 (όπως ισχύει) (πχ. μη παρεμβολή σε νομίμως λειτουργούντα δίκτυα) και να βεβαιωθεί από την Εθν. Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι η χρήση διαφορετικής συχνότητας έχει καταγραφεί σε τεχνική έκθεση μέχρι και το τέλος του 2020.

Κατά τον τρόπο αποκαθίσταται η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των σταθμών της χώρας ως προς τη δυνατότητα της μεγαλύτερης δυνατής κάλυψης της γεωγραφικής περιοχής εκπομπής τους, ιδιαίτερα σε ακριτικές περιοχές όπου από τη δευτερεύουσα θέση εκπομπής είναι αδύνατη η χρήση της ίδιας συχνότητας με εκείνη που χρησιμοποιείται από την κύρια θέση εκπομπής.

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Στο τέλος του άρθρου 65 ν. 4155/2013 με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 120) όπως ισχύει προστίθεται τελευταία παράγραφος με το εξής περιεχόμενο:

«Σε περίπτωση που λόγω γεωμορφολογικών ή άλλων ιδιομορφιών δεν είναι δυνατή η βέλτιστη κάλυψη της περιοχής μετάδοσης από ήδη δηλωθείσα δευτερεύουσα θέση εκπομπής με χρήση της ίδιας συχνότητας για την οποία ραδιοφωνικός σταθμός έχει λάβει άδεια ή βεβαίωση, δύναται να γίνει χρήση διαφορετικής συχνότητας τηρουμένης της διαδικασίας του παρόντος άρθρου και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι η χρήση της διαφορετικής συχνότητας έχει καταγραφεί από την ΕΕΤΤ με τεχνική έκθεση συνταχθείσα μέχρι και την 31.12.2020. Για τη χορήγηση βεβαίωσης χρήσης διαφορετικής συχνότητας από την ήδη δηλωθείσα δευτερεύουσα θέσης εκπομπής υποβάλλεται δήλωση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η έκδοση βεβαίωσης υποβολής δήλωσης θα γίνει συνολικά μετά τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας και μέχρι τότε δεν επιβάλλονται ούτε εφαρμόζονται κυρώσεις για τις ήδη εγκατεστημένες θέσεις εκπομπής, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι όροι του παρόντος άρθρου. Μέχρι την αδειοδότηση από το ΕΣΡ, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αυτής της παραγράφου επιτρέπεται να εκπέμπουν στις κατά τα ως άνω δηλωθείσες συχνότητες, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι όροι του παρόντος άρθρου, όπως εκάστοτε ισχύει, και εφόσον δεν δημιουργούνται παρεμβολές στους διαύλους συχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Δημόσιας Τηλεόρασης και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου».


Αθήνα 15/02/2021

 

Ο προτείνων βουλευτής

Βαρδάκης ΣωκράτηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ