ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

09/03/2021

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Εκμίσθωση αναψυκτηρίων αρχαιολογικών χώρων

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Εκμίσθωση αναψυκτηρίων αρχαιολογικών χώρωνΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ
Προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Θέμα: «Εκμίσθωση αναψυκτηρίων αρχαιολογικών χώρων»

Σύμφωνα με τις από 11/12/2019 και 14/01/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), ο φορέας προχώρησε κατά το διάστημα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020 στη διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωση 14 αναψυκτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους με προβλεπόμενη διάρκεια σύμβασης τα τρία έτη.
Ειδικότερα, η όλη διαδικασία διεξήχθη με τις Διακηρύξεις Διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού και συγκεκριμένα με τις υπ’ αριθμ. 676/15-1-2020, 678/15-1-2020, 680/15-1-2020, 681/15-1-2020, 684/15-1-2020, 685/15-1-2020, 687/15-1-2020, 733/16-1-2020, 734/16-1-2020, 735/16-1-2020, 736/16-1-2020, 737/16-1-2020, 738/16-1-2020, 2022/7-2-2020, διακριτά για κάθε αναψυκτήριο αρχαιολογικού χώρου.
Το πλαίσιο, το περιεχόμενο και οι όροι των διακηρύξεων ήταν όμοια, λόγω κοινού αντικειμένου (αναψυκτήρια), με κύριες διαφοροποιήσεις στην τιμή εκκίνησης μισθώματος, ανάλογα με την σπουδαιότητα και κατά συνέπεια την επισκεψιμότητα, του αρχαιολογικού χώρου στον οποίο εντάσσονται.
Εν τω μεταξύ, λόγω της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, η διαγωνιστική διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε. Το ΤΑΠ τον Απρίλιο του 2020 ζήτησε από τους συμμετέχοντες με έγγραφό του την παράταση ισχύος των προσφορών τους, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί και πάλι η διαδικασία. Τον Αύγουστο του 2020 επανέρχεται με νέο έγγραφο, ζητώντας νέα παράταση, στο πλαίσιο της δυνατότητας επικαιροποίησης που προβλεπόταν στους όρους των αρχικών διακηρύξεων. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2020 και επιλέχθηκαν οι πλειοδότες.
Στο πλαίσιο των δικών τους υποχρεώσεων, μετά την υπογραφή των συμβάσεων έπρεπε να προβούν σε συγκεκριμένες εργασίες για την προετοιμασία λειτουργίας των αναψυκτηρίων και βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που σαφώς περιγραφόταν στις διακηρύξεις.

Ως εκ τούτων:
Επειδή στο άρθρο 9 των διακηρύξεων προβλεπόταν διάρκεια ισχύος των προσφορών για ενενήντα (90) ημέρες από τη διενέργεια του Διαγωνισμού με δυνατότητα παράτασης κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το προβλεπόμενο στη διακήρυξη.
Επειδή στο άρθρο 11 των διακηρύξεων οριζόταν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα, η οποία επιστρέφεται στον Ανάδοχο – Μισθωτή με την προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης.
Επειδή στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ του ΤΑΠ σε περίπτωση που η Σύμβαση λυθεί πρόωρα με υπαιτιότητα του Μισθωτή, σε περίπτωση που ο Μισθωτής δεν προβεί σε προσήκουσα λειτουργία του Αναψυκτηρίου εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, καθώς και στην περίπτωση που στη λήξη της μίσθωσης εκκρεμεί η καταβολή ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων για την ισόποση πληρωμή αυτών.
Επειδή στο άρθρο 17 ορίζεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά από έγγραφη πρόσκληση του ΤΑΠ για την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας τυχόν επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.
Επειδή στο άρθρο 19 προβλέπεται ότι το μηνιαίο μίσθωμα θα μείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ότι καταβάλλεται μόνο για τους μήνες λειτουργίας του μισθίου, ότι η καταβολή οφείλει να γίνεται εντός των τριών (3) πρώτων ημερών εκάστου μήνα, ότι ο μισθωτής δε δικαιούται τη μείωση μισθώματος μετά την κατακύρωση της μίσθωσης και ότι με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος το ΤΑΠ δύναται να προβεί στην είσπραξή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Επειδή στο άρθρο 20 προβλέπεται ότι σε έκτακτη περίπτωση που συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος το ΤΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μισθίου για ορισμένο χρονικό διάστημα, στην οποία ο Μισθωτής θα πρέπει να συμμορφωθεί, και για το διάστημα αυτό δε θα οφείλει μίσθωμα.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:
(α) Έχει υπογραφεί το σύνολο των Συμβάσεων που προέκυψαν από τους παραπάνω διαγωνισμούς εντός του χρονικού διαστήματος που αυτοί προέβλεπαν;
(β) Έχει ξεκινήσει η λειτουργία του συνόλου των Μισθωμάτων εντός του χρονικού ορίου που προέβλεπαν οι σχετικές Διακηρύξεις;
(γ) Έχει προκύψει κάποια τροποποίηση στις σχετικές συμβάσεις και, αν ναι, αφορά στο σύνολο των μισθώσεων;
(δ) Τηρείται από το σύνολο και επακριβώς η καταβολή των μισθωμάτων από τους μισθωτές-αναδόχους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Συμβάσεις, αλλά και στις σχετικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται λόγω της πανδημίας;
(ε) Σε αντίθετη περίπτωση, έχει ενεργοποιήσει το ΤΑΠ την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του και συγκεκριμένα υπάρχουν δικαστικές απαιτήσεις από το ΤΑΠ προς διαγωνιζόμενους και αποτέλεσε αυτό κώλυμα συμμετοχής και υπογραφής σύμβασης, όπως προβλέπεται στις σχετικές διακηρύξεις;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Τέλος, αιτούμαστε την κατάθεση των σχετικών εγγράφων για:
(α) Το αποτέλεσμα των διαγωνισμών με τους επιλεγέντες πλειοδότες.
(β) Τις υπογραφείσες Συμβάσεις.
(γ) Οικονομικά στοιχεία κατάθεσης μισθωμάτων.
(δ) Στοιχεία για τυχόν δικαστικές διεκδικήσεις κατά την τελευταία διετία.


Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

Πούλου Γιώτα
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καλαματιανός Διονύσιος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κόκκαλης Βασίλειος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος
Πολάκης Παύλος
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σπίρτζης Χρήστος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χατζηγιαννάκης Σωκράτης
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ