ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

11/05/2021

Ερώτηση Βαρδάκη-Ξενογιαννακοπούλου: Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, απαραίτητη η παράταση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους και για τον Μάιο του 2021

Ερώτηση Βαρδάκη-Ξενογιαννακοπούλου: Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, απαραίτητη η παράταση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους και για τον Μάιο του 2021 

 

Αθήνα, 11  Μαΐου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ
προς τον κ. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: «Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, απαραίτητη η παράταση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους και για τον Μάιο του 2021»

Δυνάμει της υπ αριθμ 37095/1436/17.9.2020 ΚΥΑ, καθορίστηκε η έννοια των «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19. 

Με το άρθρο όγδοο της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με τον νόμο 4722/2020,  θεσπίζεται το δικαίωμα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας για τους ως άνω εργαζόμενους, καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για την αποδοχή των σχετικών αιτημάτων, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

Στην Π.Ν.Π. προβλέπεται επίσης ότι σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε αυτό, ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως την 31/12/2020 (παρατάθηκε η ισχύς από 30.9.2020 δυνάμει της υπ αριθμ 39363/1537/30.9.2020 ΚΥΑ).

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω εργαζόμενοι καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α` 76).

Από τέλη του έτους 2020, υπήρχε μια ασάφεια ως προς το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, και συγκεκριμένα για το διάστημα μετά την 31ην Δεκεμβρίου 2020. 

Ενώ αρχές του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους δημοσιεύτηκε η Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/2021 (ΦΕΚ 89/Β` 16.1.2021), και ακολούθησε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/2021 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021), βάσει των οποίων καθίσταται υποχρεωτική η προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό, σύμφωνα με εργαζόμενους, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όταν οι τελευταίοι απευθύνονταν στα τμήματα προσωπικού των ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούνται, προκειμένου να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας, γίνονταν αποδέκτες αρνητικών απαντήσεων, καθώς δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες για την υπαγωγή στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις.

Για την επίλυση αυτού του τόσο σοβαρού ζητήματος, είχαμε προχωρήσει σε κοινοβουλευτική παρέμβαση στις 1/2/2021, καταθέτοντας ερώτηση με θέμα «Ασάφεια ως προς το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, για το διάστημα μετά την 31ην Δεκεμβρίου 2020».

Καθυστερημένα και μετά την παρέμβασή μας, εκδόθηκε η 5648/120/5-2-2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39362/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) Κοινή Υπουργική απόφαση, ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), όπως ισχύει. Σύμφωνα με την Τροποποίηση αυτή, ο χρόνος ισχύος των παραπάνω περιπτώσεων, παρατάθηκε έως την 28η Φεβρουαρίου του 2021.

Επίσης, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ. 13805/2021 (ΦΕΚ 843/Β/3-3-2021) με την οποία ορίζονται Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, υπήρχε πάλι η ίδια ασάφεια αναφορικά με το καθεστώς που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα. 
Ενώ οριζόταν ότι καθίσταται υποχρεωτική η προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό, δε γινόταν καμία περαιτέρω διευκρίνιση, με αποτέλεσμα οι εν λόγω εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν ξανά τα ίδια προβλήματα με τους εργοδότες τους. 

Μετά από νέα κοινοβουλευτική παρέμβασή μας στις 9/3/2021 με θέμα «Επανέρχεται η ασάφεια ως προς το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, για τον Μάρτιο του 2021», εκδόθηκε η ΚΥΑ 10602/226/2021 – ΦΕΚ 926/Β/9-3-2021, με την οποία τροποποιήθηκε η 39363/1537/30-9-2020 9Β’ 4262 ΚΥΑ και προβλέπεται ότι ο χρόνος ισχύος των παραπάνω περιπτώσεων, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου του 2021.

Μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651 – ΦΕΚ 1308/Β/3-4-2021 με την οποία ορίζονται «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», η ίδια ασάφεια που είχαμε επισημάνει στις δύο προηγούμενες κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις, αναφορικά με τη δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, επανήλθε.

Έπειτα από νέα κοινοβουλευτική μας παρέμβαση για το ίδιο ζήτημα στις 7/4/2021 με θέμα «Επανέρχεται η ασάφεια ως προς το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, για τον Απρίλιο του 2021», δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 17512/1153/12.4.2021 με την οποία τροποποιείται η 39363/1537/30-9-2020   κοινή υπουργική απόφαση και προβλέπεται αναλυτικά  ότι o χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 55), που αναφέρεται στο άρθρο 6 της υπ` αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β`4262) κοινής υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2021.
Ωστόσο, μπαίνοντας στο δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, με τους διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας να τίθενται σε πλήρη λειτουργία, τη στιγμή που η υγειονομική κατάσταση της χώρας βρίσκεται ακόμα σε κρίσιμο σημείο, η προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες κρίνεται επιβεβλημένη και αδιαπραγμάτευτη.

Σε σχετικές εγκυκλίους αλλά και ανακοινώσεις του υπουργείου για τον μήνα Μάιο, δεν υπάρχει καμία αναφορά στη δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, τη στιγμή που το θέμα ρυθμίζεται πλήρως για τον δημόσιο τομέα, με τους εργαζομένους να δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας, πράγμα που δεν προσδιορίζεται για τον ιδιωτικό τομέα.

Οι ευπαθείς ομάδες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο να νοσήσουν από τον ιό και το ελάχιστο που μπορεί να γίνει από την Κυβέρνηση είναι να μεριμνά τα δέοντα για την προστασία τους, τη στιγμή που μάλιστα ο εμβολιασμός των εργαζομένων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί.

Επειδή, για τέταρτο, συνεχόμενο μήνα, υπάρχει ασάφεια ως προς το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα.
Επειδή, οι διάφοροι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας τίθενται σιγά – σιγά σε πλήρη λειτουργία, τη στιγμή που η υγειονομική κατάσταση της χώρας βρίσκεται ακόμα σε κρίσιμο σημείο
Επειδή, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες είναι πολλαπλάσιοι
Επειδή, ο εμβολιασμός των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες δεν έχει ολοκληρωθεί

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Προτίθεστε να παρατείνετε τον χρόνο ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α` 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α` 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α` 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α` 177) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 αυτού και για τον μήνα Μάιο;

2. Η παράταση αυτή θα έχει αναδρομική ισχύ για όλο τον μήνα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας δημοσίευσης της τροποποίησης;


Οι ερωτώντες βουλευτές 

Βαρδάκης Σωκράτης

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία- Ελίζα (Μαριλίζα)Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ