ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

17/05/2021

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.: Κατάθεση της έκθεσης αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης του ΟΑΣΘ σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4482/2017

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.: Κατάθεση της έκθεσης αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης του ΟΑΣΘ σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4482/2017 

Αθήνα 17 Μαΐου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονομικών
Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Κατάθεση της έκθεσης αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης του ΟΑΣΘ σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4482/2017»

Όπως καλώς γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4482/2017 (Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις) ανετέθη μετά από διαγωνισμό στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων», η αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης του ΟΑΣΘ και η διενέργεια όλων των πράξεων, που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 5 του παραπάνω νόμου, ήτοι: Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων καθώς και η απογραφή και αποτίμηση όλης της αποσβεσθείσας και αναπόσβεστης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. που περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο και όλων των υποχρεώσεων και αξιώσεων του Ο.Α.Σ.Θ. κατά την έναρξη της εκκαθάρισης. Σημειώνεται ότι παράλληλα η ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία απέκτησε με το άρθρο 41 του ν. 4690/2019 τη δυνατότητα να ενεργεί ως εκκαθαριστής.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4482/2017 η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να υποβάλλει εντός έξι (6) μηνών από την ανάθεση και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου νόμου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση του Ο.Α.Σ.Θ. έκθεση αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης, η οποία διαβιβάζεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, υποβάλλει αμελλητί στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών αίτηση για τον καθορισμό του τιμήματος εξαγοράς της επιχείρησης, στην οποία προσαρτάται η έκθεση του προηγούμενου εδαφίου. Το Εφετείο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά την τακτική διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθορίζει το τίμημα της εξαγοράς.

Εφόσον η έκθεση αποτίμησης δεν κατατεθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας εκτέλεσης ή σε τυχόν παράταση που έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κυρώσεις στο άρθρο 10 της συναφθείσης σύμβασης μεταξύ ΟΑΣΘ και ελεγκτικής εταιρείας, η ανάδοχος εταιρεία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, και μετά από κλήση της για παροχή εξηγήσεων υπάρχει η δυνατότητα ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή της σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Τέλος αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα της αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος της ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής.

Εν προκειμένω, η ανάθεση στην παραπάνω ελεγκτική εταιρεία έγινε στις 31/5/2019, ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Ο.Α.Σ.Θ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και της «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» και ως εκ τούτου η προθεσμία παράδοσης της έκθεσης αποτίμησης, σύμφωνα με τα λεχθέντα ανωτέρω έληξε την 1/12/2019. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε εάν η σχετική έκθεση αποτίμησης έχει κατατεθεί και διαβιβασθεί αρμοδίως από την παραπάνω ανάδοχη ελεγκτική εταιρεία και εάν, σε καταφατική τέτοια περίπτωση, οι αρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών την έχουν μεταβιβάσει αμελλητί στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών, όπως προβλέπει η σχετική διάταξη για τον καθορισμό του τιμήματος εξαγοράς της επιχείρησης. Η μόνη πληροφόρηση προέρχεται από σχετικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν, ότι η έκθεση αποτίμησης έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Επειδή η έκθεση αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης του ΟΑΣΘ είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς θα αναδείξει το γενικότερο ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας, η οποία, να σημειωθεί ότι επιδοτείται από το κράτος για να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες συγκοινωνιακού έργου.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 106 του Σ παρ. 4 το τίμημα της εξαγοράς ή το αντάλλαγμα της αναγκαστικής συμμετοχής του κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων καθορίζεται απαραιτήτως δικαστικώς και πρέπει να είναι πλήρες, ώστε να ανταποκρίνεται στην αξία της επιχείρησης, που εξαγοράζεται ή της συμμετοχής σ` αυτή.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί
1) Έχει κατατεθεί από την ανάδοχη ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» έκθεση αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης του ΟΑΣΘ και έχει διαβιβαστεί προς εσάς, τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4482/2017;
2) Σε καταφατική περίπτωση πότε κατατέθηκε η ανωτέρω έκθεση στο ΔΣ και την ΓΣ του ΟΑΣΘ και πότε διαβιβάστηκε προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών;
3) Εάν πράγματι σας έχει διαβιβαστεί η ανωτέρω έκθεση αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης του ΟΑΣΘ, έχετε υποβάλλει στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών αίτηση για τον καθορισμό του τιμήματος εξαγοράς της επιχείρησης και έχετε προσαρτήσει την παραπάνω έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4482/2017;
4) Εάν η παραπάνω έκθεση αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης του ΟΑΣΘ κατατέθηκε εκπρόθεσμα και η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα της ελεγκτικής εταιρείας, έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο άρθρο 10 της σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού και της αναδόχου εταιρείας για την επιβολή κυρώσεων;
5) Δόθηκε παράταση στην προθεσμία κατάθεσης της παραπάνω έκθεσης αποτίμησης μετά την 1/12/2019 με τροποποίηση της αρχικής σύμβασης;
Τέλος ζητούμε να μας καταθέσετε αντίγραφα: 1) της έκθεσης αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης του ΟΑΣΘ, που συντάχθηκε από την ανάδοχο ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4482/2017 και 2) των τυχόν τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης μεταξύ του ΟΑΣΘ και της εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων».
Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιαννούλης Χρήστος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη – Ελένη
Αμανατίδης Ιωάννης
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παππάς Νικόλαος
Πέρκα Θεοπίστη (Πέττη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τσίπρας Γεώργιος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης ΝικόλαοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ