ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/07/2021

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανάκληση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό στόχο για 45% αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ηλικίες 25-34 ετών

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανάκληση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό στόχο για 45% αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ηλικίες 25-34 ετώνΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
 
Θέμα: «Ανάκληση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό στόχο για 45% αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ηλικίες 25-34 ετών»
 
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Με τις διατάξεις του Μέρους Α’ του ν. 4777/2021 θεσμοθετήθηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) προκειμένου να ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021. Ωστόσο, η πανδημική κρίση και η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων καθιστούν αναγκαία την προτεινόμενη ρύθμιση, επιβάλλοντας την αναδρομική κατάργηση από το χρόνο ισχύος της ΕΒΕ σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, καθώς και της/των Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών.
 
Μια σειρά από πρόσφατες μελέτες, μεταξύ αυτών της UNESCO και του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ, διαπιστώνουν τη δημιουργία νέων μορφωτικών ανισοτήτων, ενώ καταγράφουν σημαντικές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις λόγω της μακράς περιόδου αναστολής της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η άμεση εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης και όχι όξυνσης των ανωτέρω προβλημάτων κρίνεται ως απαραίτητη. Επιπρόσθετα, ο τρόπος θέσπισης των Ε.Β.Ε. στερείται κάθε παιδαγωγικής και ακαδημαϊκής τεκμηρίωσης και ώς συνέπεια τον αποκλεισμό υποψηφίων από Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., παρότι συγκεντρώνουν μεγαλύτερη βαθμολογία από τον πρώτο ή/και τον τελευταίο εισαχθέντα. Παράλληλα, η εφαρμογή της Ε.Β.Ε. κρίνεται κοινωνικά άδικη, με τη φετινή μείωση του αριθμού εισακτέων στα Α.Ε.Ι. κατά τουλάχιστον 20.00 να αποτελεί τη μεγαλύτερη μείωση που γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια από το 1837 και την ίδρυση του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (Ε.Κ.Π.Α.).
 
Η θέσπιση του νέου εξεταστικού συστήματος εν μέσω πανδημίας και στο μέσο της σχολικής χρονιάς, όπως και η περικοπή των εισακτέων κατά 30% αποτελούν τιμωρητικά μέτρα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που αντιμετώπισαν πρωτόγνωρες εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνθήκες λόγω της πανδημίας. Επίσης, πλήθος οικογενειών θα αναγκαστούν να δαπανήσουν μεγάλο μέρος των εισοδημάτων τους για σπουδές στο εξωτερικό ή για εγγραφή στα ιδιωτικά Κολλέγια, τη στιγμή που δεκάδες πανεπιστημιακά Τμήματα, ιδίως στην Περιφέρεια, θα στερηθούν σημαντικό αριθμό φοιτητών με κίνδυνο να οδηγηθούν στην υπολειτουργία, τη συγχώνευση ή/και το κλείσιμο.
 
Κατά συνέπεια, η ανάκληση του μέτρου της Ε.Β.Ε. κρίνεται επιβεβλημένη, ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος, συνυπολογίζοντας τις έκτακτες συνθήκες που προκύπτουν από την πανδημία. Η παρούσα ρύθμιση προτείνεται με σκοπό να θεραπεύσει τις αστοχίες και τις αδικίες που έχουν προκύψει από τη νομοθέτηση του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
 
Επιπλέον, η εκτιμώμενη δραστική μείωση των εισαχθέντων, όπως και η κατ’ έτος μελλοντική επανάληψη της σε συνδυασμό με άλλα μέτρα που μεθοδεύουν την μαθητική διαρροή από το Λύκειο (πχ: Τράπεζα Θεμάτων, διοχέτευση των μαθητών στην ανήλικη εργασία), οδηγούν την Ελλάδα σε απόκλιση από τον ευρωπαϊκό στόχο για ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 45% των νέων ηλικίας 25-34 ετών μέχρι το 2030. Συνεπώς, η κατάργηση της Ε.Β.Ε. και η επαναφορά του προϊσχύσαντος συστήματος εισαγωγής, το οποίο με μικρές διαφορές εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μην αποκλίνει και να ευθυγραμμιστεί η Ελλάδα με τους ευρωπαϊκούς στόχους.
 
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
Άρθρο ….
1. Για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020 – 2021 και εφεξής: α) δεν απαιτείται ως προϋπόθεση η επίτευξη βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης), καθώς και η επίτευξη βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ε.Β.Ε. ή των Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης (Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών), εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση και β) δεν ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και την ή τις Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών. Για την εισαγωγή των υποψηφίων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις που εφαρμόζονταν πριν την ισχύ του ν. 4777/2021. Με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π. καθορίζεται κάθε σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
 
2. Οι 77.415 θέσεις εισακτέων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 καλύπτονται στο σύνολό τους.
 
Αθήνα, 26/07/2021

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Τσίπρας Αλέξιος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αθανασίου Αθανάσιος

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αμανατίδης Γιάννης

Αναγνωστοπούλου Σία

Αποστόλου Ευάγγελος,

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Θεοδώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος

Αχτσιόγλου Έφη

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Βασιλικός Βασίλης

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Βέττα Καλλιόπη

Βίτσας Δημήτρης

Βούτσης Νίκος

Γεροβασίλη Όλγα

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Νατάσα

Γκιόλας Γιάννης

Δραγασάκης Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος

Κασιμάτη Ειρήνη Νίνα

Κατρούγκαλος Γιώργος

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Κόκκαλης Βασίλειος

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ξανθός Ανδρέας

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαηλιού Γιώργος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Παππάς Νίκος

Πέρκα Θεοπίστη

Πολάκης Παύλος

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος Πάνος

Σκούφα Μπέττυ

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζανακόπουλος Δημήτρης

Τζούφη Μερόπη

Τόλκας Άγγελος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Τσίπρας Γιώργος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος

Φλαμπουράρης Αλέξανδρος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος

Χαρίτσης Αλέξης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ