ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

29/07/2021

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Υπ. Πολιτισμού

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Υπ. ΠολιτισμούΤροπολογία για τη ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Υπ. Πολιτισμού κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου, Μάριος Κάτσης και Σωκράτης Φάμελλος

Η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατατέθηκε αναφέρει ότι με την προτεινόμενη προσθήκη στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4598/2019 (Α΄ 36), δεδομένου ότι έχει παρέλθει υπέρμετρα μεγάλο χρονικό διάστημα από τη γνωστοποίηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της προβλεπόμενης στη διάταξη απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση των προϋποθέσεων και την επιλογή των εντασσομένων υπαλλήλων, τίθεται δεσμευτική προθεσμία μέχρι την 31η.8.2021 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης σε προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται στο ΥΠΠΟΑ του συνόλου των εργαζομένων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τους οποίους το Α.Σ.Ε.Π. αποφάνθηκε ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η λειτουργία υπό τις δομές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του παιδικού σταθμού για τα παιδιά των υπαλλήλων του από το ερχόμενο σχολικό έτος και εξής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του νόμου.

Παράλληλα, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης θα συνεχίσει να εργάζεται στο Ταμείο το σύνολο των υπό ένταξη εργαζομένων, επομένως και όσων η σύμβαση εργασίας έχει καταγγελθεί, η οποία αναβιώνει και η καταγγελία της θεωρείται ως μη γενόμενη. Επίσης, αίρονται και θεωρούνται μη γενόμενες οι αναστολές συμβάσεων εργασίας που προηγήθηκαν των καταγγελιών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
«Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης».


Θέμα: Ρύθμιση Θεμάτων Προσωπικού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του ΥΠΠΟΑ.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη προσθήκη στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4598/2019 (Α΄ 36), δεδομένου ότι έχει παρέλθει υπέρμετρα μεγάλο χρονικό διάστημα από τη γνωστοποίηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της προβλεπόμενης στη διάταξη απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση των προϋποθέσεων και την επιλογή των εντασσομένων υπαλλήλων, τίθεται δεσμευτική προθεσμία μέχρι την 31η.8.2021 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης σε προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται στο ΥΠΠΟΑ του συνόλου των εργαζομένων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τους οποίους το Α.Σ.Ε.Π. αποφάνθηκε ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η λειτουργία υπό τις δομές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του παιδικού σταθμού για τα παιδιά των υπαλλήλων του από το ερχόμενο σχολικό έτος και εξής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του νόμου.

Παράλληλα, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης θα συνεχίσει να εργάζεται στο Ταμείο το σύνολο των υπό ένταξη εργαζομένων, επομένως και όσων η σύμβαση εργασίας έχει καταγγελθεί, η οποία αναβιώνει και η καταγγελία της θεωρείται ως μη γενόμενη. Επίσης, αίρονται και θεωρούνται μη γενόμενες οι αναστολές συμβάσεων εργασίας που προηγήθηκαν των καταγγελιών.


Β. Προτεινόμενη διάταξη

Στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4598/2019 (Α΄ 36) «Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις» προστίθενται τρία εδάφια και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., όπως περιγράφεται στην παρ. 4 και κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συστήνονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, αντίστοιχα με τις θέσεις που κατείχε το προσωπικό του Ταμείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ίδια απόφαση, οι ανωτέρω εργαζόμενοι εντάσσονται στις θέσεις αυτές, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4, με ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι προσωποπαγείς θέσεις διατηρούνται μέχρι την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του αντίστοιχου προσωπικού, ενώ παράλληλα και μέχρι την κατάργησή τους, δεσμεύονται και δεν προκηρύσσονται ισάριθμες και αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις από αυτές που προβλέπονται στο π.δ. 4/2018 (Α΄ 7). Οι θέσεις αυτές καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 1, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Για την ένταξη των εργαζομένων του Ταμείου στις θέσεις αυτές, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 4 έως 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και των τυπικών προσόντων, της εκπαιδευτικής βαθμίδας και της ειδικότητας των αντίστοιχων θέσεων όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), χωρίς να απαιτείται το πρόσθετο προσόν διορισμού των άρθρων 27 και 28 του π.δ. 50/2001. Ειδικότερα για το προσωπικό που θα εργασθεί στον παιδικό σταθμό απαιτούνται και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Δ1α/Γ.Π.οικ./43289/5-6-2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 2179).

4. Για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων ένταξης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι εργαζόμενοι στο Ταμείο υποβάλλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοδευόμενη με τα σχετικά δικαιολογητικά της παρ. 3. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο, τον Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Προϊστάμενο Τμήματος Διαχείρισης Προσωπικού με Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ως μέλη και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των σχετικών φακέλων. Η έκθεση της επιτροπής συνοδευόμενη από τους σχετικούς διοικητικούς φακέλους του προσωπικού διαβιβάζεται αμελλητί στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο αποφαίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα για την πλήρωση των προϋποθέσεων και την επιλογή των εντασσομένων υπαλλήλων. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της ανωτέρω απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. και δεσμευτικά το αργότερο μέχρι την 31η.8.2021 εκδίδεται η απόφαση της παρ. 1 του παρόντος για το σύνολο των εργαζομένων για τους οποίους το Α.Σ.Ε.Π. έχει αποφανθεί ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ένταξης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αναβιώνουν οι καταγγελθείσες συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που εμπίπτουν στην εν λόγω ρύθμιση και η καταγγελία θεωρείται ως μη γενόμενη. Επίσης, αίρονται οι αναστολές συμβάσεων εργασίας που προηγήθηκαν των καταγγελιών και η αναστολή θεωρείται ως μη γενόμενη.

5. Η τοποθέτηση των εργαζομένων στην υπηρεσία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

6. Η προϋπηρεσία των ανωτέρω υπαλλήλων που διανύθηκε στο φορέα προέλευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξή τους στα βαθμολογικά και μισθολογικά κλιμάκια.

7. Με την αποδοχή της θέσης παύει οποιαδήποτε ενδεχόμενη οικονομική ή άλλη απαίτηση των εντασσόμενων υπαλλήλων κατά του Ταμείου.

8. Έως την ολοκλήρωση της ένταξης του προσωπικού, το Ταμείο καλύπτει τις δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού και ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε δαπάνη που προκαλείται από τη λειτουργία του. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου το διοικητικό προσωπικό του Ταμείου δύναται να διατεθεί για την κάλυψη αναγκών των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»

Αθήνα, 29/07/2021

Οι προτείνοντες βουλευτές


Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Κάτσης Μάριος

Φάμελλος ΣωκράτηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ