ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

04/08/2021

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Συνεχίζεται η παράβαση νομιμότητας και οι αδιαφανείς διαδικασίες εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος στο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Συνεχίζεται η παράβαση νομιμότητας και οι αδιαφανείς διαδικασίες εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος στο ΦΟΔΣΑ Ιονίων ΝήσωνΕρώτηση και Αίτηση Κατάθεσης εγγράφων
Προς τους κ. κ. Υπουργούς
1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Εσωτερικών
3. Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Συνεχίζεται η παράβαση νομιμότητας και οι αδιαφανείς διαδικασίες εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος στο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων

Με αφορμή πρόσφατες εξελίξεις στην εκδίκαση προσφυγών και κατόπιν των ελλιπών απαντήσεων που δόθηκαν εκ μέρους των αρμόδιων Υπουργείων στην υπ΄ αριθ. 485/4013/09-02-2021 Ερώτηση & Α.Κ.Ε. είκοσι πέντε (25) Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, επανερχόμαστε σε σοβαρά ζητήματα παράβασης  νομιμότητας και αδιαφάνειας σε λειτουργίες του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων.
Η μεθόδευση και η προχειρότητα κατά τη νομοθέτηση του αντιπεριβαλλοντικού Ν. 4685/2020, οδήγησε στη συγκρότηση ενός ΦοΔΣΑ, με περιορισμό και αφαίρεση αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ Ιονίων Νήσων και με πολλά θεσμικά προβλήματα στη λειτουργία του, αφαιρώντας παράλληλα και περιουσία των ΟΤΑ. Υπενθυμίζουμε ότι:
Ο εν λόγω ΦoΔΣΑ όρισε ως μέλη του ΔΣ την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ως Πρόεδρο, 2 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ, δύο (2) εκπροσώπους ΟΤΑ από ΠΕ Κέρκυρας, ένα (1) από την ΠΕ Ζακύνθου και ένα (1) από την ΠΕ Κεφαλονιάς.
Δεν συγκροτήθηκε νόμιμα η ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Φορέα, διότι η κα Περιφερειάρχης και οι δύο Περιφερειακοί Σύμβουλοι-που εκείνη όρισε- δεν είχαν εξουσιοδοτηθεί από το αρμόδιο όργανο, δηλ το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, για αυτό. Επίσης, η κα Περιφερειάρχης δεν είχε την απαραίτητη εξουσιοδότηση να υπογράψει την ιδρυτική συμβολαιογραφική πράξη του νέου Φορέα. Κατά συνέπεια, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο (ν.4555/2018 αρ. 226Α και ν.4548/2018 αρ. 78 και 117) δεν συγκροτήθηκε νόμιμα, δεδομένου ότι το δικαίωμα του Περιφερειάρχη να ορίσει στο ΔΣ 2 μέλη από το Περιφερειακό Συμβούλιο προϋποθέτει ότι αυτός παραστάθηκε νόμιμα, δηλ. συμμετείχε στην ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Φορέα με εξουσιοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, πράγμα που εν προκειμένω δεν συνέβη.
Με το αριθ. Πρωτ. 52051/18-08-2020 έγγραφο που υπογράφει ο Υφυπουργός Εσωτερικών δίνεται η οδηγία να ληφθεί μέριμνα ώστε να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις και να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση στο Δ.Σ. μέσω του οικείου μετόχου ΟΤΑ, όλων των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας και για «τυχόν μη υποχρεωτικές εκ του νόμου προβλέψεις στις διατάξεις του καταστατικού της Α.Ε. που αφορούν στην εκπροσώπηση των μετόχων στα όργανα διοίκησης, θα πρέπει να συμφωνούν και να πειθαρχούν στο γράμμα και στο πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 226Α και 236-240 του Ν.4555/2018, όπως ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση που οι αρχαιρεσίες για τον ΦοΔΣΑ έχουν ήδη γίνει, να ληφθεί μέριμνα με ευθύνη του προεδρεύοντος τη διαδικασία, ώστε σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι προρρηθείσες διατάξεις».
Ωστόσο, παρά την οδηγία του Υπ. Εσωτερικών, να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις- ακόμη και για τις περιπτώσεις των Φορέων που είχαν ήδη γίνει οι αρχαιρεσίες για το ΔΣ- και παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει 11 μήνες για τη συμμόρφωση του Φορέα-, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να μην εκπροσωπούνται ορθώς οι Δήμοι των ΠΕ. Στη σύνθεσή του, έπρεπε να συμμετέχει υποχρεωτικά ένας δήμαρχος από κάθε ΠΕ, εντούτοις, δεν εκπροσωπούνται οι δήμοι όλων των ενοτήτων της Περιφέρειας..
Η σύνθεση του ΔΣ προκάλεσε τις αντιδράσεις Δήμων των Ιονίων Νήσων, καθώς δεν ικανοποιείται η θεσμική υποχρέωση της εκπροσώπησης στο ΔΣ του ΦΟΔΣΑ τουλάχιστον ενός μέλους από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και ασκήθηκαν προσφυγές από Δημοτικούς Συμβούλους.
Στο μεταξύ συνεχίζουν να πραγματοποιούνται οι παράτυπες Γενικές Συνελεύσεις του Φορέα, ενώ απόρροια της μη νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού του Συμβουλίου είναι να μην καθίστανται νόμιμες και οι αποφάσεις που αυτό λαμβάνει.
Πρόσφατα δε ενημερωθήκαμε ότι η Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ –γνωρίζοντας τις Αποφάσεις της Επιτροπής αρ. 152 Κ.Δ.Κ.- προχώρησε και στον ορισμό και τρίτου μέλους του Π.Σ. κατ΄ επιλογή της και όχι μετά από εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως ο ν.3852/2010 ορίζει.
-Παρόλα τα ανωτέρω σοβαρότατα ζητήματα νομιμότητας, και παρά το ότι όλα τα ανωτέρω έχουν αναδειχθεί στη δημόσια σφαίρα εδώ και ένα χρόνο περίπου, το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων προχώρησε τη διαγωνιστική διαδικασία του Έργου «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ‐Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» (Ψ44Π46ΜΜΜ7-ΕΓΠ) εκτιμώμενης αξίας 11.133.915,32€ και συνολικής αξίας με δικαίωμα προαίρεσης 20.584.260,52 €.
Μάλιστα με απόφαση (ΑΔΑ: ΨΛ7Τ7ΛΕ-0ΘΜ) ο ΦΟΔΣΑ ΙΝ προχώρησε επίσης, χωρίς διαγωνισμό, στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, ύψους 100.000€, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της διαγωνιστικής διαδικασίας των έργων της Κεφαλονιάς αλλά και του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». Η ίδια απόφαση διευκρινίζει ότι το ποσό αυτό αφορά μόνο στις υπηρεσίες της ΔΙΑΔΥΜΑ για την υποστήριξη καθ’ όλη της διάρκεια της προετοιμασίας και διεκπεραίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ όταν η ΔΙΑΔΥΜΑ οριστεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία θα καθοριστεί επιπρόσθετο ποσό σε μεταγενέστερη φάση, πριν την υπογραφή των Συμβάσεων του έργου, με τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης.
Για την πλειοψηφία των ανωτέρω έχει ήδη κατατεθεί ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου εκ μέρους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά δεν έχουν δοθεί απαντήσεις από τα ερωτώμενα και αρμόδια Υπουργεία. Δεν έχει δοθεί απάντηση με ποιο τρόπο έγινε η εκτίμηση του κόστους της επέκτασης του προϋπολογισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ‐Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  όταν ο καθορισμός των προσφερόμενων τεχνικών παραμέτρων που θα καθορίσουν τις προσαρμογές της μονάδας θα προκύψουν σε μεταγενέστερο στάδιο από Τεχνική Μελέτη, τη στιγμή μάλιστα που ούτε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων έχει αναθεωρηθεί.
Δεν έχει δοθεί απάντηση σχετικά με την ύπαρξη τεχνικοοικονομικής μελέτης που να τεκμηριώνει την επιλογή κατασκευής μονάδας παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου. Το συμπέρασμα του ΦοΔΣΑ (αρ. πρωτ.90/19-02-2021) ότι «η παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου είναι η μόνη επιστημονικά ενδεδειγμένη αλλά και η πλέον συμφέρουσα λύση» που πιθανώς προκύψει και με πιθανή συμπληρωματική χρηματοδότηση, είναι αυθαίρετο και ατεκμηρίωτο δίχως να στηρίζεται σε εμπεριστατωμένη τεχνικοοικονομική μελέτη.
Δεν έχει δοθεί απάντηση από τα ερωτώμενα Υπουργεία σχετικά με τις ενέργειες που θα προβούν ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα του ΔΣ του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων.
Δεν έχει δοθεί απάντηση εάν υπάρχουν αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον διαγωνισμό του προαναφερόμενου έργου και η σχετική αλληλογραφία του ΦοΔΣΑ με τους ΟΤΑ και τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Δεν έχει δοθεί απάντηση για ποιο λόγο ο ΦοΔΣΑ Ιονίων νήσων προχώρησε στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης-ύψους 100.000€- με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, δίχως διεξαγωγή διαγωνισμού και με επανακαθορισμό επιπρόσθετης αμοιβής όταν η ΔΙΑΥΜΑ ΑΕ καθοριστεί Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, από τη στιγμή που οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Δήμων αυτής έχουν την τεχνική επάρκεια για αυτό, καθώς είχαν επιμεληθεί οι ίδιες τις σχετικές μελέτες του έργου. Ειδικότερα για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», εξαιτίας παλινωδιών του ΦοΔΣΑ και άσκοπων καθυστερήσεων (προσφυγές επί τεχνικών θεμάτων του διαγωνισμού που θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και αποφευχθεί από τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ), προκύπτει ο κίνδυνος για την χρηματοδότησή του, πλέον.
Όπως προκύπτει δε σε Αποφάσεις (4/22-04-2021 και 5/22-04-2021) της Επιτροπής αρ. 152 του ν.3463/2006, έγιναν δεκτές οι προσφυγές των Συμβούλων κατά του ΦοΔΣΑ και αμφισβητείται πλέον η νομιμότητα συγκρότησης και λειτουργίας του νέου Φορέα.
Από τις προσφυγές προκύπτει επίσης, ότι η ακίνητη περιουσία στη θέση «Παλλοστή» Κεφαλλονιάς επί της οποίας σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το έργο «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ‐Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» έχει αποκτηθεί με ανταποδοτικά τέλη τα οποία είχαν εισφερθεί από τους Δήμους του νησιού στην ΕΔΑΚΙ, οπότε σύμφωνα με την παρ.5 του αρθρ.265 του Ν.3463/2006 είναι απαραίτητη η έγκριση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία μεταβίβασης της περιουσίας από την ΕΔΑΚΙ στον νέο ΦοΔΣΑ.
Επειδή, η διοίκηση οφείλει να τηρεί την συνταγματική αρχή της νομιμότητας που είναι συστατικό στοιχείο του κράτους δικαίου.
Επειδή στη λειτουργία των φορέων των ΟΤΑ είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανόνων του θεσμικού πλαισίου, της διαφάνειας και της αναλογικότητας.
Επειδή οι πόροι των ΟΤΑ και των φορέων αυτών πρέπει να αξιοποιούνται και να χρησιμοποιούνται προς όφελος των φορέων της αυτοδιοίκησης και των δημοτών και όχι να σπαταλώνται σε αδιαφανείς διαδικασίες.
Επειδή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλουν να διασφαλίζουν τη διάφανη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων αλλά και την επίτευξη των στόχων όπως ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
Σε συνέχεια του εγγράφου του Υφυπουργού Εσωτερικών αλλά και των αποφάσεων αποδοχής των προσφυγών που ασκήθηκαν στην Επιτροπή του αρ. 152 Κ.Δ.Κ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου,  σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ ΙΝ και των αποφάσεων αυτού; Έχει συμμορφωθεί ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων στις Αποφάσεις της προαναφερόμενης Επιτροπής, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 154 Κ.Δ.Κ.;
Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία μεταβίβασης της περιουσίας του ΕΔΑΚΙ στον νέο ΦοΔΣΑ; Έχει εκδοθεί η απαραίτητη έγκριση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου;
Τι σκοπεύει να κάνει το Υπ. Εσωτερικών ώστε να διασφαλίσει τη νομιμότητα των ενεργειών του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων και την αξιοποίηση των πόρων των δημοτών με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας;
Με ποιο τρόπο έγινε εκτίμηση του κόστους της επέκτασης του προϋπολογισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ‐Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όταν ο καθορισμός των προσφερόμενων τεχνικών παραμέτρων που θα καθορίσουν τις προσαρμογές της μονάδας θα προκύψουν σε μεταγενέστερο στάδιο από Τεχνική Μελέτη;
Από ποια τεχνική μελέτη προκύπτει η ανάγκη για την κατασκευή μονάδας παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου; Υπάρχει τεχνοοικονομική μελέτη που να καθορίζει το κόστος διαχείρισης και μεταφοράς του τελικού παραγόμενου προϊόντος, τη μονάδα παραλαβής και κατά πόσο είναι συμφέρουσα η συγκεκριμένη επιλογή σχεδιασμού;
Θεωρούν ότι το σύνολο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Δήμων αυτής δεν έχουν τεχνική επάρκεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων και ο ΦΟΔΣΑ ΙΝ προβαίνει στη σύναψη προγραμματικής Σύμβασης αρχικού κόστους 100.000€ με τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ  για την ολοκλήρωση του έργου αυτού; Για ποιο λόγο στην απόφαση έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης ο ΦΟΔΣΑ ΙΝ αποφασίζει να δοθεί πρόσθετο ποσό στη ΔΙΑΔΥΜΑ όταν οριστεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, το ύψος του οποίου που θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και με τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης και δεν υπολογίζεται εξ αρχής το σύνολο του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης;
Ποια είναι τα δεδομένα και τα κριτήρια βάσει των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή θα κρίνει εάν ασκηθεί το δικαίωμα της προαίρεσης;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Παρακαλούμε και αιτούμαστε να κατατεθούν προς ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και της σχετικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων (α) «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ‐Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» & (β) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» καθώς και η σχετική αλληλογραφία του ΦΟΔΣΑ με τους ΟΤΑ και τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

Οι ερωτώντες  και αιτούντες βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης
Ζαχαριάδης Κώστας


Αλεξιάδης Τρύφωνας


Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος


Βαρδάκης Σωκράτης


Γκιόλας Γιάννης


Ζουράρις Κωνσταντίνος


Κάτσης Μάριος


Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)


Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος


Μπάρκας Κωνσταντίνος


Νοτοπούλου Κατερίνα


Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)


Πούλου Παναγιού (Γιώτα)


Ραγκούσης Γιάννης


Σαντορινιός Νεκτάριος


Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)


Σπίρτζης ΧρήστοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ