ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

02/09/2021

Ερώτηση Ι. Σαρακιώτη: Καθυστερήσεις στην πλήρωση των θέσεων ουρολόγων της 5ης Υ.ΠΕ. – Ενδείξεις περί καταχρηστικής άσκησης διοίκησης από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, η οποία αποστρέφει το υγειονομικό προσωπικό οδηγώντας το στην έξοδο από τη χώρα

Ερώτηση Ι. Σαρακιώτη: Καθυστερήσεις στην πλήρωση των θέσεων ουρολόγων της 5ης Υ.ΠΕ. – Ενδείξεις περί καταχρηστικής άσκησης διοίκησης από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, η οποία αποστρέφει το υγειονομικό προσωπικό οδηγώντας το στην έξοδο από τη χώραΑθήνα, 02/09/2021

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ.
Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Καθυστερήσεις στην πλήρωση των θέσεων ουρολόγων της 5ης Υ.ΠΕ. – Ενδείξεις περί καταχρηστικής άσκησης διοίκησης από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, η οποία αποστρέφει το υγειονομικό προσωπικό οδηγώντας το στην έξοδο από τη χώρα»

Το χρονικό διάστημα της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων αποτέλεσε η ανάταξη του έως τότε αποδυναμωμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο πλαίσιο αυτής της στόχευσης, δρομολογήθηκε σειρά ενεργειών που περιλάμβαναν και τη στελέχωση των νοσοκομείων του. Μέρος της συντεταγμένης και εργώδους προετοιμασίας της προηγούμενης περιόδου, κατέληξε – μετά από ένα διάστημα “παγώματος” – στην υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ.8252/7-2-2020 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και σε συνέχεια αυτής η αριθ. 3320/11-02-2020 απόφαση. Παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οι απαιτούμενες διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με συνέπεια να μην έχουν πραγματοποιηθεί σε νευραλγικές κλινικές όλης της 5ης Υ.ΠΕ., μία εκ των οποίων και του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, οι σχετικοί διορισμοί – τοποθετήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Λαμίας, καθώς δεν έχει έως σήμερα καταστεί εφικτή η τοποθέτηση ιατρού της εν λόγω ειδικότητας. Μία σειρά χειρισμών από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, εγείρουν προβληματισμούς τόσο για την ορθή εξέλιξη της διαδικασίας, όσο και ως προς το εύρος και τον τρόπο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του Υπουργού και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Για την κατάληψη της θέσης ειδικευμένου ιατρού της ως άνω ειδικότητας με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητού Β’ υπεβλήθησαν δύο
υποψηφιότητες. Η μία εξ αυτών εκρίθη εκ μέρους του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. ως μη παραδεκτή. Επ’ αυτής της αποφάσεως κατετέθη από πλευράς του ενός υποψηφίου, εκπροθέσμως ένσταση – ενδικοφανής προσφυγή, η οποία κατά το νόμο απερρίφθη, ως οφειλόταν από το ανωτέρω όργανο.
Αντί η διαδικασία, να προχωρήσει κατά τα προβλεπόμενα, λίγους μήνες μετά, κατόπιν εγγράφου του Υπουργείου Υγείας, η υπόθεση αναπέμφθηκε προς το όργανο το οποίο προηγουμένως έλαβε την ανωτέρω απόφαση, η οποία και ελήφθη στη βάση του συνόλου των στοιχείων που είχε υπ’ όψιν, περιλαμβανομένου του ως άνω αναφερομένου. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι, με βάση τα υπό παράγραφο β, άρθρο 7 της με αριθ. Α2α/Γ.Π.οικ. 51916 Υπουργικής Απόφασης οριζόμενα, η οποία και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τη διαδικασία λήψης απόφασης των Συμβουλίων Προσλήψεων Κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των νοσοκομείων της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄), «Ο Υπουργός Υγείας εξετάζει και εφόσον διαπιστώσει παραβίαση της νομιμότητας της διαδικασίας, μπορεί να αναπέμψει την απόφαση στο Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.2519/1997, οπότε το Συμβούλιο υποχρεούται να επανεξετάσει άμεσα το θέμα». Πέραν των ανωτέρω, ούτε οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ Α΄172/2017) αλλά ούτε και οι διατάξεις της με αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/2020 (ΦΕΚ Β` 320/06.02.2020) Υπουργικής Απόφασης, αναφέρουν οτιδήποτε για δυνατότητα του αρμοδίου Υπουργού περί αναπομπής των πρακτικών των νέων κρίσεων.
Επειδή, βάσει των προεκτιθεμένων, το Υπουργείο Υγείας, με έγγραφο του ανέπεμψε στο Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ., τη σχετική απόφασή του, στο πλαίσιο της οποίας απερρίφθη η – εκπροθέσμως υποβληθείσα – ένσταση – ενδικοφανής προσφυγή ενός εκ των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης ειδικευμένου ιατρού Ουρολόγου με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητού Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, χωρίς να φαίνεται να έχει προηγουμένως γνωστοποιηθεί τυχόν διαπίστωση περί παραβίασης της νομιμότητας εκ μέρους του ανωτέρω οργάνου.
Επειδή, εγείρονται προβληματισμοί σχετικά με το κατά πόσον ο Υπουργός ή υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας δικαιούνται να κρίνουν ή να
παρακάμπτουν αποφάσεις του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ.
Επειδή, μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτή η πλήρωση της θέσης ειδικευμένου ιατρού Ουρολόγου με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητού Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με τη σχετική διαδικασία να καθυστερεί πέραν του ενός (1) έτους, καθώς και των υπολοίπων θέσεων της προκήρυξης ,επτά τον αριθμό ουρολοόγων σε όλη την 5η Υ.ΠΕ., με σκοπό να δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω τμημάτων.
Επειδή, οι παραπάνω χειρισμοί αντί να προσελκύουν το υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό ώστε να ενταχθεί στους κόλπους του Ε.Σ.Υ., υποστηρίζοντας το, εν μέσω μίας δύσκολης συγκυρίας και μίας χρονικής περιόδου άσκησης πιέσεων προς αυτό, εξαιτίας των πολλαπλασιαζόμενων υγειονομικών αναγκών, το αποστρέφουν και εν τέλει το οδηγούν έως και την έξοδο από τη χώρα.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Για ποιο/ους λόγο/ους δεν έχει καταστεί έως σήμερα και μετά την παρέλευση πλέον του ενός (1) έτους εφικτή η στελέχωση του ουρολογικού τμήματος του Γ.Ν. Λαμίας, όπως και των υπολοίπων επτά, με την κάλυψη των θέσεων των ιατρών ειδικότητας Ουρολόγου με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητού Β’;
2. Διαπιστώθηκε από πλευράς του αρμοδίου Υπουργού παράβαση νομιμότητας εκ μέρους του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης και αναπέμφθηκε η σχετική απόφασή του; Εάν ναι, σε τι συνίστατο, συγκεκριμένα, η παράβαση νομιμότητας του ανωτέρω οργάνου;
3. Εφόσον δεν διαπιστώθηκε παράβαση νομιμότητας από πλευράς του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ., στη βάση ποιου νομικού ερείσματος και ποιας εξουσιοδοτικής διάταξης το Υπουργείο Υγείας προέβη στην αναπομπή της σχετικής απόφασης, και μάλιστα τρείς φορές εκ των οποίων οι δύο για το ίδιο θέμα, λαμβανομένων υπ’ όψιν ότι ούτε οι ισχύουσες
διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4498/2017 αλλά ούτε και αυτές της με αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/2020 Υπουργικής Απόφασης, αναφέρουν οτιδήποτε για δυνατότητα του Υπουργού περί αναπομπής των πρακτικών των νέων κρίσεων;
4. Τι προτίθεται να πράξει το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη της διαδικασίας, προκειμένου αυτή να τελεσφορήσει και να στελεχωθεί το ουρολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας;

Ο ερωτών Βουλευτής
Σαρακιώτης ΙωάννηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ