ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

15/09/2021

Κατατεθείσα τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Σ/Ν του υπ. Εσωτερικών με θέμα την προσθήκη των εργολαβικών εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε. και στις θυγατρικές της ανώνυμες εταιρίες στις διατάξεις για τον Διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος στο Δηµόσιο

Κατατεθείσα τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Σ/Ν του υπ. Εσωτερικών με θέμα την προσθήκη των εργολαβικών εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε. και στις θυγατρικές της ανώνυμες εταιρίες στις διατάξεις για τον Διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος στο Δηµόσιο
Με τροπολογία-Προσθήκη που κατέθεσε η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Σ/Ν του Υπ. Εσωτερικών και θέμα: «Προσθήκη των εργολαβικών εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε. και στις θυγατρικές της ανώνυμες εταιρίες στις διατάξεις για τον Διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος στο Δηµόσιο - Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994», οι προτείνοντες βουλευτές υποστηρίζουν τα ακόλουθα στην Αιτιολογική Έκθεση:

"Με την παρούσα προσθήκη τροποποιείται η ρύθμιση για διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και οι εργολαβικοί εργαζόμενοι του Ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της ανωνύμων εταιριών που απεβίωσαν κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης του καθήκοντος.  Με την εν λόγω διάταξη επεκτείνεται η ευεργετική ρύθμιση, με την οποία δίνεται η δυνατότητα διορισμού στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέλους της οικογένειας θανόντος υπαλλήλου σε άλλο μέλος της οικογένειας αυτού λόγω επισυμβάντος θανάτου. Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι σε όλον τον Όμιλο της ΔΕΗ Α.Ε επιτέλεσαν και επιτελούν σπουδαίο έργο για την ηλεκτροδότηση ολόκληρης της χώρας. Η προτεινόμενη προσθήκη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου, κυρίως, να υπάρξει ευεργετική ρύθμιση για τα μέλη των οικογενειών των θανόντων σε έργα του ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε."

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών».

Θέμα: «Προσθήκη των εργολαβικών εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε. και στις θυγατρικές της ανώνυμες εταιρίες στις διατάξεις για τον Διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος στο Δηµόσιο - Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα προσθήκη τροποποιείται η ρύθμιση για διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και οι εργολαβικοί εργαζόμενοι του Ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της ανωνύμων εταιριών που απεβίωσαν κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης του καθήκοντος.  Με την εν λόγω διάταξη επεκτείνεται η ευεργετική ρύθμιση, με την οποία δίνεται η δυνατότητα διορισμού στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέλους της οικογένειας θανόντος υπαλλήλου σε άλλο μέλος της οικογένειας αυτού λόγω επισυμβάντος θανάτου. Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι σε όλον τον Όμιλο της ΔΕΗ Α.Ε επιτέλεσαν και επιτελούν σπουδαίο έργο για την ηλεκτροδότηση ολόκληρης της χώρας. Η προτεινόμενη προσθήκη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου, κυρίως, να υπάρξει ευεργετική ρύθμιση για τα μέλη των οικογενειών των θανόντων σε έργα του ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο …..
Η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218), όπου προστέθηκε νέα έκτο και έβδοµο εδάφιο στο άρθρο 24 του νομοσχεδίου «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Όταν εργαζόµενος στο Δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ή εργολαβικός εργαζόμενος στη ΔΕΗ Α.Ε. και στις ανώνυμες εταιρίες του Ομίλου της, µε τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα (1) µέλος της οικογένειας του θανόντος µέχρι πρώτου βαθµού συγγενείας µε αυτόν ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του ή το πρόσωπο µε το οποίο είχε συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, να διορίζεται στο Δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει o διοριζόμενος. Η αίτηση διορισµού πρέπει να υποβληθεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία του θανάτου ή από τη συµπλήρωση του νόµιµου ορίου ηλικίας για διορισµό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού προηγούνται κατά σειρά: α) ο/η σύζυγος του θανόντος ή το πρόσωπο µε το οποίο ο θανών είχε συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, β) τα τέκνα του θανόντος, γ) οι γονείς του θανόντος, δ) τα αδέρφια του θανόντος. Μεταξύ συγγενών που εµπίπτουν στην ίδια περίπτωση, προηγείται ο µεγαλύτερος σε ηλικία βάσει της ηµεροµηνίας γέννησης. Η αίτηση συνοδεύεται από αµετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων που τυχόν προηγούνται, από το δικαίωµα διορισµού και συνεπάγεται, από την ηµεροµηνία διορισµού, την αυτοδίκαιη και αµετάκλητη παραίτηση του διοριζοµένου από τις οικονοµικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα που τον προσλαμβάνει. Σε περίπτωση θανάτου του διορισθέντος, πριν από τη µονιµοποίησή του, το δικαίωµα διορισµού ασκείται από έτερο µέλος της οικογένειας του θανόντος διορισθέντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος στο Δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µέχρι πρώτου βαθµού συγγενείας µε αυτόν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα προηγούµενα εδάφια. Η αίτηση για διορισµό υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ετών από τον χρόνο θανάτου του αρχικώς διορισθέντος. Ο διορισµός διενεργείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου.»


Αθήνα, 15/09/2021

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ζαχαριάδης Κώστας

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Ιωάννης

Φάμελλος Σωκράτης   Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ