ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/01/2022

Ερώτηση Κόκκαλη: Με ποια κριτήρια καθορίζετε την επιχορήγηση των πληγέντων επιχειρήσεων στην ΠΕ Λάρισας από τον σεισμό της 3η Μαρτίου 2021 στο μισό της ζημίας;

Ερώτηση Κόκκαλη: Με ποια κριτήρια καθορίζετε την επιχορήγηση των πληγέντων επιχειρήσεων στην ΠΕ Λάρισας από τον σεισμό της 3η Μαρτίου 2021 στο μισό της ζημίας;ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Με ποια κριτήρια καθορίζετε την επιχορήγηση των πληγέντων επιχειρήσεων στην ΠΕ Λάρισας από τον σεισμό της 3η Μαρτίου 2021 στο μισό της ζημίας»;

Προσφάτως δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 153812/ 2021 (ΦΕΚ B` 5698/07.12.2021) Υπουργική Απόφαση με θέμα τον Καθορισμό επιχορήγησης των πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η εν λόγω Υπουργική απόφαση, εξεδόθη σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 22 του προσφάτως ψηφισθέντος νομοθετήματος 4797/2021 περί Κρατικής Αρωγής – επιχορήγησης προς επιχειρήσεις από θεομηνίες κ.λ.π, δυνάμει της οποίας δόθηκε στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση, όπως με απόφασή του καθοριστούν οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής της και ο τρόπος αφαίρεσης της πρώτης αρωγής ή της προκαταβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή της επιχορήγησης.

Σύμφωνα με την παρ. 3 της ανωτέρω Υπουργικής Αποφάσεώς σας, η επιχορήγηση των επιχειρήσεων, που συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου είναι ίση με το 50% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 50% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Ενώ σχετικά με τον χρόνο καταβολής της επιχορήγησης, η παρ. 4 ορίζει ότι η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Κατά την συζήτηση και ψήφιση του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, παραγνωρίσατε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης οι οποίες αφορούσαν στο γεγονός, ότι επρόκειτο για ένα νομοσχέδιο, υπουργοκεντρικό, καθώς τα πλέον κρίσιμα και ουσιώδη ζητήματα του θεσμικού πλαισίου κρατικής αρωγής, εν προκειμένω η καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής, καθορίζονται με υπουργική απόφαση, άρα διαφεύγουν του πλαισίου εγγυήσεων του νομοθετικού σώματος.

Η παραπάνω υπουργική απόφαση λίγους μήνες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, επιβεβαίωσε τις ανησυχίες και αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, καθώς καθόρισε το ποσοστό ενίσχυσης του Δημοσίου, ίση με το 50% του συνόλου της εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Και επιπλέον καθόρισε και το χρόνο καταβολής της ίσο με τέσσερα έτη από την επέλευση της θεομηνίας.

Επειδή, είναι δεδομένη η ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, ο οποίος προκάλεσε σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές τόσο σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής.

Επειδή, εφόσον εξεδόθη η υπουργική αυτή απόφαση, προϋποτίθεται η προηγούμενη καταγραφή ζημιών των εν λόγω επιχειρήσεων από την αρμόδια Περιφέρεια και η αποστολή της συγκεντρωτικής κατάστασης των επιχειρήσεων και τα λοιπά δικαιολογητικά, που απαιτούνται στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου με βάση τα στοιχεία καταγραφής να ορισθεί το ποσό της επιχορήγησης.

Επειδή, η υπουργική αυτή απόφαση, επικαλείται την από 20.10.2021 σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών επί της εισήγησης για τον καθορισμό του τελικού ποσοστού της επιχορήγησης σε 50% για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, καθώς επίσης και το υπ` αριθ. 413584/22.10.2021 (O.E. 05.11.2021) έγγραφο του Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το υπό στοιχεία 111822 ΕΞ2021/14-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, και το υπό στοιχεία144613 ΕΞ2021/17.11.2021 έγγραφο της έγγραφο της Δ/νσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, το υπό στοιχεία 151046 ΕΞ2021/29.11.2021 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και την υπό στοιχεία 151860 ΕΞ2021/30.11.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1) Δυνάμει των ποιων στοιχείων και κριτηρίων καθορίστηκε ως ποσοστό επιχορήγησης των πληττόμενων επιχειρήσεων από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στην ΠΕ Λάρισας, σε 50% και όχι σε μεγαλύτερο ποσοστό, δεδομένου ότι ο νόμος δεν δέσμευε ούτε ως προς το κατώτατο ούτε ως προς το ανώτατο όριο;
2) Δεδομένου ότι ο χρόνος καταβολής της επιχορήγησης, προσδιορίστηκε εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014, ποιος είναι ο ακριβής χρόνος που το Υπουργείο θα καταβάλλει τις επιχορηγήσεις, ώστε να μην εξαντλήσει το όριο των 4 ετών;

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ

Η επικαλούμενη εισήγηση για τον καθορισμό του τελικού ποσοστού της επιχορήγησης σε 50% για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, την οποία αποδέχθηκε ο Υπουργός.

Το υπ` αρ. 413584/22.10.2021 (O.E. 05.11.2021) έγγραφο του Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το υπό στοιχεία 111822 ΕΞ2021/14-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Το υπό στοιχεία144613 ΕΞ2021/17.11.2021 έγγραφο της έγγραφο της Δ/νσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Το υπό στοιχεία 151046 ΕΞ2021/29.11.2021 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και

Την υπό στοιχεία 151860 ΕΞ2021/30.11.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ερωτών Βουλευτής
Κόκκαλης ΒασίλειοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ