ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

12/04/2022

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στη βουλή η αδιαφάνεια, ευνοιοκρατία και απαξίωση του ΟΚΑΝΑ

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στη βουλή η αδιαφάνεια, ευνοιοκρατία και απαξίωση του ΟΚΑΝΑΑδιαφάνεια, ευνοιοκρατία και απαξίωση του ΟΚΑΝΑ καταγγέλλουν 48 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με επικεφαλής τον Ανδρέα Ξανθό, βουλευτή Ρεθύμνου και τομεάρχη υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Αδιαφανείς διοικητικές επιλογές και καθυστερήσεις ανάπτυξης δράσεων στον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)»

Σε συνέχεια της 3225/443 Ερώτησης/ΑΚΕ με ημερομηνία κατάθεσης 13/01/2021 (συνημμένο) που παραμένει αναπάντητη από το Υπουργείο Υγείας, επανερχόμαστε καταθέτοντας συμπληρωματικά στοιχεία αναφορικά με την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων στον ΟΚΑΝΑ χωρίς διαδικασίες αξιολόγησης και κατά παρέκκλιση της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ).

Συγκεκριμένα, από ιδρύσεως ΟΚΑΝΑ όλες οι Διοικήσεις όριζαν Προϊσταμένους Τμημάτων κατά την κρίση τους, ενώ για την επιλογή Διευθυντών οι θέσεις προκηρύσσονταν σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού. Οι διαδικασίες αυτές έχουν αλλάξει από το 2018 με ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 598/22.02.2018) σχετική με την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής.

Η προηγούμενη Διοίκηση του Οργανισμού (2015-2020) επέλεξε το 2018 Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων με διαφάνεια κατ’ εφαρμογή της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Κατά τη λήξη της θητείας των εν λόγω Προϊσταμένων (2018-2021) ανακοινώθηκαν, χωρίς κανενός τύπου προηγούμενη διαδικασία προκήρυξης ή αξιολόγησης, αποφάσεις Προέδρου ΔΣ ΟΚΑΝΑ (22.07.2021) στις οποίες περιλαμβάνονται περιπτώσεις ανανέωσης θητείας, αντικατάστασης κατά βούληση και πλήρωσης κενών θέσεων.

Επειδή η πρακτική επιλογής προϊσταμένων χωρίς διαδικασίες προκήρυξης και αξιολόγησης, αποτελεί συνέχεια της πολιτικής της παρούσας Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ που επισημάνθηκε στην υπ. αριθ. 3225/443 Ερώτηση/ΑΚΕ των βουλευτών/τριών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά δεν απαντήθηκε από το Υπουργείο Υγείας.
Επειδή η εξάρτηση από ουσίες και άλλες συμπεριφορές είναι πολυπαραγοντικό πρόβλημα και απαιτεί επιστημονική κατάρτιση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπισή της.
Επειδή η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων αποτελεί έναν ευαίσθητο τομέα και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών που εφαρμόζονται εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνέχεια και τη συνεκτικότητα.
Επειδή ο ΟΚΑΝΑ είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς Δημόσιας Υγείας στη χώρα, τομέας εξαιρετικά κρίσιμος ιδίως στην παρούσα χρονική συγκυρία.
Επειδή τα άτομα που κάνουν χρήση/ κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα που νοείται ως εξαιρετικά ευάλωτη από Covid-19, λόγω συνοδών προβλημάτων υγείας αλλά και συνθηκών διαβίωσης.
Επειδή η επιδημία του COVID 19 δεν μπορεί να αποτελεί το άλλοθι δυσλειτουργιών και παραλείψεων σε άλλους τομείς της υγείας.
Επειδή σε όλους του φορείς του δημοσίου, πολλώ δε μάλλον σε έναν μεγάλο και σημαντικό οργανισμό άσκησης πολιτικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, οφείλουν να ακολουθούνται διαδικασίες διαφανείς και αξιοκρατικές με σαφή βήματα και κριτήρια.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Έχει ενημερωθεί για τις διοικητικές διαδικασίες που ακολουθούνται στον ΟΚΑΝΑ και αν ναι, πως αιτιολογεί την αδιαφάνεια στην κάλυψη της θέσης Γενικού Διευθυντή και στη συνέχεια στην κάλυψη των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων; Πως θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πολιτική προάγει το κλίμα αξιοκρατίας εντός του ΟΚΑΝΑ και συμβάλει στο έργο του;
2. Έχει ενημερωθεί για την πορεία ανάπτυξης υπηρεσιών από τον ΟΚΑΝΑ μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που απευθύνονται τους πιο επιβαρυμένους χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, συχνά με συνοδά προβλήματα υγείας και χωρίς ασφαλή στέγη, και αν ναι, ποιος ο λόγος καθυστέρησης και ο νέος προγραμματισμός;
3. Προτίθεται να ζητήσει δημόσιο απολογισμό από τον ΟΚΑΝΑ στο πρότυπο της Έκθεσης Λειτουργίας 2017-2018, στον οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά όλα τα οικονομικά, διοικητικά και θεραπευτικά μεγέθη;
4. Ποιος είναι ο συνολικότερος στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου για τις εξαρτήσεις και, σε αυτό το πλαίσιο, ποιος ο ρόλος του ΟΚΑΝΑ;

Και παρακαλείται να καταθέσει για την ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών αναλυτικά όλα τα έγγραφα που αφορούν:
Στην επιλογή Γενικού Διευθυντή του ΟΚΑΝΑ και στα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν οι υποψήφιοι/ες συμπεριλαμβανομένων: σχετικών αποφάσεων ΔΣ, πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ, απόφασης σύστασης επιτροπής αξιολόγησης, πρακτικών αξιολόγησης υποψηφιοτήτων, πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων με αναλυτική μοριοδότηση προσόντων, βιογραφικών υποψηφίων και ό,τι άλλο σχετικό.
Στη σύμβαση εργασίας της επιλεχθείσας Γενικής Διευθύντριας ή/και όποιο άλλο έγγραφο καθορίζει τη σχέση εργασίας και τις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου ρόλου.
Στην επιλογή κάλυψης των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων κατά παρέκκλιση της ΚΥΑ με ΦΕΚ Β 598/22.02.2018 συμπεριλαμβανομένων: πιθανών πρόσφατων Υπουργικών Αποφάσεων – εφόσον υφίστανται – που ορίζουν εναλλακτική διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στον ΟΚΑΝΑ, σχετικών αποφάσεων ΔΣ, πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ, έγγραφων αξιολόγησης προσωπικού και ό,τι άλλο σχετικό.
Στην πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων 2014-2020 από τον ΟΚΑΝΑ όπως περιγράφονται στην έγκριση σκοπιμότητας που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας (ΑΔΑ: 72Ξ6465ΦΥΟ-5ΔΒ), πιθανές τροποποιήσεις έργων και ό,τι άλλο σχετικό.

ΣΥΝ: Υπ. Αριθ. 3225/443 Ερώτηση/ΑΚΕ βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με ημερομηνία κατάθεσης 13/01/2021.

Οι ερωτώντες & αιτούντες βουλευτές
Ξανθός Ανδρέας
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αθανασίου Νάσος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αμανατίδης Ιωάννης
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γιώργος
Βασιλικός Βασίλης
Βίτσας Δημήτριος
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλης
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μωραϊτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Παναγιού
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τόλκας Άγγελος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ