ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

07/06/2022

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Αποκατάσταση δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ, όπως αυτά προβλέπονται στην από 31.07.1991 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Αποκατάσταση δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ, όπως αυτά προβλέπονται στην από 31.07.1991 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση ΕργασίαςΣε ερώτηση που κατέθεσαν 34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καλούν τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να απαντήσει τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να γίνουν σεβαστά τα οικονομικά δικαιώματα των συνταξιούχων της ΔΕΗ, με την άμεση αποκατάσταση της έκπτωσης στην τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως διασφαλιζόταν με την από 31.07.1991 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η ερώτηση κατατέθηκε με πρωτοβουλία της βουλευτή Κοζάνης Κ. Βέττα, της Αναπλ. Τομεάρχη Περιβάλλοντος & Ενέργειας και βουλευτή Φλώρινας Π. Πέρκα και του βουλευτή Αρκαδίας Γ. Παπαηλιού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: «Αποκατάσταση δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ, όπως αυτά προβλέπονται στην από 31.07.1991 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας»
 
Με την από 31.07.1991 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συμφωνήθηκε μεταξύ της πρώτης αιτούσας ΓΕΝΟΠ – ΚΗΕ και της ΔΕΗ η εφαρμογή τιμολογίου προσωπικού και οι ειδικότεροι όροι αυτού, όπως ιδίως η σχέση των τιμών του τιμολογίου ΓΠ με τις ολικές τιμές των αντιστοίχων κλιμακίων τιμολογίου Γ1 για τα υπόψη όρια. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Β της ως άνω από 31.07.1991 ΕΣΣΕ ορίζονται σχετικώς τα εξής: «3. Σύμφωνα και με την απόφαση του Δ. Συμβουλίου αριθ. 219/80 οι τιμές των κλιμακίων του τιμολογίου Προσωπικού ΓΠ, όπως τα κλιμάκια αυτά καθορίζονται πιο κάτω, με τις οποίες θα τιμολογούνται οι μέχρι το ανώτατο όριο καταναλώσεις που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους 2.1., 2.2.1. και 2.2.2. θα βρίσκονται ως προς τις ολικές τιμές των αντίστοιχων κλιμακίων του τιμολογίου Γ1 στις εξής πάντοτε σχέσεις:
Για τις πρώτες 1.800 KWH ετήσιας καταναλώσεως, σχέση 1/5,038.
Για τις επόμενες 3.000 KWH ετήσιας καταναλώσεως, σχέση 1/4,717.
Για τις πάνω από 4.800 ετήσιας καταναλώσεως, σχέση 1/4,797».
4. Η διαδικασία εφαρμογής του νέου τιμολογίου προσωπικού αρχίζει την 01.01.1991.».
Με την παραπάνω ρύθμιση, οι κοινωνικοί εταίροι, ΓΕΝΟΠ –ΚΗΕ και ΔΕΗ, συμφώνησαν την εφαρμογή τιμολογίου προσωπικού με τους συγκεκριμένους όρους που αναφέρονται στην ΕΣΣΕ. Η εν λόγω ρύθμιση προβλέπει επομένως την χορήγηση της συμφωνηθείσας έκπτωσης στους εργαζομένους της ΔΕΗ (και στους συνταξιούχους της) σε αντάλλαγμα για την παροχή της εργασίας τους, και όχι χαριστικά.
 
Ωστόσο, με τη διάταξη του άρθρου 11 του  Ν. 4643/2019 ρυθμίσθηκαν από το Κράτος εκ νέου και μονομερώς οι όροι εφαρμογής του τιμολογίου προσωπικού και συγκεκριμένα μειώθηκε η από την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου προσωπικού έκπτωση στη χρέωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία κατά την εν λόγω διάταξη δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%). Περαιτέρω, με την ίδια διάταξη προβλέπεται ότι καταργείται οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή οποιασδήποτε άλλης συλλογικής συμφωνίας ή ρύθμισης, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 5/21.01.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. με θέμα: «Ειδικό τιμολόγιο προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.», δυνάμει της διάταξης του αρθ. 11 του Ν. 4643/2019, και εξειδικεύει το περιεχόμενο της ανωτέρω ρύθμισης. Με την εν λόγω απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. αποφασίσθηκε η «… από 1.1.2020 εφαρμογή ειδικού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προσωπικού και συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. (τιμολόγιο ΓΠ) για την τιμολόγηση αποκλειστικά της κατανάλωσης όπου εφαρμόζονται χρεώσεις προμήθειας, με έκπτωση στη χρέωση αυτής σε ποσοστό 30%. … Το ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προσωπικού και συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. (τιμολόγιο ΓΠ) χορηγείται από ελευθεριότητα της Επιχείρησης, η οποία δύναται να το ανακαλέσει οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.»

Επομένως με την παραπάνω απόφαση μειώθηκε η παρεχόμενη έκπτωση του ισχύοντος ειδικού τιμολογίου προσωπικού της ΔΕΗ και καταργήθηκαν οι ειδικοί κανονιστικοί όροι της από 31.07.1991 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ της ΓΕΝΟΠ/ΚΗΕ και της ΔΕΗ, που ίσχυε έως την ψήφιση τους ως άνω Νόμου, σχετικά με το ειδικό τιμολόγιο προσωπικού.

Σύμφωνα όμως με την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος, η εν λόγω ρύθμιση του άρθρου 11 του Ν. 4643/2019 αντίκειται στο άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος διότι προσβάλλει τη συλλογική αυτονομία (την ελευθερία διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ εργοδοτών – εργαζομένων), η οποία απολαμβάνει πλήρους συνταγματικής προστασίας που επιτάσσει την μη επέμβαση του κοινού Νομοθέτη σε ισχύουσα ΣΣΕ, ει μη μόνο όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου και γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, συστημικού χαρακτήρα, συνδεόμενοι με την λειτουργία της εθνικής οικονομίας. Υπάρχουν δε και άλλοι, σοβαρότατοι νομικοί λόγοι που καθιστούν τη ρύθμιση αυτή άκυρη, λόγω αντίθεσής της προς το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Παράλληλα, ενώ στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4643/2019 η κυβέρνηση είχε αορίστως επικαλεστεί για τη μείωση της έκπτωσης ενέργειας σε συνταξιούχους κ.λπ. της ΔΕΗ «λόγους περιορισμού του κόστους της εταιρείας» και λόγους «διατήρησης της βιωσιμότητάς της ΔΕΗ», απομένει να απαντηθεί εάν υφίστανται ακόμη οι λόγοι αυτοί, δεδομένου ότι η ίδια η κυβέρνηση υποστηρίζει με πληθώρα δηλώσεων την τελευταία διετία ότι η επιχείρηση είναι κερδοφόρα και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη βιωσιμότητά της (βλ. -ενδεικτικά- δηλώσεις του υπουργού κ. Σκρέκα και του προέδρου της ΔΕΗ κ. Στάση στη Βουλή, 6.7.2021).

Επομένως τίθενται κρίσιμα ερωτήματα για την μεροληπτική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση όταν περικόπτει τα οικονομικά δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΔΕΗ, επικαλούμενη «περιορισμό του κόστους», ενώ την ίδια περίοδο φροντίζει να προχωρήσει σε δεκάδες προσλήψεις «στελεχών» με υπέρογκες αμοιβές και κραυγαλέα ευνοϊκές μισθολογικές ρυθμίσεις, εκτοξεύοντας το συνολικό κόστος διοίκησης στον όμιλο της ΔΕΗ στα 6 εκατ. Ευρώ το 2021 από 1,5 εκατ. ευρώ που ήταν το 2018!

Επειδή  η εφαρμογή τιμολογίου προσωπικού και οι ειδικότεροι όροι αυτού είχαν συμφωνηθεί στην ΕΣΣΕ μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, ΓΕΝΟΠ –ΚΗΕ και ΔΕΗ,  για χορήγηση της συμφωνηθείσας έκπτωσης στους εργαζομένους της ΔΕΗ και στους συνταξιούχους της, σε αντάλλαγμα για την παροχή της εργασίας τους και όχι χαριστικά.

Επειδή οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ υφίστανται συνεχή πλήγματα τόσο από τις μειώσεις στις συντάξεις τους όσο και από την κατακόρυφη αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση περιορίζει τα οικονομικά τους δικαιώματα για να χρυσοπληρώνει τα golden boys που επελαύνουν στον δημόσιο πλούτο της χώρας,  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να γίνουν σεβαστά τα οικονομικά δικαιώματα των συνταξιούχων της ΔΕΗ, με την άμεση αποκατάσταση της έκπτωσης στην τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως διασφαλιζόταν με την από 31.07.1991 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας;

Υπάρχει πρόθεση να αναθεωρηθεί η ρύθμιση του άρθρου 11 του  Ν. 4643/2019 που κατήργησε μονομερώς τη σχετική διάταξη της Ε.Σ.Σ.Ε. και αντιστοίχως η υπ’ αριθ. 5/21.01.2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η., εφόσον, κατά την κυβέρνηση, δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι «βιωσιμότητας» της επιχείρησης για τους οποίους υποτίθεται ότι επεβλήθη;
 
Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βέττα Καλλιόπη
Πέρκα Θεοπίστη (Πέττη)
Παπαηλιού Γεώργιος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Αναγνωστοπούλου Σία
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Δρίτσας Θοδωρής
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσης
Κασιμάτη Νίνα
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Ιωάννης
Μωραϊτης Θάνος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Σκούφα Μπέττυ
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τόλκας Άγγελος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου ΘεανώΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ