ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

19/01/2023

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Αναγνώριση συμβάσεων μαθητείας των επιστημόνων προσληφθέντων σε Δήμους

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Αναγνώριση συμβάσεων μαθητείας των επιστημόνων προσληφθέντων σε ΔήμουςΕρώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας κατέθεσαν 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με θέμα: «Αναγνώριση συμβάσεων μαθητείας των επιστημόνων προσληφθέντων σε Δήμους». Η ερώτηση κατατέθηκε με πρωτοβουλία της βουλευτή Πιερίας Μ. Σκούφα και συνυπογράφει ο αναπλ. Τομεάρχης Εσωτερικών, υπεύθυνος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μ. Χατζηγιαννάκης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς
- Εσωτερικών
– Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ»

Το 1998 η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον ΟΑΕΔ και την ΚΕΔΚΕ υλοποίησε το «Πρόγραμμα Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και τοπικής αυτοδιοίκησης». Το πρόγραμμα είχε ως σκοπό αφενός να αποκτήσουν οι άνεργοι πτυχιούχοι επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα υλοποιούνταν σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης, αφετέρου να υποβοηθήσουν το έργο των νέων ΟΤΑ που προέκυψαν από το ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α`244). Το πρόγραμμα εντασσόταν στο συνολικό σχεδιασμό για τον προγραμματισμό της στελέχωσης, της οργάνωσης και λειτουργίας των νέων τότε Δήμων οι οποίοι προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος «Ιωάννης Καποδίστριας». Το ως άνω Πρόγραμμα Κατάρτισης, διάρκειας 2.264 ωρών (600 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και 1.664 ωρών πρακτικής) -άλλως 308 ημερών- ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1999. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ΕΕΤΑΑ και των επιλεγέντων αλλά και της διακήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος, σκοπός του προγράμματος ήταν η υποβοήθηση του έργου των ΟΤΑ, απαιτούνταν καθημερινή οκτάωρη εργασία στους ΟΤΑ έναντι αμοιβής, απαγορευόταν στους επιλεγέντες να εργασθούν με οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή σχέση εργασίας ή να αναπτύξουν οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ενώ και η τυχόν απουσία από το πρόγραμμα συνεπαγόταν αντίστοιχη μείωση αποδοχών. Στην πράξη, οι επιλεγέντες εργάζονταν κανονικά στους ΟΤΑ που τοποθετήθηκαν, παρείχαν τις υπηρεσίες τους με τους ίδιους όρους όπως οι μετέπειτα συνάδελφοί τους - υπάλληλοι και τελούσαν υπό ουσιωδώς όμοιες συνθήκες με τους κατέχοντες οργανική θέση λοιπούς υπαλλήλους των ΟΤΑ. Με τις διατάξεις του ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’180) δόθηκε η δυνατότητα σε όσους παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων αποφοίτων ΑΕΙ & ΤΕΙ, σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης να καταλάβουν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του σχετικού ΟΤΑ κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού του ΟΤΑ στον οποίο πραγματοποίησαν την κατάρτιση. Με τη διαδικασία αυτή προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΟΤΑ περί τους 2.500 επιστήμονες (τον ακριβή κατάλογο και αριθμό συμμετεχόντων διαθέτει η ΕΕΤΑΑ).

Επειδή, παρότι η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την πρόσληψή τους και παρότι οι συμβάσεις τους δεν ήταν γνήσιες συμβάσεις μαθητείας (καθώς κατά το χρόνο ιδίως της πρακτικής εφαρμογής προέχον στοιχείο δεν ήταν μόνον η εκπαίδευσή τους και η εξοικείωσή τους µε το αντικείμενο, αλλά και η παροχή της εργασίας τους και η ουσιαστική υποβοήθηση της λειτουργίας του εκάστοτε ΟΤΑ), εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος.

Επειδή οι συμβάσεις των επιστημόνων φαίνεται πως (κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό) ήταν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου, η οποία υφίσταται όταν ο μαθητευόμενος μισθωτός παρέχει προεχόντως εργασία έναντι αμοιβής επιδιώκοντας παραλλήλως την απόκτηση γνώσεων ή ικανότητας σε ορισμένη ειδικότητα ή επάγγελμα, η δε εκμάθηση του επαγγέλματος εκ μέρους του επέρχεται ως αυτόματη συνέπεια της εφαρμογής της σύμβασης και εντός των πλαισίων της συνήθους λειτουργίας αυτής. Επ’ αυτών δε των συμβάσεων αξιώνει εφαρμογής το εργατικό δίκαιο και επομένως η αμιγής εργασία κατά τη διάρκεια του Προγράμματος δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί μόνον ως «θεωρητική κατάρτιση-πρακτική εφαρμογή» αλλά φαίνεται πώς ήταν και αμιγής παροχή εξαρτημένης εργασίας.

Επειδή καθ` όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας» οι εκπαιδευόμενοι, αλλά και κανονικώς εργαζόμενοι επιστήμονες αμείβονταν σύμφωνα με τις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων και οι ΟΤΑ εργοδότες τους κατέβαλαν προσθέτως και τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης και -από όλα τα ανωτέρω- επιβεβαιώνεται η καθ’ όλα πλήρης, κανονική τους και αποκλειστική απασχόληση στους εκάστοτε ΟΤΑ.

Επειδή είναι πλέον καιρός όπως αποκατασταθεί η αδικία που έκτοτε (από το χρόνο της πρόσληψής τους και μισθολογικής τους κατάταξης) υφίστανται οι προσληφθέντες επιστήμονες, από την παράλειψη του Δημοσίου να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία τους, συνολικής διάρκειας 308 εργάσιμων ημερών, άλλως 14 μηνών, ως πραγματικής προϋπηρεσίας στο ελληνικό δημόσιο.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

1. Τελείτε εν γνώσει του αιτήματος των προσληφθέντων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 2738/1999 επιστημόνων, περί αναγνώρισης ως προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη της απασχόλησής τους στο «Πρόγραμμα Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης» διάρκειας 308 εργάσιμων ημερών, άλλως 14 μηνών ως πραγματική υπηρεσία μισθολογικά, βαθμολογικά και συνταξιοδοτικά;
2. Προτίθεστε όπως αναλάβετε σχετική προς το προηγούμενο ερώτημα νομοθετική πρωτοβουλία περί αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους, διάρκειας 308 εργάσιμων ημερών, άλλως 14 μηνών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γεώργιος
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα
Κόκκαλης Βασίλειος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαραλαμπος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης )
Παπαηλιού Γιώργος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα )
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τσίπρας Γιώργος
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ