ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

27/03/2023

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σοβαρά ερωτήματα ανακύπτουν από τη λειτουργία και το έργο της Επιτροπής Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου της Ζακύνθου

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σοβαρά ερωτήματα ανακύπτουν από τη λειτουργία και το έργο της Επιτροπής Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου της ΖακύνθουΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Τουρισμού

Θέμα: «Σοβαρά ερωτήματα ανακύπτουν από τη λειτουργία και το έργο της Επιτροπής Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου της Ζακύνθου»

Με το άρθρο 68 του ν. 4875/2021 θεσπίστηκε η ανάληψη της διαχείρισης του Ναυαγίου της Ζακύνθου από την ειδική εκ συστάσεώς της, «Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου». Το συνολικό της έργο και οι αρμοδιότητές της προσδιορίστηκαν από τον εν λόγω εισαγωγικό νόμο καθώς και από την τροποποίηση των σχετικών διατάξεών του σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 4954/2022(ΦΕΚ A’136–09.07.2022). Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου που συστάθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού επωμίστηκε τη διενέργεια όλων των πράξεων διοίκησης και διαχείρισης που απαιτούνται για τη διαφύλαξη αλλά και την ασφαλή λειτουργία της οριοθετημένης πρότυπης τουριστικής ζώνης του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο.

Παράλληλα, η ισχύουσα νομοθεσία προσδιορίζει τον κρίσιμο ρόλο της Επιτροπής, λόγω των ειδικών συνθηκών που συντρέχουν, τόσο για το ίδιο το Ναυάγιο, όσο και για το γεωμορφολογικό χαρακτήρα της περιοχής, παρέχει δε τη δυνατότητα σε αυτήν της πλήρους ευχέρειας λειτουργίας και λήψης των αποφάσεων πέραν και πάνω από κάθε διάταξη της εθνικής νομοθεσίας που θα μπορούσε να σταθεί αναβλητικά στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση του συνολικού της έργου.

Η Επιτροπή αυτή λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή για κάθε μελετητική προσπάθεια ή άλλη πρωτοβουλία συντήρησης του ναυαγίου, ασφαλούς διάνοιξης οδών πρόσβασης αλλά και επαρκούς αντιστήριξης των πρανών προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα πρόκλησης φυσικών κατολισθήσεων. Είχε δε τη δυνατότητα μέχρι και την 31-10-2022, να προχωρά στις παραπάνω ενέργειες ανάθεσης δίχως την τήρηση των απαιτούμενων εκ του νόμου χρονικών προθεσμιών που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας των δημοσίων συμβάσεων. Σημειώνεται δε πως η Επιτροπή χαίρει της πλήρους υλικοτεχνικής υποστήριξης από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, και της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών, του Υπουργείου Τουρισμού, ενώ η χρηματοδότησή της προέρχεται αμιγώς από ειδικά κονδύλια που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.

Είναι επομένως σαφές, ότι η Επιτροπή έχει εκ του νόμου την υποχρέωση να παρουσιάσει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, την υλοποίηση σχετικών έργων και μελετών, με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, τη διάσωση του ναυαγίου μέσω της συντήρησής του από το ρεαλιστικό κίνδυνο διάλυσής του, όπως και τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης των επισκεπτών είτε από θαλάσσης στην παραλία του ναυαγίου, είτε από το χερσαίο ορεινό μέρος της οριοθετημένης άνωθεν του παράλιου μετώπου.

Επειδή η συγκεκριμένη περιοχή της Ζακύνθου έχει χαρακτηριστεί Πρότυπη Τουριστική Περιοχή Αξιοποίησης και Προστασίας λόγω της εξέχουσας τουριστικής σημασίας της για την Ζάκυνθο, αλλά και για όλη τη Χώρα.

Επειδή η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αναθέτει δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (εδαφ. γ παρ.2 άρθρου 32 ν. 4412/2016).

Επειδή αν και η ανωτέρω δυνατότητα δόθηκε στην Επιτροπή αυτή για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης, δυστυχώς έχει παρέλθει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα από τη σύστασή της (Δεκέμβριος του 2021) χωρίς να αποτραπεί ο κίνδυνος απαγόρευσης της επισκεψιμότητας της περιοχής αυτής.

Επειδή βρισκόμαστε παραμονές της έναρξης της τουριστικής περιόδου, και ο κίνδυνος να «κλείσει» για τους επισκέπτες η περιοχή του Ναυαγίου Ζακύνθου είναι άμεσος, γεγονός που θα δυσφημίσει την Χώρα και τον Ελληνικό τουρισμό.

Επειδή η πρόσφατη ηχηρή παραίτηση των μελών της Επιτροπής αναδεικνύει την απαξίωση της εν λόγω επιτροπής, καθώς, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι, η μη υλοποίηση των προτάσεών τους για τα απαιτούμενα έργα ασφαλείας που θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει και θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τις αρνητικές εξελίξεις, καθιστά τη συμμετοχή τους χωρίς πλέον νόημα.

Επειδή η παραίτηση των μελών της επιτροπής δημιουργεί πρόβλημα ως προς την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμοδίων Υπουργών με την οποία θα απαγορεύεται η πρόσβαση στην παραλία του Ναυαγίου και στην οριοθετημένη ζώνη της, Κ.Υ.Α. για την έκδοση της οποίας απαιτείται προηγούμενη υποβολή σχετικού αιτήματός της Επιτροπής που αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται εν τοις πράγμασι.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1. Ποια είναι τα μέτρα και οι παρεμβάσεις που προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος απαγόρευσης της επισκεψιμότητας στη παραλία του Ναυαγίου και στην οριοθετημένη ζώνη αυτής, παραμονές έναρξης της τουριστικής περιόδου;
2. Σε ποια μελέτη αναφέρεται ο κ. Υπουργός Τουρισμού τον Δεκέμβριο του 2021,από το Βήμα της Βουλής, ότι έχει γίνει, καθώς και σε ποιες παρεμβάσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για να αντιμετωπιστούν οι άμεσες και επείγουσες ανάγκες του «Ναυαγίου Ζακύνθου», του δεύτερου πιο φωτογραφισμένου προορισμού στην Ελλάδα, όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε;
3. Έχει λάβει γνώση των σχετικών μελετών που εκπονήθηκαν από το 2019, από τον καθηγητή Λέκκα και τον ΟΑΣΠ, σχετικά με την επικινδυνότητα ή μη της οριοθετημένης ζώνης της Πρότυπης Τουριστικής Περιοχής Αξιοποίησης και Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου, στα πλαίσια του προγράμματος «Λαέρτης» (Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) που υλοποιείται εδώ και χρόνια και στην Ζάκυνθο;
4.Ποιες είναι οι προτάσεις της Επιτροπής Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου» προς το Υπουργείο Τουρισμού για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών οι οποίες αποτέλεσαν και λόγο σύστασής της;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Νοτοπούλου Κατερίνα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος -Χρήστος

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Κασιμάτη Νίνα
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Μάρκου Κώστας
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κων/νος
Μωραϊτης Θάνος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γιώργος
Πούλου Παναγιού
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης
Σκούφα Μπέττυ
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
Τζούφη Μερόπη
Τσίπρας Γιώργος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ