ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

29/03/2023

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Διαγωνισμός για την πρόσληψη υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Διαγωνισμός για την πρόσληψη υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού ΈργουΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Διαγωνισμός για την πρόσληψη υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου»

Με τις διατάξεις του ν. 4798/21 (ΦΕΚ 68 Α’/24-4-2021) «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» η κυβέρνηση Μητσοτάκη με επισπεύδον το Υπουργείο Δικαιοσύνης τροποποίησε μεταξύ άλλων τις διατάξεις του Κώδικα δικαστικών υπαλλήλων.
Στον ίδιο ως άνω νόμο το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεσμοθέτησε θέσεις υπαλλήλων νέου κλάδου, προέβλεψε τη διαγωνιστική διαδικασία και τον μήνα διενέργειας αυτής (τον Οκτώβριο του έτους της προκήρυξης), ο οποίος όμως παρανόμως ορίστηκε εν μέσω εκλογικής περιόδου (Ιούνιο τρέχοντος έτους), μειώνοντας δραματικά και το χρόνο προετοιμασίας των υποψηφίων.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κεφαλαίου Γ’ του ανωτέρω νόμου συστάθηκαν οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για τα δικαστήρια όλων των κατευθύνσεων της χώρας:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23
Σύσταση οργανικών θέσεων - Κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου
1. Συστήνονται οργανικές θέσεις του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, ως εξής: α) Από τριάντα (30) θέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. β) Δέκα (10) θέσεις στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. γ) Από τρεις (3) θέσεις στη Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. δ) Από δέκα (10) θέσεις στο Εφετείο Αθηνών, το Πρωτοδικείο Αθηνών, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. ε) Από πέντε (5) θέσεις στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, το Εφετείο Πειραιά, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το Πρωτοδικείο Πειραιά, το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά. στ) Από δέκα (10) θέσεις στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. ζ) Από πέντε (5) θέσεις στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.
………….
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ιδίου ως άνω νόμου ορίστηκαν οι όροι προκήρυξης διαγωνισμού για την πλήρωση των θέσεων αυτών:
Άρθρο 27
Προκήρυξη του διαγωνισμού
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση των Προέδρων των ανώτατων δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, προκηρύσσεται διαγωνισμός για τις κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων, γ) Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Στην προκήρυξη ορίζονται: α) ο αριθμός των προς πλήρωση οργανικών θέσεων ανά δικαστήριο, εισαγγελία και γενική επιτροπεία, β) ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ανά κατεύθυνση, γ) ο τόπος και ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, εντός του μηνός Οκτωβρίου του έτους δημοσίευσης της προκήρυξης, δ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης, καθώς και ε) κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής. Στην προκήρυξη προσαρτάται παράρτημα, στο οποίο απαριθμούνται πενήντα (50) αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου του δικαιοδοτικού κλάδου, το κείμενο των οποίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του, καθώς και δέκα (10) αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δέκα (10) αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έχουν επιλεγεί από τη Διοικητική Ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου.
3. Με αποφάσεις των επιτροπών διαγωνισμού, που προβλέπονται στο άρθρο 29 καθορίζονται το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού δεν απέχει λιγότερο από τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
…………
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, στις 23 Ιανουαρίου 2023 αναρτήθηκε στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η υπ’ αριθ. 4532/23-1-23 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την προκήρυξη διαγωνισμού προς πλήρωση εβδομήντα τριών (73) θέσεων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ στις 27 Ιανουαρίου 2023.
Στην προκήρυξη ωστόσο - και κατά παράβαση των διατάξεων της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4798/21, όπου προβλέπεται ρητώς ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού εντός του μηνός Οκτωβρίου του έτους δημοσίευσης της προκήρυξης - ορίζεται ως χρόνος έναρξης του διαγωνισμού η 5η Ιουνίου 2023.
Πέραν του ότι η ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι καταφανώς παράνομη, δημιουργεί και εύλογα ερωτηματικά ως προς το επιλεχθέν χρονικό πλαίσιο, το οποίο είναι εντός αυτού της διενέργειας των εθνικών εκλογών, ενώ παράλληλα δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους υποψήφιους, καθώς μειώνεται δραστικά (τουλάχιστον κατά τέσσερεις μήνες) ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους για την επαρκή προετοιμασία συμμετοχής τους στις εξετάσεις.
Τα ερωτήματα που εγείρονται και οι εύλογες απορίες επιτείνονται από την αντιθεσμική συμπεριφορά του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Δικαιοσύνης, για το οποίο - όπως αποδεικνύεται από τις ενέργειές του - ο ορισμός της επίμαχης ημερομηνίας δεν οφείλεται σε κάποιο λάθος ή αστοχία, αλλά σε συνειδητή επιλογή της πολιτικής του ηγεσίας.
Έτσι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να νομιμοποιήσει (!) την απαράδεκτη αυτή και παράνομη απόφαση με εκ των υστέρων νομοθετική ρύθμιση.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 5028/23 (ΦΕΚ Α’ 54/9-3-2023) και αφού έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα (17-02-2023 έως 03-03-2023) κατά το οποίο είχαν το δικαίωμα οι υποψήφιοι να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους, τροποποιήθηκαν οι όροι της προκήρυξης και διεγράφη η ρητή υποχρέωση της διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας εντός του μηνός Οκτωβρίου του έτους δημοσίευσης αυτής, ρύθμιση που καταλαμβάνει και την τρέχουσα:
Άρθρο 36
Χρόνος έναρξης διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 27 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
1.Στην περ.  γ’ του πρώτου εδαφίου της παρ.  2 του άρθρου 27 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α’68) διαγράφονται οι λέξεις «εντός του μηνός Οκτωβρίου του έτους δημοσίευσης της προκήρυξης» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Στην προκήρυξη ορίζονται: α) ο αριθμός των προς πλήρωση οργανικών θέσεων ανά δικαστήριο, εισαγγελία και γενική επιτροπεία, β) ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ανά κατεύθυνση, γ) ο τόπος και ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, δ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης, καθώς και ε) κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής. Στην προκήρυξη προσαρτάται παράρτημα, στο οποίο απαριθμούνται πενήντα (50) αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου του δικαιοδοτικού κλάδου, το κείμενο των οποίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του, καθώς και δέκα (10) αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δέκα (10) αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έχουν επιλεγεί από τη Διοικητική Ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου.»
2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει και τις διαγωνιστικές διαδικασίες που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Επειδή:
1. Η αρχή της προστασίας της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος και της χρηστής διοίκησης, που υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη στην τήρηση των δεσμεύσεων τις οποίες έχει αναλάβει, αποτελεί αναγκαία και κύρια λογική συνέπεια της θεμελιώδους αρχής του κράτους δικαίου.
2. Η αρχή της καλής νομοθέτησης είναι μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς.
3. Οι Έλληνες πολίτες έχουν απόλυτο και αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαφανείς και αξιοκρατικές διαγωνιστικές διαδικασίες.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

1. Δεν γνώριζε ο Υπουργός της Δικαιοσύνης και οι υπογράφοντες την προκήρυξη 4532/23-1-23, ότι με δικό τους νόμο ορίστηκε ο μήνας Οκτώβριος του έτους δημοσίευσης της προκήρυξης, για να διεξαχθεί ο διαγωνισμός πρόσληψης προσωπικού του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου;
2. Για ποιο λόγο στην προκήρυξη του έτους 2023 δεν όρισε – ως όφειλε – τον Οκτώβριο τρέχοντος έτους για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αλλά τον Ιούνιο;
3. Πώς απολογείται στους διαμαρτυρόμενους υποψηφίους για την τόσο δραστική μείωση του χρόνου προετοιμασίας τους;
4. Πώς δικαιολογεί τις τουλάχιστον αντιδεοντολογικές και εκ των υστέρων ενέργειες νομιμοποίησης μιας παράνομης διαδικασίας και μάλιστα όταν αυτές διενεργούνται από το ίδιο το Υπουργείο της Δικαιοσύνης;
5. Γιατί είναι τόσο σημαντικό για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία νωρίτερα από τον Οκτώβριο έτους 2023, ώστε να επιβάλει μέσω νέας νομοθετικής ρύθμισης την απαλοιφή αυτού του όρου και να νομιμοποιήσει την 5η Ιουνίου 2023 ως ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής των εξετάσεων;
6. Η προκήρυξη και διενέργεια εθνικών βουλευτικών εκλογών θα επηρεάσει τη διαγωνιστική διαδικασία και τους υποψήφιους που θα λάβουν μέρος σε αυτήν; Εάν ναι, πώς προτίθεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα προβλήματα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Σπίρτζης Χρήστος
Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γάκης Δημήτριος
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία (Νατάσσα)
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος
Κασιμάτη Νίνα
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Βασίλειος
Λάππας Σπυρίδωνας
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπακαδήμα Φωτεινή
Μπαλάφας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Ιωάννης
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπαηλιού Γεώργιος
Παππάς Νικόλαος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σκούφα Ελισάβετ (Μπέττυ)
Τζάκρη Θεοδώρα
Τόλκας Άγγελος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ