ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

11/04/2023

Βουλευτές Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Ο σχεδιασμός εξοστρακισμού ιδιοκτητών γης και εγκατεστημένων επιχειρήσεων τέθηκε σε εφαρμογή και στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Βουλευτές Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Ο σχεδιασμός εξοστρακισμού ιδιοκτητών γης και εγκατεστημένων επιχειρήσεων τέθηκε σε εφαρμογή και στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Θέμα: «Ο σχεδιασμός εξοστρακισμού ιδιοκτητών γης και εγκατεστημένων επιχειρήσεων τέθηκε σε εφαρμογή και στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου»

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. με το ν.4982/2022 «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», (Α` 195/15.10.2022), υποτίθεται ότι έθεσε ως στόχο τη θέσπιση ενός νέου, σύγχρονου, λειτουργικού, απλοποιημένου και αποτελεσματικού πλαισίου ρύθμισης των Επιχειρηματικών Πάρκων προκειμένου για την προσέλκυση νέων επενδύσεων αλλά και την ανανέωση και εκσυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων. Βέβαια, η διάσταση ανάμεσα στους εγγράφως διατυπωμένους στόχους και στην πραγματικότητα που βιώνουν οι ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις από την έναρξη εφαρμογής του νόμου είναι μεγάλη.

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 23 του ν.4982 ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν στον Κανονισμό Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου ο οποίος καταρτίζεται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Δ.Ε.Π.). Στην παρ.2 του ως άνω σχετικού άρθρου προβλέπεται ότι: αν υπάρχουν προεγκατεστημένες επιχειρήσεις στην έκταση του Ε.Π., ο Κανονισμός Λειτουργίας καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Α.Δ.Ε.Π. και αυτών.

Περαιτέρω, στην παρ. 6 παρέχεται δυνητική ευχέρεια αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας, είτε με πρωτοβουλία της Ε.Α.Δ.Ε.Π. είτε κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος που υποβάλλουν προς την Ε.Α.Δ.Ε.Π. ενήμεροι ιδιοκτήτες γης που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής έκτασης του Ε.Π.. Κατόπιν, η Ε.Α.Δ.Ε.Π. αναρτά στον ιστότοπό της, σχετική πρόσκληση για διαβούλευση. Στην πρόσκληση καθορίζονται με σαφήνεια οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και η διάρκεια της διαβούλευσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Εντός πέντε (5) ημερών από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η Ε.Α.Δ.Ε.Π. και οι κατά το χρόνο έναρξης της διαβούλευσης ενήμεροι ιδιοκτήτες γης, δηλώνουν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Ε.Α.Δ.Ε.Π., εάν αποδέχονται ή όχι τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θεωρούνται εγκεκριμένες, εκτός εάν, εντός της ως άνω προθεσμίας, δηλώσουν ότι δεν τις αποδέχονται: α) η Ε.Α.Δ.Ε.Π. ή β) οι ενήμεροι ιδιοκτήτες γης που εκπροσωπούν κατ’ ελάχιστον ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής έκτασης του Ε.Π.. Οι εγκεκριμένες τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας ενσωματώνονται με πράξη της Ε.Α.Δ.Ε.Π. στον Κανονισμό Λειτουργίας και τίθενται σε ισχύ από την επομένη της ανάρτησης στον ιστότοπο της Ε.Α.Δ.Ε.Π. της εν λόγω πράξης.

Παράλληλα, η Ν..Δ. για να «δέσει» το σχεδιασμό της και να αφαιρέσει νομικά όπλα των επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν σε επιχειρηματικά πάρκα προέβλεψε με το άρθρο 47 ότι από την έναρξη εφαρμογής του νόμου, οι Κανονισμοί Λειτουργίας που είχαν εγκριθεί με κανονιστικές αποφάσεις των νόμων 4458/1965, 2545/1997 και 3982/2011 αποβάλλουν τον χαρακτήρα της κανονιστικής απόφασης και εφεξής ισχύουν και δύναται να τροποποιούνται ως Κανονισμοί Λειτουργίας του άρθρου 23. Τέλος όρισε ότι η τήρηση και εφαρμογή των ως άνω Κανονισμών είναι υποχρεωτική από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και από τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτών.
Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. είχε εγκαίρως επισημάνει τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις και από τις προβλέψεις του άρθρου 23 καθώς διαφαινόταν, μεταξύ άλλων, ότι αναφορικά με τη τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας αυτή ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Ε.Α.Δ.Ε.Π. κατά την κρίση της. Η πολιτική αυτή μεθόδευση, η οποία υιοθέτησε στην ουσία τις προτάσεις της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. φανερώνει δια της εφαρμογής της τη μεγάλη προβληματική εικόνα για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Έτσι, όπως αναφέρεται και σε πρόσφατο δημοσίευμα στη «Νέα Κρήτη» της 6ης Απριλίου 2023 τα προβλήματα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων από το νέο προτεινόμενο Κανονισμό Λειτουργίας για τη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου αλλά και τα ερωτηματικά που προκύπτουν είναι πολλά και χρήζουν απαντήσεων.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. με δική της πρωτοβουλία εκκίνησε τη διαδικασία τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.Π.Ε. Ηρακλείου με προθεσμία διαβούλευσης από 29/3/2023 έως και την 19/4/2023. Αναφέρει μάλιστα στη σχετική πρόσκληση που ανάρτησε στον ιστότοπό της ότι με τη λήξη της διαβούλευσης και εντός πέντε (5) ημερών θα διεξαχθεί ψηφοφορία, κατά την οποία η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και οι κατά το χρόνο έναρξης της διαβούλευσης ενήμεροι ιδιοκτήτες γης μπορούν να δηλώσουν εάν αποδέχονται ή όχι τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας. Συμπληρωματικά, με βάση τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν επιλύσει άμεσα και τις όποιες περιβαλλοντικές εκκρεμότητες έχουν. Σημειώνεται παράλληλα ότι μέρος των τροποποιήσεων του Κανονισμού Λειτουργίας σχετίζεται με την είσπραξη των ανταποδοτικών τελών από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του ν.4982/2022 που ωστόσο, δεν παρέχει κάποια ασφάλεια ως προς την ανταποδοτικότητα των τελών αλλά και τη δίκαιη τιμολογιακή πολιτική.

Προκύπτει ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας δε καταρτίστηκε με δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες μεταξύ της ΕΑΔΕΠ και των προ-εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου αλλά ακολουθήθηκε η άλλη πρόβλεψη του άρθρου 23 ήτοι, της τροποποίησης του κανονισμού με πρωτοβουλία της ΕΑΔΕΠ δηλαδή, της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Το γεγονός ότι η μεθόδευση αυτή συντελείται υπό τις σοβούσες οικονομικές συνθήκες και πληθωριστικές πιέσεις δεν αφήνει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. Με τη μεγάλη πλειοψηφία εγκατεστημένων επιχειρήσεων να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα είναι αμφίβολο το πόσοι ιδιοκτήτες γης στη ΒΙ.Π.Ε Ηρακλείου κατά την 29/3/2023 διέθεταν την προβλεπόμενη οικονομική ενημερότητα που θα τους παρέχει το δικαίωμα να ψηφίσουν αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού. Έτσι, εάν δε συγκεντρωθεί το προβλεπόμενο κατ’ ελάχιστο ποσοστό του 51% της συνολικής έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου, η όποια τροποποίηση προτείνει η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. θα καταστεί υποχρεωτικά εφαρμοστέα ερήμην των άμεσα ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών γης και εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος ύπαρξης των σχετικών προβλέψεων των άρθρων 23 και 47.

Με δεδομένο ότι ο εξοβελισμός των ιδιοκτητών γης από τη διαχείριση των ΒΙ.ΠΕ. και το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα λήψης αποφάσεων «για τους επιχειρηματίες χωρίς τους επιχειρηματίες» θα έχει ως αποτέλεσμα την αποχώρηση δεκάδων επιχειρήσεων από τη χώρα και την οριστική αποεπένδυση από τις ΒΙ.ΠΕ.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Πόσοι ιδιοκτήτες γης και εγκατεστημένες επιχειρήσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου ήταν οικονομικά ενήμεροι κατά την 29η Μαρτίου του 2023; Συγκεντρώνεται το προβλεπόμενο κατ’ ελάχιστον ποσοστό του 51% της συνολικής έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου που απαιτείται για να μη γίνουν δεκτές οι προτεινόμενες τροποποιήσεις;
2. Πρόκειται να δοθεί παράταση της προθεσμίας διαβούλευσης αλλά και να παρασχεθεί το δικαίωμα ψήφου σε όσους κατέστησαν οικονομικά ενήμεροι και μετά την 29η Μαρτίου 2023;
3. Κρίνει την ταχθείσα από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. προθεσμία επίλυσης των περιβαλλοντικών εκκρεμοτήτων ως εύλογη;
4. Πως αποδεικνύεται η ικανότητα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. να παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες θα εισπράττει τα ανταποδοτικά τέλη;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Βαρδάκης Σωκράτης

Ηγουμενίδης ΝικόλαοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ