ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣΚαλως ήρθατε στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.


Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του Iστοτόπου μας πριν προχωρήσετε.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του Iστοτόπου από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα και στους υποτομείς, μικροσελίδες και δορυφορικές σελίδες της. Για τον λόγο αυτό κάθε  επισκέπτης/χρήστης σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με το περιεχόμενό τους, οφείλει να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου του Ιστοτόπου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, με την πρόσβασή στην Ιστοσελίδα, την χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου, λαμβάνεται ως δεδομένο ότι αποδέχεται τους Όρους Χρήσης όπως αυτοί παρατίθενται στο παρόν.  

    1. Καταλληλότητα Χρήστη Ιστοσελίδας

Ο παρών διαδικτυακός ιστότοπος ανήκει και ελέγχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Οι σχετιζόμενες με αυτόν υπηρεσίες και το περιεχόμενο του όπως προαναφέρθηκαν, απευθύνονται σε όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν την απαιτούμενη κατά το νόμο δικαιοπρακτική ικανότητα για τη χρήση τους. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας.

    2. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, θα αναρτάται στην παρούσα διεύθυνση, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

    3. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πληροφορίες που συλλέγονται ή παρέχονται από και προς τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας και τον επισκέπτη/χρήστη ακολουθούν τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας και των σχετικών υπηρεσιών μας, παρακαλούμε διαβάστε την Δήλωση Απορρήτου.

    4. Άδεια - Ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, όπως τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  ή τρίτων, οι οποίοι έχουν δώσει άδεια χρήσης στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για προσωπική ενημέρωση. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και πολύ περισσότερο του δικαιώματος εκμετάλλευσης.

Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς ή τρίτους, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης και απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση τους ή αξιοποίησή τους.


    5. Περιορισμοί Χρήσης της Ιστοσελίδας

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτή, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία στον κάτοχο της ιστοσελίδας ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής

Επιπροσθέτως ο επισκέπτης/χρήστης ρητά αποδέχεται την υποχρέωση που απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης

α. Να μη προβαίνει σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας,

β. Να μην παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας,

γ. Να μην επιτρέπει την εισαγωγή στην ιστοσελίδα στοιχείων που περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή λογισμικό παρακολούθησης, ιδίως ιούς (Trojan horses, worms, time bombs) ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών, που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.


    6. Συνδέσεις με άλλες Ιστοσελίδες


Ο διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα , ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων διαδικτυακών τόπων που διασυνδέονται μαζι του μέσω  τέτοιων συνδέσμων.

Α) Εξωτερικές συνδέσεις: Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει τώρα ή στο μέλλον  παραπομπές και δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι παραπομπές αυτές σκοπό έχουν την διευκόλυνση των Χρηστών και η χρήση αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των Χρηστών, ενώ οι αντίστοιχοι τρίτοι διαδικτυακοί τόποι θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ο οποίος δεν έχει εγκρίνει το περιεχόμενο των τρίτων διαδικτυακών χώρων, δεν έχει ουδεμία σχέση και ευθύνη.
Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  α) δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία, β) δεν είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο ή τις δραστηριότητες των συνδεδεμένων τοποθεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που οι φορείς αυτοί ακολουθούν. Εάν το υποκείμενο αποφασίσει την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική του ευθύνη και δικό του κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών, υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.

Β) Εσωτερικές συνδέσεις: Η σύνδεση με οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας, άλλη εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ , μέσω σύνδεσης απλού κειμένου, απαγορεύεται αυστηρά, εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ . Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία syriza.gr ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι o ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  την εγκρίνει, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης της με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ , (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τους σκοπούς του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ , χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδειά του.
 
    7. Τερματισμός - Αναστολή Λειτουργίας της Ιστοσελίδας

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ , κατά την απόλυτη κρίση του, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών του από αυτόν, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, ο χρήστης υποχρεούται (α) να διακόψει αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψει οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχει δημιουργήσει. Η πρόσβασή του στην ιστοσελίδα, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  δεν ευθύνεται έναντι αυτού ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής του στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.
 

    8. Περιορισμός Ευθυνών

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ φροντίζει ώστε το σύνολο των πληροφοριών και το γενικότερο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβές , σαφές, ορθό,σωστό,  επίκαιρο και διαθέσιμο για τους χρήστες
/επισκέπτες.
Σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δεν προσπαθεί ούτε έχει την πρόθεση μέσω του περιεχομένου του διαδικτυακού του τόπου  να παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως.
Οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση και μόνο, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ .


Επιπλέον, δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου  θα παρέχονται χωρίς διακοπές και χωρίς σφάλματα. Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο διαδικτυακός τόπος δε θα προσβληθεί ποτέ από ψηφιακούς υιούς ή/και οποιουδήποτε είδους βλαβερό/καταστροφικό αρχείο σχεδιασμένο να καταστρέψει/περιορίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού. Συνεπώς, η ακεραιότητα και διαφύλαξη του εξοπλισμού και των λογισμικών συστημάτων κάθε Χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια (π.χ. πρόγραμμα προστασίας από υιούς). Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση  που συμβεί κάτι από τα ανωτέρω περιγραφόμενα.

Γενικότερα, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ’ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας της.

    9. Υποχρεώσεις Επισκέπτη

Οι Χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου για νόμιμους σκοπούς και χωρίς να περιορίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση του από τρίτους.  Κάθε Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά των Χρηστών κατά την χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου , αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ή/και σε τρίτο από τυχόν αθέμιτη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου  και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που προκληθεί στην ιστοσελίδα οποιαδήποτε μορφή ζημίας από τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, λόγω ακατάλληλων ενεργειών του, ο εν λόγω χρήστης/επισκέπτης θα αναλάβει την ευθύνη της εν λόγω ζημίας. Αν ασκηθεί κατά της ιστοσελίδας  οποιαδήποτε αγωγή ή αξίωση, διοικητική ή δικαστική , λόγω ακατάλληλων ενεργειών και οποιασδήποτε μορφής παράβασης του χρήστη/επισκέπτη κατά τη διάρκεια της χρήσης από αυτόν της ιστοσελίδας, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλη υποχρέωση.

Όσοι από τους χρήστες/επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου αποφασίσουν να γράψουν κάποιο σχόλιο στον διαδικτυακό τόπο, συναινούν το σχόλιο αυτό είναι εμφανές και διαθέσιμο σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη του διαδικτυακού τόπου. Όσοι από τους χρήστες/επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου αποφασίσουν να γράψουν σχόλια στον διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε περιεχόμενο που προσβάλει την προσωπικότητα, την τιμή, ή την υπόληψη τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημία ή ηθική βλάβη προκληθεί από αντίστοιχη συμπεριφορά χρήστη/επισκέπτη, υπεύθυνος για την αποκατάστασή της είναι αποκλειστικά ο χρήστης/επισκέπτης. Αν υπάρξει περιεχόμενο που προσβάλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οποιουδήποτε, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. β) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και της πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας σε τρίτους.

    10. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί Όροι

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και υπηρεσιών της.
Κάθε τροποποίηση των Όρων Χρήσης για να λαμβάνεται υπόψη και να αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, οφείλει να έχει προηγουμένως διατυπωθεί και να αποδεικνύεται εγγράφως η ενσωμάτωσή της στους παρόντες Όρους Χρήσης.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδας.
Εποπτεύουσα Αρχή για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η Ελληνική ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ).

Παρακαλούμε σε περίπτωση που διαπιστωθούν οποιαδήποτε προβλήματα ως προς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείστε να επικοινωνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@syriza.gr.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ