ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

11/04/2023

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η πολιτεία οφείλει να άρει του αποκλεισμούς που υφίστανται τα ΑΜΕΑ στο χώρο του αθλητισμού

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η πολιτεία οφείλει να άρει του αποκλεισμούς που υφίστανται τα ΑΜΕΑ στο χώρο του αθλητισμούΕρώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Η πολιτεία οφείλει να άρει του αποκλεισμούς που υφίστανται τα ΑΜΕΑ στο χώρο του αθλητισμού

Στις 27.1.2023 ο Π. Αργυράκης, ο οποίος είναι διοικητικός υπάλληλος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και προπονητής του αθλητή Α.Μ.Ε.Α. της σφαιροβολίας Δ. Ζησίδη, Παραολυμπιονίκη Στίβου, υπέβαλε αίτηση στην υπηρεσία του για τη χορήγηση άδειας μετ’ αποδοχών από 27 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 σύμφωνα με το άρθρο 34 §23 Ν. 2725/1999. Η προκείμενη άδεια αφορά την προετοιμασία του αθλητή Α.Μ.Ε.Α. Δ. Ζησίδη, ο οποίος επιδιώκει την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου Α.Μ.Ε.Α. που θα διεξαχθεί στη Γαλλία από 8 έως 17 Ιουλίου 2023 και για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμμετάσχει και σε προκριματικές διοργανώσεις.

Η αντίστοιχη αίτηση που υποβλήθηκε και αφορούσε άδεια για την προετοιμασία και πρόκριση του εν λόγω αθλητή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα IWAS World Games 2022 Vila Real de Santo Antonio, το οποίο θα διεξαγόταν στις 23-29 Νοεμβρίου 2022 στην Πορτογαλία, απορρίφθηκε, αν και η συμμετοχή του προπονητή στην προετοιμασία των αθλητών με αναπηρία, ειδικά σε κορυφαίο επίπεδο, είναι συνήθως σωματικά απαιτητική και για τον ίδιο τον προπονητή, ο οποίος πρέπει να είναι διαρκώς και απαρεγκλίτως δίπλα στο Α.Μ.Ε.Α.-αθλητή, διότι ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης είναι ανέφικτο να γίνει δίχως τη συνδρομή του, λόγω των κινητικών δυσκολιών. Είναι αυτονόητο ότι, αν και η αίτηση αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του κ. Αργυράκη, οι συνέπειες της έχουν άμεσο αντίκτυπο στον κύριο Ζησίδη και τη δυνατότητα αγωνιστικής συμμετοχής του ως αθλητή με αναπηρία, όπως άλλωστε επισημαίνει και ο Συνήγορος του Πολίτη.

Επειδή σκοπός της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες είναι να προάγει, προστατεύσει και να διασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, από όλα τα άτομα με αναπηρίες και να προάγει το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειας τους. Επιπλέον, στο άρθρο 30 της Σύμβασης προβλέπεται ότι με σκοπό να καθιστούν ικανά τα άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους, σε ψυχαγωγικές, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητικές δραστηριότητες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε: α. Να ενθαρρύνουν και να προάγουν τη συμμετοχή, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση, των ατόμων με αναπηρίες στις γενικές αθλητικές δραστηριότητες, σε όλα τα επίπεδα, β. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν την ευκαιρία να διοργανώνουν, αναπτύσσουν και συμμετέχουν σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ειδικά για άτομα με αναπηρίες και, για το σκοπό αυτό, να ενθαρρύνουν την παροχή, σε ίση βάση με τους άλλους, κατάλληλων οδηγιών, κατάρτισης και πόρων, γ. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε αθλητικούς, ψυχαγωγικούς και τουριστικούς τόπους, δ. Να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν ίση πρόσβαση με τα υπόλοιπα παιδιά στη συμμετοχή στο παιχνίδι, στην αναψυχή και στον ελεύθερο χρόνο και σε αθλητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων στο σχολικό σύστημα, ε. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες όσων εμπλέκονται στη διοργάνωση ψυχαγωγικών, τουριστικών, ελεύθερου χρόνου και αθλητικών δραστηριοτήτων.
Επειδή στο άρθρο 21 παρ. 3 και 6 του Συντάγματος προβλέπεται ότι: [...] Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων [...]
Επειδή στο άρθρο 34 παρ. 23 του ν. 2725/1999 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι: […] Αντιστοίχως, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αθλητών και προπονητών και επιπλέον των αδειών των προηγούμενων εδαφίων, χορηγείται άδεια για την καλύτερη προετοιμασία ή τη συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τις εκατό (100) υπηρεσιακές ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανομένη συνολικά σε εκατόν σαράντα πέντε (145) ημέρες για το έτος διεξαγωγής Πανευρωπαϊκών και Παγκόσμιων πρωταθλημάτων και σε εκατόν εβδομήντα (170) ημέρες για το έτος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων.[…]
Επειδή σκοπός της νομοθετικής πρόβλεψης είναι η υποστήριξη της αγωνιστικής προσπάθειας των αθλητών και η διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε διεθνείς αθλητικές οργανώσεις, ο οποίος εξυπηρετείται από τη χορήγηση άδειας τόσο στους ίδιους όσο και στους προπονητές τους. Περαιτέρω, ειδικά ως προς τα άτομα με αναπηρία, η παραπάνω πρόβλεψη συνιστά και θετικό μέτρο αναγκαίο για την ισότιμη συμμετοχή και πρόσβαση τους σε αθλητικές δραστηριότητες αγωνιστικού επιπέδου σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την συνταγματική προστασία της αναπηρίας
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2690/1999 προβλέπεται ότι: Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. […] Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. […].
Επειδή η αίτηση του κ. Αργυράκη παραμένει αναπάντητη, αν και έχουν παρέλθει 2,5 μήνες, είχε δε συνυποβληθεί με την αίτηση και σχετικό έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη. Αποτέλεσμα της ανάλγητης αδιαφορίας της Διοίκησης είναι ο αθλητής-ΑΜΕΑ να έχει απωλέσει την δυνατότητα να συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις με αυτονόητες επιπτώσεις στην ήδη ευαίσθητη συναισθηματική και ψυχική του κατάσταση.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
1. Θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου η διοίκηση να αποφανθεί σύντομα επί της αίτησης του προπονητή;
2. Συμφωνούν στο γεγονός ότι ,σύμφωνα και με τα ανωτέρω, η σχετική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά και μάλιστα για το χρονικό διάστημα, το οποίο είναι αναγκαίο προκειμένου ο αθλητής να προετοιμαστεί για τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου Α.Μ.Ε.Α., συμπεριλαμβανομένων και των προκριματικών διοργανώσεων;

Οι ερωτώντες και ερωτώσες βουλευτές
Φίλης Νίκος
Τζούφη Μερόπη

Αβραμάκης Λευτέρης
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαγενά Άννα
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θοδωρής
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζουράρις Κώστας
Θραψανιώτης Μανόλης
Ηγουμενίδης Νίκος
Καλαματιανός Διονύσης
Κασιμάτη Νίνα
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπακαδήμα Φωτεινή
Μπουρνούς Γιάννης
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Ξανθός Ανδρέας
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Συρμαλένιος Νίκος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ