ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

02/05/2023

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για την καταχρηστική και αδιαφανή μέθοδο στην ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για την καταχρηστική και αδιαφανή μέθοδο στην ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείαςΗ Κομισιόν δεσμεύεται να αξιολογήσει τη συμβατότητα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας με το δίκαιο της Ένωσης και αφού ζητήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τις ενστάσεις πως η κυβερνητική ρύθμιση οδηγεί σε εκτόξευση των τιμών των ασφαλίστρων

Επίτροπος Μακ Γκίνες: Η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκή λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα εν λόγω ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας για να αξιολογήσει τη συμβατότητα με το δίκαιο της Ένωσης – Θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να λάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται

Απάντηση δια της Επιτρόπου Μαρέιντ Μακ Γκίνες, αρμόδιας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, έδωσε η Κομισιόν σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την καταχρηστική και αδιαφανή μέθοδο στηνετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις υγείας.

Στην απάντησή της η Ευρωπαία Επίτροπος δεσμεύεται να αξιολογήσει τη συμβατότητα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας με το δίκαιο της Ένωσης. Ελλείψει μάλιστα, όπως αναφέρει, επαρκών και λεπτομερών στοιχείων προς αξιολόγηση σχετικά με την ελληνική νομοθεσία και τα εν λόγω ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας, «η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να λάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται».

Ακολουθούν πλήρεις η απάντηση και η ερώτηση:

EL, E-000389/2023

Απάντηση της κ. McGuinness

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις ασφαλίσεις (οδηγία Φερεγγυότητα II[1], οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων[2]) περιέχει διατάξεις που διέπουν τους όρους καθορισμού και προσαρμογής των ασφαλίστρων για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας και την ενημέρωση των ασφαλισμένων σχετικά με το κόστος των ασφαλιστικών προϊόντων και τις προσαρμογές των ασφαλίστρων. Ωστόσο, με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκή λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ελληνική νομοθεσία και τα εν λόγω ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας για να αξιολογήσει τη συμβατότητα με το δίκαιο της Ένωσης. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να λάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό και θα ενημερώσει σχετικά το Αξιότιμο Μέλος το συντομότερο δυνατόν.

Η οδηγία 93/13/ΕΟΚ[3] απαιτεί όλοι οι όροι των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές να είναι δίκαιοι και διαφανείς, συμπεριλαμβανομένων των όρων που αφορούν την προσαρμογή των ασφαλίστρων[4]. Από την άλλη πλευρά, η οδηγία δεν εφαρμόζεται σε συμβατικές ρήτρες που αντικατοπτρίζουν εθνικές νομοθετικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την επιλογή των μερών ή είναι συμπληρωματικές και εφαρμόζονται ελλείψει άλλων ρυθμίσεων μεταξύ των μερών[5]. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, εναπόκειται στις εθνικές αρχές και τα εθνικά δικαστήρια να αξιολογούν κατά πόσον οι έμποροι συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει της οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πραγματικές και νομικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης.

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000389/2023

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Δημήτριος Παπαδημούλης (TheLeft)

Θέμα: Καταχρηστική και αδιαφανής μέθοδος για την ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας

Με το άρθρο 268 του Ν. 4738/2020[6], η ελληνική κυβέρνηση θεσμοθέτησε πλαίσιο για την ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας. Με το ΠΔ 13/2022[7], που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου, καθορίστηκε η έννοια του Ενιαίου Δείκτη Υγείας (ΕΔΥ), βάσει του οποίου δύνανται πλέον να αναπροσαρμόζονται ετησίως τα ασφάλιστρα, ενώ ο προσδιορισμός του ανατέθηκε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Ήδη από το 2017[8], το ΙΟΒΕ αντιμάχεται την εφαρμογή του Δείκτη Τιμών Υγείας (ΔΤΥ) της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, παρότι τα ελληνικά δικαστήρια τον έχουν προκρίνει ως συμβατό με τον Ν. 2251/1994[9], κηρύσσοντας άκυρες ως καταχρηστικές και αδιαφανείς ρήτρες που δεν βασίζονται σε αυτόν[10].Το νέο πλαίσιο έχει επικριθεί από την ΕΚΠΟΙΖΩ[11], την Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος[12]και λοιπούς[13]γιατί οδηγεί σε εκτόξευση των ασφαλίστρων και παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας. Σημειώνεται ότι και η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής[14]αμφισβητεί τη συμβατότητα του ΕΔΥ με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ[15].

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πληρούνται οι απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου[16]για την ενημέρωση του ασφαλιζόμενου με τρόπο απλό, κατανοητό και διαφανή, μεταξύ άλλων, και για το κόστος του ασφαλιστικού προϊόντος και τον μηχανισμό αναπροσαρμογής του;

2. Συμμορφώνεται η χρήση του ΕΔΥ με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ;

 


[1] Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

[2] Οδηγία (EE) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19).

[3] Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29).

[4] Βλ. τμήμα 3 της ανακοίνωσης της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία και την εφαρμογή της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές [ΕΕ C 323 της 27.9.2019, σ. 4, COM(2019) 5325 final].

[5] Άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές. Βλ. για παράδειγμα την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Μαρτίου 2020 στην υπόθεση C-125/18 MarcGómezdelMoralGuasch.

[6] ΦΕΚ Α 207/27.10.2020

[7] ΦΕΚ Α 30/25.2.2022

[8] http://iobe.gr/docs/research/RES_05_A_19042017_REP_GR.pdf

[9] Ενσωμάτωση Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ

[10] Βλ. ενδεικτικά ΕφΑθ 74/2022, ΠΠρΑθ 1227/2016, ΠΠρΑθ 4065/2015

[11] https://www.capital.gr/epikairotita/3488161/ekpoizo-na-aposurei-i-kubernisi-ti-ruthmisi-peri-anaprosarmogis-ton-asfalistron-apo-to-ptoxeutiko-dikaio

[12] https://insuranceinnovation.gr/forum/ta-nea-ton-syllogon/enosi-asfalistikon-diamesolaviton-ellados/epistoli-tis-eade-sto-ng-eboriou-gia-tin-antithesi-tis-sti-rythmisi-peri-anaprosarmogis-asfalistron/

[13] https://www.efsyn.gr/themata/thema-tis-efsyn/359603_oi-ayxiseis-ton-idiotikon-asfalistron-kai-o-deiktis-toy-iobe, https://www.kathimerini.gr/economy/561744019/erchontai-megales-ayxiseis-sta-palia-asfalistiria-ygeias/

[14] https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/11593369.pdf

[15] Βλ. άρθρο 3, άρθρο 5 εδ. α΄ και β και Παράρτημα Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ

[16] Οδηγία για τη Φερεγγυότητα ΙΙ, Οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντωνΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ