ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

26/07/2023

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μισθολογικές ρυθμίσεις για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα που υπάγονται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μισθολογικές ρυθμίσεις για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα που υπάγονται στους Φορείς Γενικής ΚυβέρνησηςΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

Θέμα: «Μισθολογικές ρυθμίσεις για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα που υπάγονται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε.».

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

Η καθήλωση του ειδικού μισθολογίου των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε. και η μη συμπερίληψή τους στις μισθολογικές ρυθμίσεις του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου οδηγεί στην υποβάθμιση των ερευνητικών κέντρων και ωθεί περαιτέρω Ερευνητές στη φυγή προς εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού λειτουργώντας σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τον διακηρυγμένο στόχο της ανάσχεσης του φαινομένου του «brain drain».
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται αύξηση στον βασικό μισθό των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων των ερευνητικών κέντρων, εξίσωση του ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης με το αντίστοιχο των μελών Δ.Ε.Π., όπως ισχύει αντίστοιχα για τα ειδικά επιδόματα έρευνας και διδασκαλίας, καθώς επίσης και αντίστοιχη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους. Η αύξηση αυτή λογίζεται ως ένα βήμα προς την καθιέρωση ενός ενιαίου χώρου έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προοπτικά περιλαμβάνει την εξίσωση των αποδοχών (βασικό μισθό, μισθολογικά κλιμάκια, επιδόματα) των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς έχουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής τους σε αντίστοιχες βαθμίδες (όπως εξάλλου προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985) .


Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο …

1. Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 23
Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης σε Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες –
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 135 ν. 4472/2017.

Στην παρ. 1 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί επιδομάτων, προστίθεται υποπαρ. Ε΄ ως εξής:
«Ε. Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης στους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους ΣΤ΄ από 1ης.1.2024 ως εξής:
α) Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
β) Ερευνητής Α΄ διακόσια (200) ευρώ,
γ) Ερευνητής Β΄ διακόσια (200) ευρώ,
δ) Ερευνητής Γ΄ εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ε) Ερευνητής Δ΄ εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
στ) Ε.Λ.Ε. εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Το ανωτέρω επίδομα συγκαταλέγεται στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του ως άνω προσωπικού.».

2. α. Στο τέλος του τίτλου του Κεφαλαίου Β΄ προστίθεται εδάφιο και ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟYΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 Ν. 4957/2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13Α ΤΟΥ Ν. 4310/2014 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Π.Ε. ».

β. Στο άρθρο 28 προστίθεται περ. δ) ως εξής:
«δ) οι Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε.».

γ. Στο άρθρο 30 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν, αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

δ. Μετά το άρθρο 31 προστίθεται άρθρο 31Α ως εξής:

«Άρθρο 31Α
Βασικός μισθός Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε.».

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Ερευνητή Α` ορίζεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων (1.754) ευρώ. Ο βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα εννέα (59) ευρώ.

2. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Ερευνητή Α`, ως εξής:

α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, καθώς και του Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) 120%

β. Ερευνητής Β` 85%

γ. Ερευνητής Γ` 75%

δ. Ερευνητής Δ` 70%

ε. Ε.Λ.Ε. Α` 85%

στ. Ε.Λ.Ε. Β` 73%

ζ. Ε.Λ.Ε. Γ` 63%

η. Ε.Λ.Ε. Δ` 60%.

3. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.».

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2023


Οι προτείνοντες βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης


Παππάς Νικόλαος


Χαρίτσης Αλέξης

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ