ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

20/10/2023

Ερώτηση Χρηστίδου-Πούλου: Τοποθέτηση μετακλητών Υπάλληλων των γραφείων Υπουργού και Υφυπουργού Δικαιοσύνης στα ειδικά εκλογικά συνεργεία των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023

Ερώτηση Χρηστίδου-Πούλου: Τοποθέτηση μετακλητών Υπάλληλων των γραφείων Υπουργού και Υφυπουργού Δικαιοσύνης στα ειδικά εκλογικά συνεργεία των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Εσωτερικών
• Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση μετακλητών Υπάλληλων των γραφείων Υπουργού και Υφυπουργού Δικαιοσύνης στα ειδικά εκλογικά συνεργεία των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023

Με τις υπ. αριθ. 53200 οικ/6.10.2023 (ΑΔΑ:ΨΙΤΘΩ-ΖΚΡ) και 53201οικ./6.10.2023 (ΑΔΑ: Ρ6Ψ8Ω-ΦΝ7) αποφάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης συγκροτήθηκαν ειδικά εκλογικά συνεργεία, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023.
Στα συνεργεία αυτά τοποθετήθηκαν, χωρίς να πληρούν τους όρους νομιμότητας και νομιμοποίησης, μετακλητοί υπάλληλοι των γραφείων Υπουργού και Υφυπουργού Δικαιοσύνης ενώ αποκλείστηκαν αυθαίρετα και αναιτιολόγητα υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
• Όπως ρητά αναφέρεται στο εδ. δ’, παρ. 1 της υπ. αριθ. 82218/29.9.2023 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 5729): «1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, κατά το χρονικό διάστημα από 11.09.2023 έως και 16.10.2023, για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας, στο πλαίσιο της προπαρασκευής και της διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, σε έως έξι χιλιάδες οκτακόσιους τριάντα έναν (6.831) υπαλλήλους συνολικά και ειδικότερα σε: […]δ) Εκατόν εβδομήντα (170) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
• Όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» ορίζεται ότι «1. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ορίζεται σε διακόσιες εξήντα τέσσερις (264).
2. Από τις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου διακόσιες δεκαοκτώ (218) είναι θέσεις μόνιμου προσωπικού, σαράντα μία (41) είναι θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), δύο (2) είναι θέσεις δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δύο (2) είναι θέσεις προσωπικού Ειδικών Θέσεων, μία (1) θέση Ελεγκτή Ιατρού».
• Όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 4622/2019 (Επιτελικό Κράτος) «5. Οι διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων και οι εργαζόμενοι σε αυτά με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δεν επιτρέπεται να ασκούν διοίκηση ή διαχείριση των υποθέσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου ούτε έχουν το χαρακτήρα προϊσταμένης αρχής των υπηρεσιών αυτών».
Επομένως, προκύπτει σαφέστατα ότι οι απασχολούμενοι στα Ιδιαίτερα Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργού δεν λογίζονται ούτε ως «πάσης φύσεως» προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά το άρθρο 28 του Π.Δ. 6/2021, ούτε ως «υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως απαιτείται στην υπ. αριθ. 82218/29.9.2023 κοινή υπουργική απόφαση ούτε μπορούν να διαχειρίζονται υποθέσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου.
Επειδή οι εν λόγω αποφάσεις στερούνται πλήρως νομιμότητας και αιτιολογίας.
Επειδή πρόκειται για έναν πρωτοφανή αποκλεισμό υπαλλήλων, οι οποίοι εκ του νόμου πρέπει να περιληφθούν στα εκλογικά συνεργεία.


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιο νομικό πλαίσιο στηρίζεται η πρωτοφανής απόφαση να συμμετέχουν στα εκλογικά συνεργεία του Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς και ν’ αποκτούν πρόσβαση στην προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών μετακλητοί υπάλληλοι των Γραφείων Υπουργού και Υφυπουργού, οι οποίοι δεν πληρούν τους όρους αμεροληψίας και ουδετερότητας, στοιχειώδους νομιμότητας και νομιμοποίησης;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χρηστίδου Ραλλία

Πούλου Παναγιώτα (Γιώτα)Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ