ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

08/10/2008

Η άρνηση απόδοσης των παραχωρητηρίων στους δικαιούχους των προσφυγικών πολυκατοικιών του Δήμου Δραπετσώνας είναι άδικη, παράνομη και αντισυμβατική.

Ερώτηση Θ.Δρίτσα, Π.Λαφαζάνη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΣε συνέχεια της απάντηση με αρ. πρωτ. 99212/5.8.08 στην ερώτηση που καταθέσαμε με αρ. πρωτ. 1582 στις 16.7.2008, επανερχόμαστε με τη σημερινή ερώτηση μας γιατί θεωρούμε ότι απάντηση αυτή δε στηρίζεται σε επιχειρήματα συμβατά με τα πραγματικά περιστατικά και με την ορθή ερμηνεία των νόμων.

Οι λόγοι που τεκμηριώνουν αυτό τον ισχυρισμό είναι οι εξής:

1. Η υπαναχώρηση από την από 2/9/1986 Προγραμματική Σύμβαση κατασκευής των πολυκατοικιών. Συγκεκριμένα στο αρθρ. 4 της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρεται πως «…Το ανωτέρω έργο θα κατασκευαστεί επί πέντε (5) οικοπέδων ιδιοκτησίας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, που βρίσκονται εντός του σχεδίου Πόλεως Δραπετσώνας και που το καθένα ορίζεται όπως  παρακάτω:…

γ. Οικόπεδο εμβαδού Ε=1680 μ² στο Ο.Τ. αρ. 10 που περιορίζεται μεταξύ των οδών Ηρακλέους, Αριστοτέλους, Παπαμάρκου, Πόντου (ανέγερση μιας πολυκατοικίας)…»

Επίσης στο αρ. 8 της Προγραμματικής ορίζεται πως «…Για την τήρηση των όρων της παρούσης σύμβασης, καθώς και για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής της, που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συνίσταται επιτροπή…αποτελούμενη

α. από ένα εκπρόσωπο του Υ. Υγείας…

β. Από έναν εκπρόσωπο του Ο.Ε.Κ…

γ. Από δύο εκπροσώπους του Δήμου Δραπετσώνας…

Η ανωτέρω επιτροπή μπορεί αφού κληθεί και μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών να επεξεργασθεί και να εισηγηθεί την τροποποίηση της παρούσας σύμβασης στα θέματα που συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη.»

Παρά ταύτα το 1999 η τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Υ.Κ.Α. με το 6972/99 διάγραμμα διανομής, όχι μόνο απόσπασε μονομερώς και αυθαίρετα, από το παραχωρηθέν οικόπεδο για την πολυκατοικία του Ο.Τ. 10, τρία οικόπεδα και για τα οποία στη συνέχεια έκδωσε ισάριθμα παραχωρητήρια, αλλά και χωρίς να τηρήσει τις διαδικασίες της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ας σημειωθεί πως για τους παραλήπτες των παραχωρητηρίων των παραπάνω οικοπέδων έχουν προβλεφθεί κατόπιν κληρώσεως ισάριθμα διαμερίσματα του προγράμματος στέγασης και επίσης πως η πλειονότητα των κατεδαφισθέντων κτισμάτων ήταν από τα ίδια υλικά με τα δύο διατηρηθέντα κτίσματα, σύμφωνα με μαρτυρίες του συνόλου των δικαιούχων, που είναι στη διάθεση του Υπουργείου. Η αυτοστέγαση ήταν αίτημα όλων των δικαιούχων, αλλά διώχτηκαν απʼ τις εστίες τους με τα Μ.Α.Τ. και δε μπορεί αυτή να εφαρμόζεται επιλεκτικά και πολύ περισσότερο με πολεοδομικό βάρος για τους νομιμόφρονες.

2. Όπως είναι γνωστό οι Οικοδομικές Άδειες είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις που «..τα όρια ισχύος τούτων αναφέρονται εις το επιτρεπτόν της εκτελέσεως βάσει αυτών οικοδομικών εργασιών, ενώ κατά τα λοιπά οι οικοδομικαί άδειαι, ως διοικητικαί πράξεις, αποτελούσαι προϋπόθεσιν της νομιμότητος των οικοδομών και περιέχουσαι τας περί τούτων ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ανέγερσιν των οικοδομών…» (ΣτΕ 3159/98).

Παρά ταύτα η Τεχνική Υπηρεσία του Υπ. Υγείας πολεοδομικά αυθαίρετα συνέταξε το 6972/99 διάγραμμα, όπου καταστρατήγησε τις ρυθμίσεις της με αρ. 437/86 Οικ. Άδειας της πολυκατοικίας του Ο.Τ. 10 και έκανε νέα και αυθαίρετη διανομή του οικοπέδου της παραβιάζοντας την ισχύουσα Ο.Α. 437/86. Συγκεκριμένα, αποτύπωσε εντός αυτού τρία νέα αυτοτελή οικόπεδα άνω των 200 μ² έκαστο, αποσπώντας τα από τα 1680 μ² του εμβαδού του Ο.Τ. 10, που είχαν παραχωρηθεί καθʼ ολοκληρία στο πρόγραμμα στέγασης και είχαν συνυπολογιστεί για τους όρους δόμησης της εντός αυτού νέας πολυκατοικίας (βλέπε τοπογρ. διάγραμμα της Ο.Α. 437/86 και διάγραμμα κάλυψης).

Όμως αυτές οι ενέργειες της Τεχν. Υπηρεσίας, δηλαδή η οικοπεδοποίηση των υποχρεωτικών ακάλυπτων χώρων του Ο.Τ 10, η μη τήρηση των νομίμων αποστάσεων και η έκδοση στη συνέχεια τριών αντίστοιχων Παραχωρητηρίων οικοπέδων (4998/2000, 13780/03 και 804/03) από την Περιφέρεια Αττικής είναι παραβατικές. Καταστρατηγήθηκε το Ν.Δ. 690/1948 σύμφωνα με το οποίο «…απαγορεύεται η μετά την ανέγερση της οικοδομής καθʼ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κυριότητος μέρους του οικοπέδου κατά τρόπον…μειούντα τας ακάλυπτους αποστάσεις ή το ακάλυπτον ποσοστό κάτω του επιβεβλημένου ελαχίστου ορίου…(παρ. 2, αρθρ. 2) και…Πάσα δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου έχουσα αντικείμενο απαγορευομένη κατά τας προηγουμένας παραγράφους μεταβίβαση κυριότητος είναι αυτοδικαίως και εξʼ υπαρχής απολύτως άκυρος (παρ. 3, αρθρ. 2)». Επίσης σύμφωνα με το Ν 651/77  «Άρθρο 4-1. Όστις μεταβιβάζει κυριότητα μέρους ή όλου του γηπέδου κατά παράβαση…της παρ. 2 του αρθρ. 2 του Ν. 690/48 τιμωρείται δια φυλακίσεως τριών μηνών έως ενός έτους και δια χρηματικής ποινής ίσης προς την αξία του μεταβιβαζομένου…Επίσης…και οι μηχανικοί που συντάσσουν τεχνικά σχέδια προσαρτώμενα στα ως άνω συμβόλαια».

Σύμφωνα με το νόμο, αποκλειστικά αρμόδια νʼ αποφαίνεται στις παραπάνω περιπτώσεις, της απαγορευμένης μεταβίβασης, είναι η Πολεοδομική Υπηρεσία (Ν.Δ. 690/48 αρθρ. 2 παρ. 4) και έτσι ήδη κατʼ αυθεντικό τρόπο, εκδόθηκε σχετική γνωμάτευση με αρ. πρωτ. Π1591/Β222/11.3.08 της Πολεοδομίας Ν. Πειραιά, που βεβαιώνει και αποτυπώνει τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις.   

Επειδή όλα τα παραπάνω δεν είναι υποκειμενικές κρίσεις, αλλά συνθέτουν το ισχύον δεσμευτικό νομικό καθεστώς,

ερωτάται ο κ. Υπουργός,

1.    Προαναγγέλλει πρόθεση έκδοσης πράξεως ανάκλησης της Οικοδομικής Άδειας 437/86, δεδομένου ότι στην με αρ. 99212/5.8.08 απάντηση του, ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι «…τίθεται θέμα νομιμότητας της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας των πολυκατοικιών..»; Εάν ναι με ποια αρμοδιότητα; Εάν όχι, προτίθεται επιτέλους να εφαρμόσει τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 2 του  Ν. 690/48 και το άρθρο 4 του Ν. 651/77;

2.     Με ποια νομικά επιχειρήματα τεκμηριώνεται και σε ποια βάση εδράζεται ο ισχυρισμός ο οποίος περιλαμβάνεται στην ίδια ως άνω απάντηση του πως «…δεν προκύπτει υποχρέωση του Υπουργείου Υ.Κ.Α. να συντάξει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, πολύ περισσότερο δε για συγκεκριμένο εμβαδόν οικοπέδου…», όταν προϋπόθεση για την έκδοση παραχωρητηρίων στους δικαιούχους είναι υποχρεωτικά η σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, μετά 20 έτη, οι πολυκατοικίες παραμένουν σε καθεστώς «αδιαίρετης» ιδιοκτησίας;

3.    Θεωρεί συμβατές με τη νομιμότητα πράξεις, την τροποποίηση του πολεοδομικού καθεστώτος την οποία επικαλείται στην ίδια ως άνω αναφερόμενη απάντηση του και το νέο σχεδιασμό για τη διάταξη και τον τύπο των κτιρίων με την αναδιανομή της γης, χωρίς να προηγηθεί καταγγελία ή αιτιολογημένη αθέτηση συμβατικών δεσμεύσεων της Προγραμματικής Σύμβασης της 2/9/1986, δεσμεύσεις που αναλυτικότερα περιγράφονται πιο πάνω στο εισηγητικό κείμενο της ερώτησης;

4.    Γιατί παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις, η νομοθετική άρση της οικονομικής επιβάρυνσης για την απόδοση των παραχωρητηρίων (τίμημα) δεν έχει πραγματοποιηθεί και παραμένει δυσβάσταχτο βάρος και πρόσθετο άγχος για τους ώριμους δικαιούχους από τις παραπάνω ζώνες;

5.    Προτίθεται τέλος να επιλέξει μία οριστική λύση για την έκδοση παραχωρητηρίων των οριζοντίων ιδιοκτησιών στους δικαιούχους, οι οποίοι διαβιούν στις εν λόγω κατοικίες επί 20 συνεχή έτη; 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας

Παναγιώτης ΛαφαζάνηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ