ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/05/2011

Αίτημα κατάθεης εγγράφων σχετικά με το έργο "Ίδρυση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δ. Αθήνας και όμορων Δήμων" - της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Η. Διώτη

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΣτο  Περιφερειακό Σχέδιο για την Διαχείριση Απορριμμάτων  της Αττικής (ΠΕΣΔΑ) προβλέπεται  η δημιουργία Σταθμού  Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στον Ελαιώνα, στα διοικητικά όρια του δήμου Αιγάλεω, για την εξυπηρέτηση  του Δήμου Αθήνας και όμορων δήμων.

Το Ταμείο Συνοχής 2000-2006 συγχρηματοδοτεί την κατασκευή του έργου « Ίδρυση ΣΜΑ Δ. Αθήνας και όμορων Δήμων», με πρόβλεψη να διαχειρίζεται 1.200 tn/ημέρα σύμμεικτων απορριμμάτων (Εγκρ. Απόφ.Ε (2004) 5608/21-12-2004, Τροποποιητικές αποφάσεις Ε (2006) 4770/03-10-2006) με φορέας υλοποίησης τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), .

Ο  Γεν. Γραμματέας  Αποκεντρωμένης Διοίκησης κος Ηλ. Λιακόπουλος , σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του  αναφέρει ότι  υπάρχει ετοιμότητα για την άμεση υλοποίηση του έργου ΣΜΑ στον Ελαιώνα .

Προκειμένου για την ίδρυση του υπόψη ΣΜΑ, με την 339/10-11-09 ΑΕΕ  ΕΣΔΚΝΑ που στη συνέχεια εγκρίθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιου ΕΣΔΚΝΑ αποφασίζεται η καταβολή αντισταθμιστικών προς το Δήμο Αιγάλεω για τα έτη 2009 και 2010,  ύψους 1.200.000 ευρώ/έτος για καθένα.

Όμως σύμφωνα με τα στοιχεία του εγγράφου του ΕΣΔΚΝΑ που αναρτήθηκε  με ΑΔΑ: 4Α15ΟΡ05-Ψ, στην  με  αρ. πρωτ. 2299/23-3-2011  Ετήσια  Έκθεση Προόδου του έργου « Ίδρυση ΣΜΑ Δ. Αθήνας και όμορων Δήμων ), καταγράφεται ότι :

[ Στις 07/09/2010 εκδόθηκε η με αρ. 129894 Υπουργική Απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αθήνας και Όμορων Δήμων στον Ελαιώνα (Δ. Αττική).

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή επήλθε αλλαγή στην δυναμικότητα σχεδιασμού του έργου από 1.200 tn/ημέρα σε 400 tn/ημέρα, χωρίς αντίστοιχη αλλαγή ούτε του εξοπλισμού ούτε του  ωραρίου λειτουργίας.

Στις 05/10/10 ο ΕΣΔΚΝΑ με το υπʼ αριθμ. 8700 έγγραφο του προς την Ενδιάμεση Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και με δεδομένο την έκδοση της με αρ. 129894 Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο, επισήμανε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη του έργου προϋποθέτει, πλέον της αναμόρφωσης της διαθέσιμης Τεχνικής Προμελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του, την αναγκαιότητα αναμόρφωσης της Υπουργικής Απόφασης, ώστε είτε να ορίζει ξεκάθαρα τη δυναμικότητα κατασκευής του έργου και ενδεχόμενοι περιορισμοί δυναμικότητας να αφορούν μόνο σε αρχική περίοδο λειτουργίας, είτε να διατηρεί τη δυναμικότητα κατασκευής και λειτουργίας του ΣΜΑ σε 400 τόνους ανά ημέρα αναμορφώνοντας  αντίστοιχα τους λοιπούς περιβαλλοντικούς όρους ακολουθώντας το παρακάτω σκεπτικό:

«Η Υπουργική Απόφαση αφενός μεταβάλλει το μέγεθος του έργου περιορίζοντας τη δυναμικότητα κατασκευής και λειτουργίας του ΣΜΑ τουλάχιστον σε ότι αφορά στα σύμμεικτα απορρίμματα σε 400 τόνους την ημέρα και αφετέρου α) εγκρίνει την υποβληθείσα ΜΠΕ με ότι αυτό σημαίνει για τα σχεδιαστικά στοιχεία του έργου και υιοθετεί όλα τα αυστηρά τεχνικά μέτρα και όρους αντιμετώπισης επιπτώσεων για ΣΜΑ υψηλής δυναμικότητας που περιλαμβάνονται στη μελέτη και β) θέτει ως όρο, αυτός ο ΣΜΑ των 400 τόνων την ημέρα να διαθέτει 2 συμπιεστές μέσης πραγματικής δυναμικότητας 60 tn/h και έναν (1) εφεδρικό συμπιεστή. Όμως, ουδόλως τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα για 2+1 συμπιεστές όταν πρόκειται για διαχείριση 400 τόνων την  ημέρα…..»

Στις 27/10/2010 με την υπʼ αριθμ. 263 Απόφαση η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΚΝΑ  αποφάσισε ότι εγκρίνει το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας, ήτοι ΣΜΑ μέγιστης δυναμικότητας 400 τόνων ανά ημέρα, ως προβλέπει η Υπουργική Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και ενημερώνει τον Γεν. Γραμματέα να ζητήσει ομοίως τη λήψη απόφασης για το παραπάνω είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας από αυτόν και για τη σχετική μεταβολή του ΠΕΣΔΑ Νομού Αττικής.

Επ΄ αυτού, για την περίοδο αναφοράς, δεν υπάρχει σχετική ενέργεια του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.]

Από τα  με τα παραπάνω είναι σχεδόν βέβαιο ότι το έργο του ΣΜΑ Ελαιώνα δεν θα γίνει και πάντως εάν γίνει δεν αφορά στο έργο για το οποίο υπάρχει η από εξαετίας εγκεκριμένη χρηματοδότηση από την ΕΕ, με βάσιμο το ενδεχόμενο της απώλειας πόρων.

Παράλληλα φαίνεται ότι η   Εκτελεστική Επιτροπή  του ΕΣΔΚΝΑ προχώρησε σε καταβολή αντισταθμιστικών ύψους άνω των 2.000.000 ευρώ για ένα έργο που δεν έχει γίνει ακόμη και είναι αμφίβολο εάν θα γίνει, και δημιουργεί ερωτήματα για διασπάθιση δημοσίου χρήματος .

Κατόπιν αυτού για την  ενημέρωση μου επί του θέματος προκειμένου για την αξιολόγηση των πραγματικών στοιχείων ζητώ να ενεργήσετε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες  (ΕΣΔΚΝΑ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Δήμος Αιγάλεω ) ώστε να μας χορηγηθούν ακριβή αντίγραφα των παρακάτω στοιχείων :

1.     ΑΡΙΘΜ. Τ.Σ.: 2004 GR 16 C PE 003

Εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. : Ε (2004) 5608/21-12-2004

 Τροποποιητικές αποφάσεις της Ε.Ε. : Ε (2006) 4770/03-10-2006

2.     Με αρ. 129894/7-9-2010  Υπουργική Απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αθήνας και Όμορων Δήμων στον Ελαιώνα (Δ. Αττική).

3.    Με αριθμ. 263/2010 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΣΔΚΝΑ

4.    Απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας (Αποκεντρωμένης  Διοίκησης σχετική με την 263/2010 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΣΔΚΝΑ).

5.    Με αρ. 339/10-11-09 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΣΔΚΝΑ  και τις σχετικές με αυτήν και σε εφαρμογή αυτής Αποφάσεις ΔΣ, ΕΕ και Προέδρου ΕΣΔΚΝΑ  για την καταβολή αντισταθμιστικών στο Δήμο Αιγάλεω, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών καταβολής έως σήμερα .

6.    Παραστατικά είσπραξης Δήμου Αιγάλεω αντισταθμιστικών οφειλών από τον ΕΣΔΚΝΑ .

Η αιτούσα βουλευτής

Ηρώ ΔιώτηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ