ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

09/12/2011

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΕΡΤ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΜΕΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/35/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη τροπολογία, όπως παρακάτω αναφέρεται, επιδιώκεται ο εξορθολογισμός των αντίστοιχων διατάξεων των κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ ν. 4024/2011 και του άρθρου 11 ν. 3833/2010, ως ισχύει καθόσον μέτρο αφορούν τους δημοσιογράφους και τους εν γένει εργαζόμενους στην ΕΡΤ, στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ή στους δημοτικούς ραδιοσταθμούς λόγω των ιδιαιτεροτήτων και των ιδιομορφιών που υφίστανται στις σχέσεις εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 ν. 4024/ 2011 μετά τη φράση ««τον ν.3205/2003» προστίθεται «και δημοσιογράφων» (πρώτη παράγραφος της τροπολογίας). Ο λόγος της θέσπισης αυτής της διάταξης ευρίσκεται στο γεγονός της μη δυνατότητας εξομοίωσης των δημοσιογράφων με τον δημόσιο υπάλληλο. Μια τέτοια εξομοίωση δυναμιτίζει το κύρος και την αξιοπιστία του των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν έχει υιοθετηθεί ανάλογη εργασιακή σχέση για το δημοσιογραφικό δυναμικό.

Με τη δεύτερη παράγραφο της τροπολογίας επιδιώκεται η επαναφορά της εξαίρεσης της ΕΡΤ και του ΑΠΕ – ΜΠΕ από τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΚΟ), η οποία έχει θεσπιστεί με την ΚΥΑ 10078/2006 και η ως εκ τούτου μη εφαρμογή των εργαζομένων σε αυτές των κεφαλαίων Β΄και Γ΄ν.4024/2011.

Με την τρίτη παράγραφο με την οποία οι φορείς της προηγούμενης τροπολογίας εξαιρούνται της εφαρμογής της παραγράφου 20 άρθρο 2 ν. 3899/ 2010, επιχειρείται η αποκατάσταση μιας ρύθμισης η οποία έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση της ΕΡΤ του ΑΠΕ – ΜΠΕ και των λοιπών φορέων. Η ΕΡΤ, ο ιστορικότερος και μεγαλύτερος φορέας παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου στη χώρα, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει, σε τακτική ή έκτακτη περίσταση και βάση, το σύνολο των γεγονότων, πολιτικών, θρησκευτικών, αθλητικών και πολιτιστικών, που συμβαίνουν και διαδραματίζονται, κυρίως στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό.

Προκειμένου η ΕΡΤ ΑΕ να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες παραγωγής, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με τον ετήσιο σχεδιασμό του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, το είδος των εκπομπών και τα προς κάλυψη ανά περίπτωση, τακτικά και έκτακτα γεγονότα, έχει ανάγκη μετακίνησης ή πρόσθετης απασχόλησης κατά κύριο λόγο ομάδων εργαζομένων, όπως δημοσιογράφων, τεχνικών, σκηνοθετών, παραγωγών, εικονοληπτών και άλλων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επί του άρθρου 33 ν. 3833/ 2010, αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες των δημόσιων μέσων ενημέρωσης με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος που προάγεται κατά ελάχιστον, από την επαρκή στελέχωση της ΕΡΤ ΑΕ, του ΑΠΕ – ΜΠΕ και των ραδιοφωνικών σταθμών ΟΤΑ που ως γνωστόν απασχολούν και δημοσιογράφους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου. Άλλωστε, η απασχόληση των δημοσιογράφων δεν έχει υπαχθεί στις διατάξεις των κεφαλαίων Αʼ , Βʼ , Γʼ του άρθρου 14 ν.2190/1994, και τούτο διότι, μεταξύ άλλων, για να καλύπτονται ανάγκες πρόσληψής τους απαιτείται ευελιξία, που δεν επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, καθώς η πλειονότητα των δημοσιογράφων προσλαμβάνεται ως έκτακτο προσωπικό, και μάλιστα για ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά προγράμματα, η έναρξη των οποίων προσδιορίζεται συνήθως εντός σύντομων και αυστηρών χρονικών περιόδων.

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 ν.3833/ 2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 ν.3986/ 2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Στην ως άνω ρύθμιση δεν υπάγονται η ΕΡΤ ΑΕ, το ΑΠΕ – ΜΠΕ και οι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί ως προς την πρόσληψη και το διορισμό δημοσιογράφων».

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 ν.3833/ 2010 τροποποιείται ως εξής: « Ο περιορισμός του πρώτου εδαφίου δεν ισχύει για τις προσλήψεις από την ΕΡΤ ΑΕ, το ΑΠΕ – ΜΠΕ και των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών, δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών».

Στα παραπάνω συνηγορούν αποφάσεις, ανακοινώσεις, συστάσεις ή γνωμοδοτήσεις και παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 4ης Ευρωπαϊκής Υπουργικής Συνδιάσκεψης για την Πολιτική στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη – μέλη για την αποστολή των δημόσιων μέσων επικοινωνίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δημόσια μέσα επικοινωνίας.

Ειδικά για τα προτεινόμενα στη δεύτερη, τέταρτη και πέμπτη παράγραφο της τροπολογίας, τονίζεται επίσης ότι οι σχέσεις εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ, σε ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ αλλά και των λοιπών εργαζομένων στους πλην του Δημοσίου και τους ΟΤΑ λοιπούς φορείς, ρυθμίζονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που είναι καρπός ελεύθερης διαπραγμάτευσης με τις οικείες Ενώσεις Συντακτών και λοιπές αρμόδιες οργανώσεις. Σε αυτές καθορίζεται πλήθος θεσμικών ζητημάτων, τα οποία αποτελούν διαδοχικά βήματα στην οικοδόμηση ενός σύνθετου πλέγματος αμοιβαίων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων για εργοδότη και εργαζόμενους. Ο καθορισμός του ύψους των αμοιβών είναι ζήτημα απολύτως συναρτημένο με το πλέγμα αυτό, και η βίαιη αποσύνδεσή τους, η οποία επιχειρείται με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου φαλκιδεύει το δικαίωμα των εργαζομένων στην ελεύθερη διαπραγμάτευση (αν δεν το ακυρώνει πλήρως) και διαταράσσει ένα σύστημα εργασιακών αξιών με τρόπο που απειλεί την ίδια τη δομή του συστήματος το οποίο καλείται να υπηρετεί το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης.

        ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/35/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ προτείνεται η προσθήκη άρθρου ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ …

1.    Στην παράγραφο 2 άρθρο 4 ν.4024/ 2011 μετά τη φράση «του ν.3205/2003(Α297)» προστίθεται «και δημοσιογράφων».

2.    Δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και ανώνυμες εταιρίες που εξαιρέθηκαν με νομοθετική ρύθμιση (ΚΥΑ 10078 ΦΕΚ 492/2006) από τις διατάξεις του ν.3492/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» ΦΕΚ 314Α , δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Βʼ  και Γʼ του ν. 4024/ 2011.

3.    Επίσης, οι προαναφερόμενοι φορείς εξαιρούνται και από την εφαρμογή της παραγράφου 20 του άρθρου 2 του ν. 3899/ 2010.

4.    Εργαζόμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και ανήκουν στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοίκητου σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της διοίκησής τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Βʼ και Γʼ κεφαλαίου του ν. 4024/ 2011.

5.    Στην παράγραφο 7, άρθρο 33 ν.4024/ 2011 προστίθεται ως περίπτωση «ΙΒ οι δημοσιογράφοι».

6.    Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 3833/ 2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 ν.3986/ 2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής :«Στην ως άνω ρύθμιση δεν υπάγονται η ΕΡΤ ΑΕ, το ΑΠΕ – ΜΠΕ και οι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, ως προς την πρόσληψη και το διορισμό δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και τεχνικών».

7.    Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 ν. 3833/ 2010 τροποποιείται ως εξής: «Ο περιορισμός του πρώτου εδαφίου δεν ισχύει για τις προσλήψεις από την ΕΡΤ ΑΕ, το ΑΠΕ – ΜΠΕ και τους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και τεχνικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και για τις προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών».

Οι καταθέτοντες βουλευτές :

Αλέξης Τσίπρας

Ευαγγελία Αμμανατίδου – Πασχαλίδου

Ηρώ Διώτη

Θοδωρής Δρίτσας

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Αναστάσιος Κουράκης

Παναγιώτης Λαφαζάνης

Βασίλης Μουλόπουλος

Δημήτρης ΠαπαδημούληςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ