ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

04/05/2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012       

1. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος προσέρχεται στις 6.00 π.μ. της 6ης Μαΐου  στο εκλογικό τμήμα, στο οποίο έχει διοριστεί και φέρει μαζί του το διορισμό, τον οποίο επιδεικνύει στον δικαστικό αντιπρόσωπο προκειμένου να καταχωρηθεί  στα βιβλία πρακτικών ως αντιπρόσωπος του κόμματος. Στο εκλογικό τμήμα παραμένει μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Κώλυμα διορισμού ως εκλογικού αντιπροσώπου έχουν οι δημόσιοι και δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων, οι εν ενεργεία καθώς επίσης και οι αποστρατευθέντες αξιωματικοί, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι, οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, όσοι διετέλεσαν δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων κατά την τελευταία τριετία, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, οι θρησκευτικοί λειτουργοί, οι μοναχοί και οι ανήλικοι.


2. Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας είναι σημαντικό να διαπιστωθεί αν υπάρχει επαρκής ποσότητα ψηφοδελτίων του  (ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ). Επίσης καλό είναι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας να ελέγχουμε αν δίνεται όντως και το δικό μας ψηφοδέλτιο στους ψηφοφόρους.


3. Εφόσον στη διάρκεια της ψηφοφορίας ή και της διαλογής ψήφων προκύψουν προβλήματα που έχουν σχέση με την έγκυρη διενέργεια των εκλογών μπορούν να υποβληθούν  ενστάσεις αποκλειστικά εγγράφως, οι οποίες πρέπει να καταχωρηθούν στο βιβλίο πράξεων της εφορευτικής επιτροπής και επί των   οποίων καλό είναι να φροντίσουμε να απαντήσει άμεσα και αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή.


4. Επισημαίνεται ειδικότερα ότι αν κατά τη διάρκεια της διαλογής η εφορευτική επιτροπή κρίνει άκυρα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ / ΕΚΜ για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλουμε σε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ένσταση και ενημερώνουμε τα κεντρικά γραφεία του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ για τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων και τους λόγους ακυρότητας αυτών, προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ / ΕΚΜ να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

 

Προς διευκόλυνση των συντρόφων – συντροφισσών που θα είναι εκλογικοί αντιπρόσωποι παραθέτουμε παρακάτω ενδεικτικές περιπτώσεις άκυρων ψηφοδελτίων:

α. Φάκελος που δεν περιέχει ψηφοδέλτιο, ή που περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια έστω και αν αυτά είναι του ιδίου συνδυασμού

β. Ψηφοδέλτιο που δεν περιέχεται σε κανονικό φάκελο ( φάκελο που παρέδωσε μαζί με το ψηφοδέλτιο η εφορευτική επιτροπή στον ψηφοφόρο )

γ. Ψηφοδέλτιο που δεν είναι έντυπο ή δεν είναι της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας ή έχει ουσιωδώς διαφορετικό χρώμα.

δ. Ψηφοδέλτιο ή και ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται με αλλοιώσεις υπογραμμίσεις , διαγραφές ή περιέχει λέξεις ή φράσεις.

ε. Ψηφοδέλτιο με σταυρό πράσινο και άλλων χρωμάτων εκτός μαύρο και μπλε.

στ. Ψηφοδέλτιο σκισμένο ή φέρον αντί για σταυρό αστερίσκο ή άλλο σημάδι.

 

5. Οι εκλογείς ψηφίζουν μόνο εφόσον επιδείξουν αστυνομικό δελτίο ελληνικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου ή δίπλωμα οδήγησης, ασφαλιστικό βιβλιάριο κ.λ.π.


6. Οι εκλογείς οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται – για οποιοδήποτε λόγο - στους εκλογικούς καταλόγους, ψηφίζουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του Δήμου ή της κοινότητας στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων του οποίου είναι εγγεγραμμένοι μόνο εφόσον προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή ειδικό πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους.


7. Στο παραβάν ψηφοφορίας απαγορεύεται να εισέλθει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός του εκλογέα.


8. Σε περίπτωση που ο εκλογέας αδυνατεί να ασκήσει μόνος το εκλογικό του δικαίωμα, υποβοηθείται μόνο από τον δικαστικό αντιπρόσωπο ή μέλος της εφορευτικής επιτροπής (άρθρο 83 παρ. 3 του π.δ. 26/2012).


9. Φροντίζουμε να ενημερώνει η εφορευτική επιτροπή τους εκλογείς για τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που δικαιούνται να συμπληρώσουν στο ψηφοδέλτιο.


10. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους και για το λόγο αυτό γίνεται ειδική σημείωση στο βιβλίο ψηφοφορίας. Δεν ισχύει το ίδιο για τον γραμματέα και τους εκλογικούς αντιπροσώπους των κομμάτων εφόσον αυτοί δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος.

Ο υποψήφιος βουλευτής  μπορεί επίσης να ψηφίσει σε οποιοδήποτε τμήμα της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχει ανακηρυχθεί (άρθρο 88 παρ.3). Επίσης εφόσον υπάρχουν διερμηνείς ξένης γλώσσας (τούρκικης) οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους σε εκλογικό τμήμα ψηφίζουν και αυτοί εκεί.

 

11. Οι διπλοεγγεγραμμένοι, για τους οποίους υπάρχει στον εκλογικό κατάλογο δίπλα από το όνομά τους η ένδειξη Δ, προκειμένου να ψηφίσουν πρέπει να συμπληρώσουν σχετική έντυπη υπεύθυνη δήλωση. Το περιεχόμενο αυτής έχει ως εξής: « ότι έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 113 παρ. 2 του π.δ 26/2012 για την εκλογή βουλευτών έλαβε γνώση ότι είναι διπλοεγγεγραμμένος και δηλώνει ότι δεν έχει ψηφίσει ούτε προτίθεται να ψηφίσει σε άλλο εκλογικό τμήμα της χώρας».


12. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος είναι υποχρεωμένος να αριθμεί και να μονογράφει όλα τα ψηφοδέλτια και να αναγράφει σʼ αυτά ολογράφως τον αριθμό των σταυρών καθώς επίσης να θέτει την μονογραφή του δίπλα σε κάθε σταυρό.


13. Κατά το κλείσιμο των βιβλίων διαλογής, των πρακτικών και των βιβλίων πράξεων της εφορευτικής επιτροπής, υπογράφουν και οι εκλογικοί αντιπρόσωποι.


14. Οι ετεροδημότες  ψηφίζουν  όπου ψήφισαν την τελευταία φορά, δηλ. στις βουλευτικές εκλογές του 2009.

Όσοι περιλαμβάνονται στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να ψηφίσουν στο δήμο στους βασικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, οι κατάλογοι αυτοί έχουν πριν από το όνομα του εκλογέα την ένδειξη Ε και διαγράφονται εξαρχής από τον εκλογικό κατάλογο.    

Τα εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών διακρίνονται σε :  


14α. Αμιγή: Είναι τα εκλογικά τμήματα που εξυπηρετούν αποκλειστικά ετεροδημότες μίας και μόνης εκλογικής περιφέρειας που ονομάζεται βασική εκλογική περιφέρεια του ειδικού εκλογικού τμήματος (πχ. Εκλογικό τμήμα της εκλογικής περιφέρειας Νομού Κορινθίας έχει  συσταθεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά ετεροδημότες της εκλογικής περιφέρειας πχ  του Νομού Ευρυτανίας).

Σε αυτά διανέμονται ψηφοδέλτια της βασικής εκλογικής περιφέρεια (που είναι διάφορη της περιφέρειας στην οποία πραγματοποιείται η ψηφοφορία)  και προσέχουμε τα παρακάτω :

α. Να υπάρχουν οι ψηφοφόροι εγγεγραμμένοι στο ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών ( ψηφοφόροι που δεν είναι εγγεγραμμένοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ).

β. Να ειδοποιούνται για τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που μπορούν να σημειώσουν στα ψηφοδέλτια.

γ. Η ψηφοφορία, η διαλογή των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων διενεργείται όπως στα κοινά εκλογικά τμήματα.

δ. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας να αποσταλούν τα τηλεγραφήματα στη Νομαρχία της βασικής εκλογικής περιφέρειας του ειδικού εκλογικού τμήματος (που είναι διαφορετική από αυτή που βρίσκεται το εκλογικό τμήμα).

           

14β. Μικτά: Είναι τα εκλογικά τμήματα που ψηφίζουν ετεροδημότες προερχόμενοι από περισσότερες της μίας βασικές εκλογικές περιφέρειες ( πχ. Εκλογικό τμήμα της εκλογικής περιφέρειας Νομού Κορινθίας έχει  συσταθεί για να εξυπηρετήσει ετεροδημότες της εκλογικής περιφέρειας πχ Νομού Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας κ.λ.π.).

α. Να υπάρχουν τα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και από όλες τις εξυπηρετούμενες σε αυτό το τμήμα βασικές εκλογικές περιφέρειες των ετεροδημοτών β. Να υπάρχουν εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών οι ψηφοφόροι

γ. Οι αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής να σημειώνει πάνω σε κάθε φάκελο όταν τον παραδίνει στον εκλογέα – ετεροδημότη την βασική εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι εγγεγραμμένος .

δ.  Όλοι οι φάκελοι ρίχνονται στην ίδια κάλπη.

ε. Να γίνεται σωστή ενημέρωση για τον αριθμό σταυρών προτίμησης που πρέπει να σημειώνουν οι εκλογείς στα ψηφοδέλτια.

στ. Κατά το κλείσιμο της ψηφοφορίας δεν γίνεται διαλογή ψηφοδελτίων ούτε εξάγεται αποτέλεσμα. Μόνο διαλογή φακέλων, αρίθμηση και αποστολή αυτών στις αρμόδιες αρχές.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1.  Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται μέχρι και τρεις ( 3 ) βουλευτές ένας ( 1 ) σταυρός προτίμησης

2. στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται από 4 έως και 7 βουλευτές μέχρι δύο ( 2 ) σταυροί προτίμησης

3. στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται από 8 έως και 12 βουλευτές μέχρι τρεις     ( 3) σταυροί προτίμησης

4. στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται περσότεροι από δεκατρείς βουλευτές μέχρι τέσσερις ( 4 ) σταυροί προτίμησης

           

ζ. Στην έδρα κάθε Εφετείου συνιστώνται ειδικές Εφετειακές Επιτροπές,  κύριο έργο των οποίων είναι η διαλογή των ψήφων των μικτών εκλογικών τμημάτων του ιδίου Εφετείου και η έκδοση του αποτελέσματος ανά βασική εκλογική περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι είναι αναγκαία η παρουσία Εκλογικού Αντιπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ κατά την διαλογή των ψήφων στις ειδικές Εφετειακές Επιτροπές. Για τον λόγο αυτό πρέπει ο γραμματέας - υπεύθυνος του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ στις έδρες των Εφετείων να συνεννοηθεί σχετικά με την συνεδρίαση της ειδικής Εφετειακής Επιτροπής προκειμένου να είναι παρόν ο αντιπρόσωπός μας στην όλη διαδικασία.

(αρθ. 97 παρ 6β του Π.Δ. 26/2012)

 

Τέλος γνωρίζουμε στους συντρόφους που θα είναι εκλογικοί αντιπρόσωποι ότι θα μπορούν κατά την διάρκεια όλης της ημέρας στις εκλογές να επικοινωνούν με τα κεντρικά γραφεία του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ (τηλ 2103378400)  προκειμένου να παίρνουν απαντήσεις και οδηγίες από το νομικό τμήμα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ