ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

22/03/2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στο σχέδιο νόμου, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ζητήματα δαπανών του προσωπικού του Λιμενικού ΣώματοςΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Aιγαίου, «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

Αιτιολογική Έκθεση

Με τις συγκεκριμένες προσθήκες, ρυθμίζονται ζητήματα δαπανών του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος. Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 6 προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση, για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί σε πλωτά μέσα του Σώματος. Ως εκ της φύσεως της πολυσχιδούς αποστολής του Λ.Σ., το παραπάνω προσωπικό είναι υποχρεωμένο να βρίσκεται σε εικοσιτετράωρη επαγρύπνηση, για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του, εκτελώντας τακτικές και έκτακτες περιπολίες.  Η εν λόγω διάταξη, αναμένεται να προκαλεί ετήσια οικονομική επιβάρυνση ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ περίπου, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Λιμενικού Σώματος.

Η παράγραφος 7 ρυθμίζει τα ζητήματα κοστολόγησης, σε ότι αφορά την υγειονομική περίθαλψη στελεχών του Λιμενικού Σώματος. Η υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, καθορίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 432/1983 (Α΄ 162), στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπονται οι γενικές και ειδικές περιπτώσεις περίθαλψης, η συμμετοχή των στρατιωτικών στις δαπάνες περίθαλψής τους, τα απαιτούμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς και η αναγνώριση και πληρωμή των δαπανών. Όσον αφορά σε παροχές που δεν προβλέπει το συγκεκριμένο διάταγμα, αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει κάθε φορά το Υπουργείο Υγείας, για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ισχύουσα, μέχρι 31.12.2011, διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών στηριζόταν στην εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 432/1983 σε συνδυασμό με την αριθμ. οικ. 2/7029/0094/2005 απόφαση «Νέος Κανονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου» (Β΄ 213), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ9/137380/2011 απόφαση (Β΄146). Με τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και με έναρξη ισχύος από 1.1.2012, η αρμόδια Υπηρεσία Λ.Σ. χρησιμοποιεί τις διατάξεις του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στο π.δ. 432/1983. Με την προωθούμενη διάταξη, επιλύονται τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το κενό στη νομοθεσία, για τον τρόπο ελέγχου και την έγκριση και διεκπεραίωση των συγκεκριμένων δαπανών για το έτος 2012.

Με τη διάταξη της παραγράφου 8 διευκρινίζεται ότι για την αποζημίωση των ιατρικών επισκέψεων των στελεχών Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 127/2005 (Α΄182) όπου καθορίζεται λεπτομερώς η αμοιβή των ιατρικών επισκέψεων τόσο στο ιατρείο όσο και κατʼ οίκον. Σημειώνεται ότι η υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους καθορίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 432/1983 (Α΄ 162). Συγκεκριμένα, στο άρθρο 19 αναφέρεται ότι «οι οποιασδήποτε φύσης δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, υπολογίζονται με βάση τα τιμολόγια του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που ισχύουν κάθε φορά». Με την προωθούμενη ρύθμιση εξειδικεύεται το περιεχόμενο του άρθρου 19 του π.δ. 432/1983 ως προς τις δαπάνες της αποζημίωσης των ιατρικών επισκέψεων.  Η παραπάνω διάταξη εξυπηρετεί και τις ήδη ανελαστικές υποχρεώσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί μεταξύ ΓΕΕΘΑ και παρόχων υγείας και οι οποίες αφορούν και τους ασφαλισμένους του Λιμενικού Σώματος και βρίσκονται ακόμα σε ισχύ.

Στην παράγραφο 9 προβλέπεται, προς κάλυψη της αρχής της συνέχειας της Διοίκησης,  ότι οι πόροι και οι πιστώσεις του Λιμενικού Σώματος μεταφέρονται στους κωδικούς εσόδων-εξόδων του Ειδικού του Φορέα.

Τέλος, η παράγραφος 10 έχει ως σκοπό να επιλύσει το σημαντικό πρόβλημα των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην ενταλματοποίηση των υγειονομικών δαπανών του προσωπικού Λ.Σ. και των προστατευόμενων μελών του. Η ίδρυση του Ελεγκτηρίου Δαπανών Υγειονομικής περίθαλψης στοχεύει στην επίσπευση των διαδικασιών και την επίλυση αυτού του χρόνιου και ευαίσθητου, λόγω της φύσης του, προβλήματος. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υγειονομικές δαπάνες είναι οι μοναδικές στο δημόσιο τομέα που περνούν από τον έλεγχο της Υ.Δ.Ε., καθώς οι αντίστοιχες των πολιτικών υπαλλήλων, της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώματος ενταλματοποιούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ των Ενόπλων Δυνάμεων από τα αντίστοιχα Ελεγκτήρια Δαπανών. Η εν λόγω διάταξη δεν προκαλεί οικονομική επιβάρυνση, καθότι η εν λόγω Υπηρεσία θα στελεχωθεί με υπάρχον προσωπικό.

Τροπολογία - Προσθήκη

Να προστεθούν στο άρθρο 58 παράγραφοι 6, 7, 8, 9, 10 ως ακολούθως:

6. Στο στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στα περιπολικά,  ναυαγοσωστικά και αντιρρυπαντικά πλοία/σκάφη καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση  σε βάρος των πιστώσεων που εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό  εξόδων του Λιμενικού Σώματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  Ναυτιλίας και Αιγαίου, το ύψος της αποζημίωσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δαπάνης.

7. Για την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, των παρακλινικών εξετάσεων, των νοσηλίων, των θεραπειών των στελεχών Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών αυτών, εφαρμόζεται το Εκάστοτε ισχύον κρατικό τιμολόγιο. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν αναδρομική ισχύ από 01-01-2012.

8. Για την αποζημίωση των ιατρικών επισκέψεων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος καθώς και των μελών των οικογενειών αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 127/2005 (Α ́ 182). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν αναδρομική ισχύ από 01/01/2012.

9.Πόροι που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό για το Λιμενικό Σώμα μεταφέρονται με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στους αντίστοιχους κωδικούς εσόδων – εξόδων του Ειδικού Φορέα «Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή».

10. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 2362/1995 (Α ́ 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 3871/2010 (Α ́ 141), το εδάφιο μόνο αριθμείται ως περίπτωση α ́ και προστίθεται περίπτωση β ́ ως ακολούθως:

«β. Στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος συνιστάται Ελεγκτήριο Υγειονομικών Δαπανών Λιμενικού Σώματος για την εκκαθάριση των υγειονομικών δαπανών του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και των προστατευόμενων μελών αυτού. Με κοινή απόφαση που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία του Ελεγκτηρίου, οι αρμοδιότητες των οργάνων του και κάθε ζήτημα σχετικό με τη διαδικασία εκκαθάρισης των παραπάνω υγειονομικών δαπανών».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας

Νίκος Συρμαλένιος

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ