ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/06/2013

Aποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρθηκαν στους Δήμους - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, ΕσωτερικώνΣύμφωνα με καταγγελίες, το Ελεγκτικό Συνέδριο, δια της Υπηρεσίας Επιτρόπου δε θεωρεί χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται από Δήμους και αφορούν την καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν. 3584/2007, σε πρώην υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  Υποστηρίζεται ότι για τους υπαλλήλους οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στους Δήμους ως πλεονάζον προσωπικό από δημοτικές επιχειρήσεις, συνυπολογίζεται παρανόμως η προϋπηρεσία τους στις δημοτικές επιχειρήσεις για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης, αφού η προϋπηρεσία αυτή, αφορά, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 269 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α), στη μισθολογική εξέλιξη του μεταφερόμενου προσωπικού, η αποζημίωση, όμως, λόγω συνταξιοδότησης του άρθρου 204 παρ. 3 του ν.3584/2007 δεν έχει χαρακτήρα μισθού και δε συναρτάται κατά συνέπεια με τη μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη του προσωπικού αυτού. 

Η μη θεώρηση των ενταλμάτων στηρίζεται στην 177/2012 Πράξη του Ι τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην ίδια Πράξη αναφέρεται ότι «... η αποζημίωση αυτή δε συναρτάται με τη μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη του μεταφερόμενου προσωπικού».  Θεωρείται πως, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο ο διανυθείς χρόνος των  υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον εκάστοτε Δήμο μετά τη μεταφορά τους, χωρίς να προσμετράται ο χρόνος προ της μεταφοράς τους, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και όπως αυτός υπολογίστηκε προκειμένου να γίνει η μεταφορά.  Η 177/2012 Πράξη μνημονεύει παλαιότερη νομοθεσία, πριν την εφαρμογή του ν.4024/2011, στον οποίο διευκρινίζεται πως ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει αναγνωριστεί για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.

Συγκεκριμένα, στο ν.4024/2011 στο άρθ. 28 παρ. 1 ορίζεται ότι «οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του ΥΚ, και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου...».

Επιπροσθέτως, στο ν.3801/2009 στο άρ. 12, παρ. 2 αναφέρεται ότι για την κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, ο οποίος έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α και β βαθμού καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις. Επίσης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 49001/06-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν δοθεί οι εξής διευκρινίσεις: «.... Στις διατάξεις του άρθρου 269 του ΚΔΚ και του άρθρου 25 του ν.3613/2007 ορίζεται ότι το μεταφερόμενο προσωπικό καταλαμβάνει θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διέπεται δε ως προς του όρους και το ύψος της αμοιβής του από τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του στους φορείς από τους οποίους προέρχεται.  Επομένως, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω απολύσεως που δικαιούται το εν λόγω προσωπικό, θα πρέπει να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία που είχε αναγνωριστεί στη δημοτική επιχείρηση, κατά τη μεταφορά του στον ΟΤΑ». 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το μεταφερόμενο προσωπικό, λόγω της αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας, δεν έλαβε αποζημίωση για το χρόνο απασχόλησης στον προηγούμενο φορέα.  Η μεταφορά μπορούσε να πραγματοποιηθεί και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου (άρ.269, παρ.3, ν.3463/2006).  Ενδεικτικά, στο  με αρ. πρωτ. 2/89043/0022/08-01-2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου με θέμα: «Αποζημίωση σχολικών καθαριστριών που μεταφέρθηκαν στους Δήμους» αναφέρεται: «Προϋπηρεσίες που τυχόν έχουν ληφθεί υπόψη για μισθολογική εξέλιξη δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της αποζημίωσης καθόσον η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από τον τελευταίο εργοδότη και με βάση το χρόνο υπηρεσίας του στην υπηρεσία από την οποία απολύεται. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η περίπτωση κατά την οποία έχουμε ειδική διάταξη νόμου με την οποία προβλέπεται αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες. Στις περιπτώσεις αυτές ανήκουν οι διατάξεις μεταφοράς των υπαλλήλων από τον ένα φορέα στον άλλο καθώς και οι διατάξεις που κατατάσσουν προσωπικό από έργου ή ορισμένου χρόνου σε αορίστου».

Από τα ανωτέρω προκύπτει πως, αφενός στους υπαλλήλους που έχουν μεταφερθεί στους ΟΤΑ με ειδικές διατάξεις, όπως είναι και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει αναγνωρισθεί ο χρόνος προϋπηρεσίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους και αφετέρου ότι  ο αναγνωρισμένος χρόνος θα πρέπει να συνυπολογίζεται και στην αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.

 Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί:

1)    Θα προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αρθεί η αδικία σε βάρος των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν στους Δήμους από Δημοτικές επιχειρήσεις και να καταβληθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης με συνυπολογισμό του συνολικού χρόνου προϋπηρεσίας; 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Μητρόπουλος Αλέξης

Σακοράφα ΣοφίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ