ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/03/2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σχέδιο νόμου, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 57Αιτιολογική Έκθεση

Με τις συγκεκριμένες προσθήκες, ρυθμίζονται ζητήματα του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος. Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 10  επιτυγχάνεται η  εύρυθμη λειτουργία του Λιμενικού Σώματος, καλύπτοντας μεγάλα κενά της οργανικής δύναμης καθώς και των μεγάλων κενών που παρουσιάζονται λόγω των αποστρατειών. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης του ασφαλιστικού φορέα του Λιμενικού Σώματος που αδυνατίζει λόγω των πολλών εκροών χωρίς ανάλογη εισροή νέων στελεχών.

Η προτεινόμενη παράγραφος 11  είναι ανάλογη των όσων ισχύουν για την παραγωγική Σχολή Αστυφυλάκων σύμφωνα με τον ν.4058/12 άρθρο 25,την μόνη αντίστοιχη σχολή με τη Σχολή Λιμενοφυλάκων ,αφού στις ένοπλες δυνάμεις δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολή. Λόγοι που επιβάλλει η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλλουν την ψήφιση της προτεινόμενης προσθήκης.

Με την προτεινόμενη παράγραφο 12 αποκαθίσταται μια αδικία σε βάρος 28 Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής  οι οποίοι δεν συμπεριελήφθησαν στο άρθρο 55 του Π.Δ 81/12 (ΦΕΚ 139 Α΄), αν και πρόκειται για ίδιας κατηγορίας Αξιωματικούς  που συμπεριλαμβάνονται και στο ίδιο συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Με την ρύθμιση της παραγράφου 13 δίνεται η δυνατότητα σε Αξιωματικούς που προέρχονται από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, διπλωματούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί και υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές ως επιθεωρητές M.O.U, να προβλέπεται  η Υπηρεσία τους ως ειδικό τυπικό προσόν για την προαγωγή τους, όπως αντίστοιχα ισχύει για τους Αξιωματικούς προερχόμενους από Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Τροπολογία - Προσθήκη

Να προστεθούν στο άρθρο 57 παράγραφοι 10,11,12,13 ως ακολούθως:

10. Kατ΄ έτος προσλήψεις

1. α) Προς κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στελεχών Λιμενικού Σώματος, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζεται ο αριθμός  υποψηφίων προς κατάταξή τους ως δοκίμων το έτος αυτό στις παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών, Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από:

αα. Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος σαράντα (40)

ββ. Δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος ογδόντα (80)

γγ. Δόκιμοι Λιμενοφύλακες εκατόν ογδόντα (180)

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος δύναται να ορίζεται αριθμός Αξιωματικών απευθείας κατάταξης ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού, Νομικού, Υγειονομικού και Ιερέα, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος του προηγούμενου εδαφίου.

β) Εντός του πρώτου δεκαήμερου μηνός Μαρτίου εκάστου έτους με αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται για κάθε μία παραγωγική Σχολή Λιμενικού Σώματος το ακριβές χρονοδιάγραμμα προκήρυξης των διαγωνισμών κατάταξης των δοκίμων της προηγούμενης περίπτωσης καθώς και τα επιμέρους θέματα που προβλέπουν τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄311).

γ) Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης (α) εγγράφονται κατ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι ανάλογες πιστώσεις.

δ) Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου εντός του έτους 2013, οι αναφερόμενες στις περιπτώσεις (α) και (β) χρονικές περίοδοι μηνών Ιανουαρίου και Μαρτίου μετατίθενται στους αμέσως επόμενους της θέσεώς του σε ισχύ μήνες, αντίστοιχα.

11. H παράγραφος 8 του άρθρου 17 του Π.Δ 81/12 (ΦΕΚ 139 Α΄) «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» τροποποιείται ως ακολούθως:

Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων η οποία ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράτε για την συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στο βαθμό του Κελευστή. Αν υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες κατάταξης στην ίδια εκπαιδευτική σειρά, ως χρόνος φοίτησης στην παραγωγική σχολή, υπολογίζεται ο χρόνος από την ημερομηνία κατάταξης των πρώτων καταταχθέντων δοκίμων μέχρι και την προηγούμενη της ονομασίας τους ως μονίμων στελεχών.

12. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 55 του Π.Δ 81/12 (ΦΕΚ 139 Α΄) «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

Η παραπάνω διάταξη ισχύει και για Αξιωματικούς Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που συμμετείχαν επιτυχώς στην γραπτή δοκιμασία σύμφωνα με τις διατάξεις  των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 του ν.4473/1965 «περί Ελέγχου της Ναυσιπλοΐας, Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 102 Α),καθώς και για Αξιωματικούς Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που προήχθησαν σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 2 του ν.3569/2007 «Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 122 Α΄).

13. H παράγραφος 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 81/12 (ΦΕΚ 139 Α΄) «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» τροποποιείται ως ακολούθως:

«Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των Αξιωματικών που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή διπλώματος Αξιωματικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού, απαιτείται να έχουν προϋπηρεσία τριών ετών ως Αξιωματικοί, οι μεν πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), σε Λιμενικές Αρχές ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι δε διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή στη Μ.Υ.Α., ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών, ή στα Κέντρα VTS-VTMIS, ή στις Επισκευαστικές Βάσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή στις Λιμενικές Αρχές ως Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα σύμφωνα με το Paris MOU. Εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν αποκτήσει ως Υπαξιωματικοί ειδικότητα πληροφορικής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι είναι δυνατόν για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών να υπηρετήσουν σε συναφείς με τις γνώσεις τους Υπηρεσίες.

Oι προτείνοντες βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας

Διακάκη Μαρία

Καλογερή Αγνή

Καφαντάρη Χαρά

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Συρμαλένιος ΝίκοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ