ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/03/2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σχέδιο νόμου, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 59Αιτιολογική Έκθεση

Με τη συγκεκριμένη προσθήκη άρθρου, ρυθμίζονται ζητήματα του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος. Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 δίνεται η δυνατότητα σε στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που τοποθετούνται υποχρεωτικά λόγω ειδικότητας σε Υπηρεσίες που ο χρόνος Υπηρεσίας δεν λογίζεται στο διπλάσιο, αυτό να τους αναγνωρίζεται κατ΄εξαίρεση ή Υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εκτελούν φυλακές ή μέτρα ασφαλείας. Επίσης η ανωτέρω διάταξη ισχύει στην ΕΛ.ΑΣ και στο Π.Σ με τον ν.3075/2002.

Με την παράγραφο 2 του προωθούμενης διάταξης τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63) με το οποίο είχε ρυθμιστεί το ασφαλιστικό καθεστώς στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί είτε στο Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) είτε στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών  (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)

Ειδικότερα, με τη  νέα διάταξη γίνεται σαφέστερη η διάκριση μεταξύ των αποφοίτων παραγωγικών σχολών που κατατάχθηκαν  έως 31.12.2010 αφενός και αυτών που κατατάχθηκαν από 1.1.2011 και μετά. Έτσι, οι μεν πρώτοι έχουν ως κύριο ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο ενώ στους υπόλοιπους παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του υποχρεωτικού φορέα ασφάλισή τους.  Η νομοθετική αυτή διαφοροποίηση κρίνεται αναγκαία λόγω του διαφορετικού ασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου που είχε διαμορφωθεί  στην ελληνική έννομη τάξη με κρίσιμο χρονικό σημείο την 31.12.2010.  Πλέον, το καθεστώς των καταταγέντων από 1.1.2011 και εξής που πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί είτε στο Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) είτε στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών  (Τ.Σ.Α.Υ.) εξομοιώνεται με το καθεστώς των απευθείας κατάταξης στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικών και Υγειονομικών. Το καθεστώς για τα στελέχη απευθείας κατάταξης δε μεταβάλλεται, πλην όμως η ρύθμιση εντάσσεται στην παρούσα διάταξη για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας.

 Η ανωτέρω επιλογή ρύθμισης στην τροποποιημένη παράγραφο 1 άρθρου 15 του ν. 4058/2012  συνολικά του ασφαλιστικού καθεστώτος των παλαιών (κατάταξη μέχρι 31.12.2010), των νέων (από 1.1.2011 και εφεξής) αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πυροσβεστικού Σώματος που προέρχονται από πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές και των απευθείας κατάταξης Τεχνικών και Υγειονομικών, καθιστά άνευ αντικειμένου τη ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012, η οποία καταργείται με την παράγραφο 2 της παρούσας διάταξης.

Τροπολογία - Προσθήκη

Να προστεθεί άρθρο 59 με τίτλο «Συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις» ως ακολούθως:

1. Στο τελευταίο εδάφιο  της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007 «κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» (ΦΕΚ 210 Α΄) προστίθενται παράγραφοι η), θ), ι), ια), ιβ), ιγ), ιδ), ιε), ιστ), ιζ), και ιη) ως κατωτέρω:

«η) Στις Επισκευαστικές βάσεις Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

θ) Στο κέντρο Συνεννοήσεως  Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ι) Στον παράκτιο ασύρματο ΥΝΑ/ Α/Τα Ασπροπύργου.

ια) Στο ραδιοτηλεφωνικό κέντρο SSB.

ιβ) Στα VTMIS Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ιγ) Στο ηλεκτρονικό συνεργείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ιδ) Στην Υπηρεσία Υγειονομικού (Ιατροί Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις περί στρατιωτικών συντάξεων).

ιε) Στην Υπηρεσία Μουσικής  Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ιστ) Στο κέντρο επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Κ.Ε.Π.Ι.Χ/Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ).

ιζ) Σε Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται ως διπλάσιος.

ιη) Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των παραγωγικών Σχολών  Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2. Ασφάλιση προσωπικού

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63) καταργούνται.

2. Στο άρθρο 2 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄180), προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως ακολούθως, ενώ οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται αντιστοίχως:

3. α) Από τις διατάξεις της παραγράφου 2 εξαιρούνται οι καταταγέντες μέχρι 31.12.2010 σε παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι πριν την κατάταξή τους σε αυτές, είχαν ασφαλιστεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών  (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.). Οι ανωτέρω ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Δημόσιο από την κατάταξή τους και προαιρετικά στους συναφείς με την ιδιότητά τους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς. Εφόσον δεν επιθυμούν να υπαχθούν προαιρετικά στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και στους αντίστοιχους κλάδους - τομείς κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, αποδίδονται στο Δημόσιο για την τακτοποίηση της ασφάλισής τους.

β) Για τους από 1.1.2011 καταταγέντες σε παραγωγικές σχολές  του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίοι πριν την κατάταξή τους σε αυτές, είχαν ασφαλιστεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών  (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4.

4. α) Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής απευθείας κατάταξης ειδικότητας Τεχνικού και Υγειονομικού, οι οποίοι πριν την κατάταξή τους στις τάξεις του Σώματος είχαν ασφαλισθεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών  (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)  δύνανται να επιλέξουν τον υποχρεωτικό φορέα υπαγωγής τους. Εφόσον τα πρόσωπα της ανωτέρω  περίπτωσης δεν επιθυμούν να υπαχθούν προαιρετικά στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και στους αντίστοιχους κλάδους - τομείς κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, αποδίδονται στα ταμεία των φορέων επιλογής τους  για την τακτοποίηση της ασφάλισής τους.».

5. Τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  υποχρεούνται εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος η εντός διμήνου από την κατάταξή τους (για όσους κατατάσσονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος) να υποβάλουν σχετική δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος ή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον επιθυμούν την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα υπαγωγής τους.

Oι προτείνοντες βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας

Διακάκη Μαρία

Καλογερή Αγνή

Καφαντάρη Χαρά

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Συρμαλένιος ΝίκοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ