ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/04/2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην πρόταση νόμου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών» -- Ένταξη των εργαζομένων φωτορεπόρτερ με ανήλικα τέκνα στις διατάξεις του άρθρου 10 παρ 17 του Ν 3863/2010Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ 17.

α) Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις παραγράφους 2 και 3 περ. α` του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα παιδιά, καθορίζεται:

 από 1.1.2011 στο 52ο έτος, από 1.1.2012 στο 55ο έτος και από 1.1.2013 στο 65ο έτος. Εάν οι μητέρες συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από τις οικίες διατάξεις συντάξιμο χρόνο, δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας από 1.1.2011, του 53ου έτους από 1.1.2012 και του 60ού έτους από 1.1.2013.

β) Το όριο ηλικίας που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι 31.12.1992 μητέρων ανηλίκων τέκνων, καθορίζεται από 1.1.2011 στο 57ο έτος της ηλικίας, από 1.1.2012 στο 60ό έτος και από 1.1.2013 στο 65ο έτος.

Το όριο ηλικίας για λήψη μειωμένης σύνταξης καθορίζεται αντίστοιχα από 1.1.2011 στο 52ο έτος, από 1.1.2012 στο 55ο έτος και από 1.1.2013 στο 60ό έτος.

γ) Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την παρ. 3γ του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 και από την παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 3232/2004, για τη συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων ασφαλισμένων στον τομέα σύνταξης εφημεριδοπωλών και υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και στον τομέα ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, καθώς και το όριο ηλικίας των ασφαλισμένων μητέρων ανηλίκων τέκνων στον Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου και στον Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, καθορίζεται από 1.1.2011 στο 57ο έτος της ηλικίας, από 1.1.2012 στο 60ό έτος και από 1.1.2013 στο 65ο έτος.

Το όριο ηλικίας για λήψη μειωμένης σύνταξης καθορίζεται αντίστοιχα από 1.1.2011 στο 52ο έτος, από 1.1.2012 στο 55ο έτος και από 1.1.2013 στο 60ό έτος.

δ) Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης μητέρων ανηλίκων τέκνων ασφαλισμένων σε κλάδους κύριας ασφάλισης- σύνταξης αυτοαπασχολούμενων καθορίζεται από 1.1.2011 στο 55ο έτος της ηλικίας, από 1.1.2012 στο 58ο έτος και από 1.1.2013 στο 65ο έτος της ηλικίας.

Το όριο ηλικίας για τη λήψη μειωμένης σύνταξης καθορίζεται αντίστοιχα από 1.1.2011 στο 50ό έτος της ηλικίας, από 1.1.2012 στο 53ο έτος και από 1.1.2013 στο 60ό έτος της ηλικίας.

 «Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή στους φορείς αυτοαπασχολούμενων, για τους οποίους προβλέπεται από καταστατικές ή γενικές διατάξεις, η συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισμένων τους ως μητέρων ανήλικων τέκνων.»

 *** Το δεύτερο εδάφιο της περ.γ΄προστέθηκε  με το άρθρο 61 παρ.1  Ν.3996/2011,ΦΕΚ Α 170/5.8.2011 και ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 3863/2010 (Α` 115).

 ε) Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 2084/1992 για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα τέκνα, καθορίζεται από 1.1.2013 στο 65ο έτος της ηλικίας.

Το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη καθορίζεται από 1.1.2013 στο 60ό έτος.

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις α`, β`, γ`, δ`, σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας η ασφαλισμένη μητέρα ακολουθεί το όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και ισχύει κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών.

Για τους χήρους πατέρες αναπήρων παιδιών έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τις μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών.

 στ) Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 2084/1992, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση β` της παραγράφου 7 του άρθρου 144 του ν 3655/2008, καταργείται.

ζ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Προκειμένου για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που θεμελιώνονται από 1.1.2011 απαιτείται η συμπλήρωση του 52ου έτους, από 1.1.2012 του 55ου και από 1.1.2013 του 65ου έτους της ηλικίας.»

Η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει και τους ασφαλισμένους στο ταμείο « ΕΤΑΠ - ΜΜΕ » στη Βʼ Διεύθυνση του οποίου υπάγονται και οι φωτορεπόρτερ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ – κλάδος Φωτοειδησεογράφων).

Παρ όλα αυτά ενώ όλοι οι ασφαλισμένοι του ανωτέρω ταμείου δηλ. οι δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικοί υπάλληλοι κτλ υπάγονται στην ανωτέρω ευνοϊκή και ευεργετική διάταξη, αν και δεν εξαιρούνται ρητά από την προρρηθείσα διάταξη ή από το καταστατικό του ασφαλιστικού φορέα κατά πάγια πρακτική δεν απολαμβάνουν την ανωτέρω ευνοϊκή ρύθμιση και για το λόγο αυτό υφίστανται σοβαρή οικονομική και ηθική ζημία.

Η σιωπή αυτή άλλως ή παράλειψη συνιστά παραβίαση της αρχής της ισονομίας και της ισότητας, δεν βρίσκει νομοθετικό έρεισμα και προσβάλει ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Επιπλέον αντιφάσκει με το πνεύμα του νομοθέτη που έθεσε την ανωτέρω διάταξη και μʼ αυτήν σκοπό είχε να δώσει κίνητρο αποχώρησης από την εργασία και δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μητέρες που κόπιασαν για να αναθρέψουν το τέκνο τους ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονταν, πόσο μάλιστα όταν οι ασφαλισμένες υφίστανται διαφορετική δυσμενή μεταχείριση σε σύγκριση με άλλες συναδέλφους της από το ίδιο ασφαλιστικό ταμείο.

Η διάκριση αυτή πέρα είναι αντισυνταγματική και παράνομη δημιουργεί σοβαρό κοινωνικό θέμα σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο και σε ένα κλάδο που υφίσταται όλες τις μορφές της ελαστικής εργασίας ( κυρίως δελτία παροχής υπηρεσιών ) και με πενιχρές απολαβές συγκριτικά μάλιστα με το χώρο των δημοσιογράφων.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

"Στις διατάξεις του άρθρου 10 παρ 17 του Ν 3863/2010, εντάσσονται και οι ασφαλισμένοι στον κλάδο φωτοειδησεογράφων της β΄δ/νσης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρ ΤΑΙΣΥΤ), με αναδρομική ισχύ από την έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω διατάξεως από όλους τους εργαζομένους".

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μητρόπουλος Αλέξης

Στρατούλης ΔημήτριοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ