ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/04/2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην πρόταση νόμου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών» -- Ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους ΟΑΕΕ και λοιπών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης ΑυτοαπασχολούμενωνΑ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη τροπολογία αντιμετωπίζεται προσωρινά η συνεχώς διογκούμενη, λόγω των εφαρμοζόμενων μνημονιακών υφεσιακών πολιτικών, αδυναμία των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ και γενικότερα στα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων να ανταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Η υιοθέτησή της κρίνεται απαραίτητη για τη στήριξη των οφειλετών, οι οποίοι, λόγω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας που προκαλείται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ταμειακής ρευστότητας και στερούνται των δικαιωμάτων τους για σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Παρότι η ουσιαστική και πλήρης αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη ριζική ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών, με την παρούσα τροπολογία προτείνεται η άμεση αντιμετώπιση κάποιων βασικών αναγκών των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ και λοιπών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων. Η διασφάλιση επαρκών κοινωνικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο της αναγκαίας προσπάθειας για την ανασύνταξη και τη διατήρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αύξηση των εσόδων του ΟΑΕΕ και δεν είναι ανεξάρτητη από την ανάγκη για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας.

Με το πρώτο άρθρο ρυθμίζεται η δυνατότητα συμψηφισμού των οφειλών με ποσά συντάξεων, καθώς και η παρακράτηση οφειλών από τα μηνιαία ποσά συντάξεων, για υποψήφιους συνταξιούχους όλων των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων. Με την ισχύουσα νομοθεσία η αύξηση των οφειλών θέτει τους ασφαλισμένους σε αδυναμία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και δημιουργεί τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στα Ταμεία, θέτοντας μελλοντικά σε κίνδυνο τη δυνατότητα παροχής συντάξεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ακόμη και για τους συνεπείς ασφαλισμένους, διότι προβλέπει τη δυνατότητα συμψηφισμού ή παρακράτησης της οφειλής από τα ποσά των συντάξεων, εφόσον το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος, προσαυξημένο με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ για κάθε ασφαλιστικό οργανισμό, πλην ΟΑΕΕ όπου το ποσό προσδιορίζεται στα 20.000 ευρώ. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παρακράτησης από τη σύνταξη σε 40 μόνο μηνιαίες δόσεις.

Στις παρούσες συνθήκες, τα οφειλόμενα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ασφαλισμένοι με θεμελιωμένα δικαιώματα, ήδη και χωρίς την προσμέτρηση του χρόνου για τον οποίο οφείλουν εισφορές, καθιστώντας επιβεβλημένη την αύξηση του ορίου και την επιμήκυνση των δόσεων. Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο να ειδοποιείται ο υποψήφιος συνταξιούχος για την οφειλή του πολλούς μήνες, ακόμα και έτη, μετά την υποβολή της αιτήσεώς του, με αποτέλεσμα τα αναδρομικά ποσά συντάξεων να υπερκαλύπτουν την οφειλή, αλλά τα Ταμεία να μην προχωρούν στον συμψηφισμό λόγω του ορίου των 20.000 ?.

Με το δεύτερο άρθρο ρυθμίζεται προσωρινά το κατεπείγον κοινωνικό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ και των οικογενειών τους, την οποία τώρα στερούνται από τον ΕΟΠΥΥ λόγω της αδυναμίας πληρωμής των τρεχουσών εισφορών. Όπως υπολογίζεται σήμερα, 1 στους 2 ελεύθερους επαγγελματίες έχει ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ και είναι –αυτός και η οικογένειά του– χωρίς ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Με την προτεινόμενη διάταξη, οι ρυθμίσεις για την περίθαλψη των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, οι οποίοι με την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώνονται στην καταβολή εισφορών για όλο το έτος προκειμένου να θεωρήσουν βιβλιάριο ασθενείας, εναρμονίζονται με αυτές για τους εργαζόμενους που υπάγονται σε άλλα Ταμεία, οι οποίοι καλύπτονται για τις παροχές ασθένειας με την πραγματοποίηση πολύ λιγότερων ημερών ασφάλισης.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο 1

Α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 61 του Ν. 3863/2010 τροποποιείται ως εξής: «2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόμενο ποσό δεν είναι μεγαλύτερο των πενήντα (50) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό οργανισμό».

Β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012 τροποποιείται ως εξής: «3. Στο τέλος του άρθρου 61 του Ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 3996/2011, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4.α. Ειδικά για τους δικαιούχους του ΟΑΕΕ, το ανώτατο όριο της παραγράφου 2 είναι το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ».

Γ. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 43 του Ν. 3996/2011 τροποποιείται ως εξής: «2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόμενο ποσό, προσαυξημένο με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, δεν είναι μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

 Δ. Προς ολική ή μερική εξόφληση των οφειλόμενων ποσών παρακρατείται έως και το 75% των ποσών συντάξεων που δικαιούται ο συνταξιούχος για το διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης. Το υπόλοιπο της οφειλής, προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη, συμψηφίζεται ή παρακρατείται από τα ποσά των μηνιαίων συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εξήντα (60). Το επιπλέον των 50.000 ? ποσό πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον υποψήφιο συνταξιούχο του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας, άλλως θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής».

Άρθρο 2

Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ισχύει για τα έτη 2013 – 2014 για τους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει μία (1) τουλάχιστον εισφορά ανά εξάμηνο. Το δικαίωμα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύει και για ασφαλισμένους με ληξιπρόθεσμα χρέη, εφόσον καταβάλουν εφάπαξ τις ως άνω απαιτούμενες εισφορές.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτριος

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Γιάννης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αμανατίδης Ιωάννης

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Βαλαβάνη Νάντια

Βαμβακά Ευγενία (Τζένη)

Γεωργοπούλου Έφη

Διακάκη Μαρία

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Δριτσέλη Παναγιώτα

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Ιγγλέζη Αικατερίνη

Κανελλοπούλου Μαρία

Καφαντάρη Χαρά

Κουράκης Αναστάσιος

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Κυριακάκης Βασίλης

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Μιχαλάκης Νίκος

Ουζουνίδου Ευγενία

Παναγούλης Ευστάθιος

Πάντζας Γεώργιος

Πετράκος Αθανάσιος

Σαμοΐλης Στέφανος

Συρμαλένιος Νίκος

Τριανταφύλλου Μαρία

Τσουκαλάς Δημήτρης

Χατζηλάμπρου ΒασίληςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ