ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/01/2014

Ερώτηση Κ. Μπάρκα, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Μη καταβολή προσωπικής διαφοράς σε Υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, προσληφθέντες με βάση το ΦΕΚ 981 τεύχος Β 27/05/2008Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Με βάση το ΦΕΚ 981 τεύχος Β στις 27/05/2008, προκηρύχθηκαν θέσεις εργασίας όπως προβλέπονταν σύμφωνα με τον Ν. 2643/98. Οι εκ των υστέρων προσληφθέντες υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών κατέθεσαν τον Ιούνιο του 2008 δικαιολογητικά για να καλύψουν τις προκηρυχθείσες θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών της κατηγορίας Εφοριακών. Τα προσωρινά  αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στις 14/05/2010. Τα δε οριστικά στις 02/02/2011. Στη συνέχεια έλαβαν από τους αρμόδιους κατά τόπους ΟΑΕΔ τα έγγραφα τοποθέτησής τους στις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ., με προθεσμία παρουσίασης τους στην υπηρεσία 1 μήνα, όπως και οι εν λόγω δικαιούχοι έπραξαν.

Από εκεί και πέρα λόγω του Πρώτου Μνημονίου, της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / ΟΑΕΔ στις Περιφέρειες και στη συνέχεια εκ νέου στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά και του περιορισμού των προσλήψεων, η τοποθέτησή τους καθυστέρησε περίπου τρία έτη. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 344/β/2012, οι ανωτέρω αναφερθέντες συμπεριλήφθηκαν στο πρώτο 50% των ατόμων που θα διορίζονταν σύμφωνα με τον Ν 2643/98. Στη συνέχεια ο Υπουργός Εργασίας κοινοποίησε εγγράφως τα ανωτέρω στους αρμόδιους ΟΑΕΔ. Ακολούθως οι κατά τόπους ΟΑΕΔ διαβίβασαν και πάλι τις πράξεις διορισμού προς το Υπ. Οικονομικών, Δ/νση (Δ2) τμ. Δ.

Συνεπεία αυτών ήταν ότι ο Υπουργός Οικονομικών τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2012 εξέδωσε τις αποφάσεις διορισμού στον κλάδο Εφοριακών με βαθμό ΣΤ’. Στα τέλη του 2012 και τις αρχές του 2013 δημοσιεύθηκαν τα ΦΕΚ διορισμού προκειμένου  να αναλάβουν υπηρεσία στις κατά τόπους ΔΟΥ, όπως και εν τέλη έγινε.

Άνιση Μεταχείριση-Μη καταβολή της Προσωπικής Διαφοράς

Με διαγωνισμό που διενεργήθηκε σύγχρονα με τον ανωτέρω (με τρεις μήνες διαφορά περίπου), για την κάλυψη ίδιων θέσεων και με ανάλογες προϋποθέσεις διορισμού, προσλήφθηκαν και διορίστηκαν υπάλληλοι της προκήρυξης 1Γ/2008.

Οι δύο αυτές ομάδες εργαζομένων έχουν τα ίδια υπηρεσιακά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα είναι όλοι τακτικοί υπάλληλοι, καλύπτουν τις ίδιες οργανικές θέσεις, στον ίδιο φορέα, με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους εργασίας, στον ίδιο βαθμό, προαγόμενοι με την ίδια εξέλιξη, καλύπτουν τις ίδιες -αυξημένες σήμερα- υπηρεσιακές ανάγκες, κλπ.

Όμως μολονότι όμοιοι μεταξύ τους εργασιακά, οι προσληφθέντες μέσω του 1Γ/2008 έχουν λάβει μισθολογική παροχή (Βάση του 4152/2013   παραγρ  ΙΔ3), καλούμενη «Προσωπική Διαφορά», η οποία είναι εγκεκριμένη πίστωση που χορηγείται και καταβάλλεται σ’ αυτούς με τρόπο ενιαίο και σταθερό σε μηνιαία βάση (έχει ενταχθεί στις τακτικές αποδοχές τους) και την οποία λαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων του Υπουργείου, πλην των προσληφθέντων με το ΦΕΚ 981. Εξάλλου, τακτικές αποδοχές αποτελούν όλες οι εργοδοτικές παροχές που καταβάλλονται στον εργαζόμενο ως αντάλλαγμα (συμβατικό ή νόμιμο) της τακτικώς και σταθερώς παρεχόμενης εργασίας του με την ίδια τακτικότητα και σταθερότητα, πέρα και ανεξάρτητα από την φύση, την ονομασία και την αιτία καταβολής της (ΑΠ 130/1989 ΔΕΝ 47, 1145).

Την συγκεκριμένη μισθολογική παροχή δικαιούνται και οι προσληφθέντες με το ΦΕΚ 981, για τους ανωτέρω λόγους όμοιας υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης, αλλά και επειδή πρόκειται για πάγια χορηγούμενη παροχή, που εξακολουθεί να χορηγείται. Περαιτέρω η συγκεκριμένη μισθολογική παροχή πρέπει να χορηγηθεί και μάλιστα αναδρομικά, διότι διαφορετικά υπάρχει αδικαιολόγητη και μη νόμιμη διάκριση και άνιση μεταχείριση ολιγομελούς ομάδας εργαζομένων.

Εξάλλου η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως των μισθωτών που απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 288 του ΑΚ, 22 παρ. 2 του Συντάγματος και 119 της Συνθήκης της ΕΟΚ και έχει εφαρμογή και στην περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης χορηγεί οικειοθελώς σε μισθωτό του μισθολογική ή βαθμολογική προαγωγή, προϋποθέτει ότι οι μισθωτοί που εξαιρέθηκαν από την ως άνω οικειοθελή παροχή, ανήκουν στην ίδια κατηγορία, εργάζονται υπό τις ίδιες συνθήκες, έχουν την αυτή απόδοση και διαθέτουν τα ίδια προσόντα, με αυτόν που έλαβε τη μισθολογική προαγωγή και δεν συντρέχει, σύμφωνα με την καλή πίστη, και τα συναλλακτικά ήθη, ειδικός και σοβαρός λόγος που να δικαιολογεί την εξαίρεσή τους (ΑΠ 55/1997 ΕλΔ 38,1556, ΑΠ 1655/1995). Τέτοιοι σοβαροί διαφορετικοί λόγοι –που εν προκειμένω δεν υφίστανται- είναι, μεταξύ άλλων, τα διαφορετικά προσόντα και οι ευθύνες των εργαζομένων (ΟλΑΠ 766/1998 ΝοΒ 38,1167), η διαφορετική απόδοσή τους στην εργασία (ΑΠ 1222/98 ΔΕΝ 45,666), το διαφορετικό σύστημα αμοιβής τους (ΑΠ 797/1986 ΔΕΝ 43,164),  οι διαφορετικές συνθήκες εργασίας (ΑΠ 0λ446/1984ΕλΔ 25,1169), ο διαφορετικός χρόνος προσλήψεως (ΑΠ 1288/1985 ΔΕΝ 43,61), η διαφορετική αρχαιότητα στον βαθμό (ΑΠ ολ 1752/1984 ΔΕΝ 42,1033), η ανάγκη αναδιοργανώσεως της επιχειρήσεως (ΑΠ 642/ί988 ΔΕΝ 45,65). Αυτό δηλαδή που απαγορεύεται, βάσει της παραπάνω αρχής της ίσης μεταχειρίσεως, είναι, κατά τα προαναφερόμενα, η αδικαιολόγητη εξαίρεση ενός ατόμου ή μιας κατηγορίας ατόμων από μία παροχή (ΟλΑΠ 53/1993 ΔΕΝ 39,956, ΟλΑΠ 1808/1986 ΔΕΝ43,937, ΕφΠειρ 133-4/1997ΕλΔ 39,164).

Επειδή δεν συντρέχει κανένας αντίθετος λόγος, καθίσταται σαφές ότι η μισθολογική παροχή «Προσωπική Διαφορά» πρέπει να καταβάλλεται κάθε μήνα σε όλους τους εργαζόμενους που την δικαιούνται

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιές άμεσες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των εργαζόμενων και την καταβολή της ονομαζόμενης «Προσωπικής Διαφοράς», αναδρομικά όπως την έλαβαν και οι προσληφθέντες με την προκήρυξη 1Γ/2008.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μπάρκας ΚώσταςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ