ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

06/05/2014

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Πολιτισμού & Αθλητισμού - Οικονομικών - Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας: Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων στον ημερήσιο τύπο η Κυβέρνηση με τη Διοίκηση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (εφεξής ΟΜΜΑ) συζητούν τη συγκρότηση επιχειρησιακού σχεδίου, για τη συνέχιση της λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το οποίο αντιμετωπίζει σημαντικά και συσσωρευμένα οικονομικά και χρηματοδοτικά προβλήματα.

Όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια, το εναπομείναν ποσό προς εξόφληση του τραπεζικού δανεισμού που σύναψε ο ΟΜΜΑ με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου είναι πολύ υψηλό και καθώς οι λειτουργικές ανάγκες του ΟΜΜΑ είναι μεγάλες, το εν λόγω ζήτημα, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα δημοσιεύματα συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών, με τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα και Πολιτισμού, Πάνου Παναγιωτόπουλου, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, του προέδρου του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ), Γιάννη Μάνου και του πρώην πρωθυπουργού, Παναγιώτη Πικραμμένου.

Επισημαίνεται ότι, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έπειτα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12918/15/7/2013 Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, στην απάντησή του αναφέρει ότι ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής έχει συνάψει τρία δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ποσού 245.000.000 €.

Τα δάνεια είναι τα εξής: α) 95.000.000 € από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση Εγγύησης 2/48243/0025/8-8-2007), β) 90.000.000 € από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Απόφαση Εγγύησης 2/68203/0025/25-2-2004) και γ) 60.000.000 € επίσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Απόφαση Εγγύησης 2/33888/0025/7-7-2005). Από αυτά το ανεξόφλητο υπόλοιπο στις 30/06/2013 ήταν 229.277.251,32 €.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών στην απάντηση του επίσης αναφέρει ότι το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε τον Μάρτιο του 2011 (ενώ η ελληνική οικονομία είχε ήδη ενταχθεί σε Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο από την Τρόϊκα από το Μάιο του 2010) την αποπληρωμή του δανείου που το Μέγαρο είχε λάβει από την Εθνική Τράπεζα, ύψους 95 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα στο άρθρο 45 του Ν. 3943/2011 διαβάζουμε τα εξής: «Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους […] β) Αντίστοιχη υποχρέωση με την προηγούμενη υπο παράγραφο α΄ και με τους ίδιους όρους αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο, για την εξυπηρέτηση του δανείου που έχει χορηγηθεί στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) με την εγγύηση του Ελληνικού  Δημοσίου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/48243/0025/8.8.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών  (ΦΕΚ 1587 Β΄), από της καταθέσεως στη Βουλή για κύρωση τροποποιητικής σύμβασης της υπ’ αριθμ. 7431/1981  «Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς», που κυρώθηκε με  το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (ΦΕΚ 238 Α΄). Με την τροποποιητική σύμβαση θα τροποποιείται το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 7431/1981 Συμβάσεως, κατά τρόπον ώστε η  πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού να διορίζεται απευθείας από τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Η ως  άνω τροποποίηση δεν θίγει τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 7431/1981 «Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς», οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν για κάθε  συνέπεια.»

Άρα από το Μάρτιο του 2011, το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε την εξυπηρέτηση του δανείου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ύψους 95.000.000€.

Στην ΥΑ 2/48243/0025/8-8-2007/17-8-2007, στην οποία βασίζεται το άρθρο 45 του Ν. 3943/2011, προβλέπεται η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου στην  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΤΕ) για κάλυψη δανείου της στον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) ποσού 95.000.000 ευρώ.

Με την ανωτέρω ΥΑ αποφασίστηκε ότι:

“Παρέχουµε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου  προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΤΕ) για την  κάλυψη δανείου της στον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής.” Με την απόφαση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο παραιτήθηκε από την ένσταση διζήσεως (ΑΚ 855) και την ένσταση του ΑΚ 867, σύμφωνα με το οποίο “εκείνος που εγγυήθηκε για αόριστο χρόνο μπορεί, όταν γίνει απαιτητή η κύρια οφειλή, να αξιώσει από το δανειστή να επιδιώξει δικαστικώς την απαίτησή του μέσα σε ένα μήνα και να συνεχίσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη διαδικασία. Αν ο δανειστής δεν συμμορφωθεί με την αξίωση του εγγυητή, ο εγγυητής ελευθερώνεται.”

Στην εν λόγω Απόφαση διαβάζουμε επίσης ότι «Από τις διατάξεις της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δηµοσίου, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να υπολογιστεί».

Επομένως, το Ελληνικό Δημόσιο έμπαινε εγγυητής με πολιτικές αποφάσεις των τότε κυβερνώντων χωρίς να μπορεί να υπολογίσει τη δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αποδείχθηκε λοιπόν πολύ δύσκολο για το Ελληνικό Δημόσιο να υπολογίσει την δαπάνη ενός δανείου 25ετούς διάρκειας αλλά πολύ εύκολο να αναλάβει την εγγύηση γι’ αυτό.

Αυτή η πολιτική απόφαση επιβεβαιώθηκε νομοθετικά και εμβαθύνθηκε το 2011 από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με το άρθρο 45 παρ. 11 περ. β΄ του ν. 3943/2011, σύμφωνα με το οποίο “το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει απευθείας και εμπροθέσμως στη δανείστρια τράπεζα το ποσό της εκάστοτε οφειλής, χωρίς δικαίωμα αναγωγής και συμψηφισμού κατά του ΟΜΜΑ και χωρίς εν γένει να διατηρεί αξίωση κατά του ΟΜΜΑ για την αναζήτηση οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο εξ αυτής της αιτίας, για την εξυπηρέτηση του δανείου που έχει χορηγηθεί στον ΟΜΜΑ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/48243/0025/8.8.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών”, υπό την προϋπόθεση ότι θα τροποποιηθεί το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 7431/1981 (ιδρυτικής του ΟΜΜΑ) συμβάσεως, κατά τρόπον ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού να διορίζεται απευθείας από τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει συμβεί. Βάσει όμως της ως άνω διάταξης, αν τροποποιηθεί η ιδρυτική σύμβαση του ΟΜΜΑ, ούτως ώστε η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού να διορίζεται απευθείας από το Ελληνικό Δημόσιο, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει στη δανείστρια Τράπεζα το ποσό των 95.000.000 ευρώ, χωρίς δικαίωμα αναγωγής και συμψηφισμού κατά του ΟΜΜΑ. Επί της ουσίας δηλαδή, χαρίζει στον ΟΜΜΑ το ποσό των 95.000.000 Ευρώ, καθώς παραιτείται από κάθε αξίωση.

Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός είναι ότι ο ΟΜΜΑ μέχρι το 2012 εντασσόταν από την ΕΛΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Με την υπ. αριθ. 2497/2013 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι ο ΟΜΜΑ δεν ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, καθώς δεν πληροί το κριτήριο του ελέγχου του συγκεκριμένου νομικού προσώπου από την Κεντρική Διοίκηση. Γεννάται λοιπόν ερώτημα για ποιο λόγο η ΕΛΣΤΑΤ ενέταξε τον ΟΜΜΑ στη Γενική Κυβέρνηση.

Με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή στις 25/2/2014, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας, για τις καταπτώσεις εγγυήσεων του Δημοσίου σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης προκύπτει ότι κάθε χρόνο κατέπιπταν εγγυήσεις του Δημοσίου στον ΟΜΜΑ από το 2010 κι έπειτα.

Πιο συγκεκριμένα:

2010:  5.247.401,99 ευρώ

2011: 20.561.264,96 ευρώ

2012: 16.901.308,28 ευρώ

2013: 16.886.932,97 ευρώ

Συνολικά, το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλλε 59.596.908,20 € την τετραετία για δάνεια του ΟΜΜΑ.


Επειδή, οι σημαντικότεροι φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως ο ΟΜΜΑ δεν μπορεί να αφήνονται σε πολιτικές επικοινωνιακού και πελατειακού χαρακτήρα.

Επειδή, οι χώροι του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών είναι χώροι υψηλών προδιαγραφών, που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλα καλλιτεχνικά σχήματα και ως εκ τούτού είναι ανεκτίμητης αξίας για την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Επειδή, το Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορεί να λειτουργεί διαχρονικά σαν το πλυντήριο των χρεών του ιδιωτικού τομέα, τη στιγμή μάλιστα που η μνημονιακή διαχείριση συγχωνεύει ή καταργεί δημόσιους φορείς υγείας, παιδείας και πολιτισμού σε όλη τη χώρα.


Επειδή, ο πολιτισμός, πέραν όλων των άλλων, συνδεόμενος άρρηκτα και με τον τουρισμό, αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και ως εκ τούτου η πολιτιστική πολιτική οφείλει να έχει συνέπεια και συνέχεια σε βάθος χρόνου.

Επειδή, η αξιοπιστία του ελληνικού συστήματος ταξινόμησης των εθνικών λογαριασμών έχει πληγεί ανεπανόρθωτα μετά τα όσα συνέβησαν το 2010 για τον προσδιορισμό και την εκτίναξη του δημοσιονομικού ελλείμματος των προηγούμενων ετών.


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

•    Με ποια αιτιολογία η ΕΛΣΤΑΤ έκρινε ότι ο ΟΜΜΑ πληροί σωρευτικά τα οριζόμενα από το σύστημα ESA 95, συγκεκριμένα κριτήρια, δεδομένου ότι με την  υπ. αριθ. 2497/2013 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι ο ΟΜΜΑ δεν πληροί  το κριτήριο του ελέγχου του συγκεκριμένου νομικού προσώπου από την Κεντρική Διοίκηση.

•    Η χορήγηση ευρωπαϊκών πόρων μέχρι και σήμερα προς τον ΟΜΜΑ γίνονταν βάσει του ότι αποτελούσε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης;

•    Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγούσε δάνεια στον ΟΜΜΑ βάσει του ότι δανειοδοτούσε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης;

•    Είναι εύλογο το Ελληνικό Δημόσιο να έχει πληρώσει βάσει του ΜΠΔΣ 2013-2016 τις ληξιπρόθεσμες λειτουργικές υποχρεώσεις ενός Οργανισμού μέχρι 31/12/2011, να έχει αναλάβει  τραπεζικά χρέη του, αλλά να αφήνει τον έλεγχο λειτουργίας του σε ιδιώτες;

•    Έχει αξιοποιηθεί πλήρως το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον ΟΜΜΑ και που είχαν εισφερθεί από ιδιώτες (κληροδοτήματα κ.α.) για την εξυπηρέτηση των τραπεζικών υποχρεώσεων του ΟΜΜΑ; 

•    Υπάρχει τρέχον επιχειρηματικό - επιχειρησιακό σχέδιο που συζητάνε τα συναρμόδια Υπουργεία με τη Διοίκηση του ΟΜΜΑ;

•    Στο υπό συζήτηση σχέδιο, διασφαλίζονται οι δεσμεύσεις του ΟΜΜΑ προς τις κρατικές ορχήστρες; Περιλαμβάνεται όρος για διεύρυνση των δεσμεύσεων αυτών στο πλαίσιο της εξοικονόμησης δημοσίων πόρων (παραχώρηση αίθουσας δοκιμών στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στέγαση άλλων δημοσίων πολιτιστικών φορέων κλπ);

•    Ποιο είναι το συνολικό ποσό (τακτική – έκτακτη επιχορήγηση, ευρωπαϊκοί πόροι) που έχει δαπανήσει το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ΟΜΜΑ από την σύσταση του μέχρι και σήμερα;

•    Κατά την παροχή εγγύησης του Δημοσίου, ζητήθηκαν επαρκείς ασφάλειες από τον ΟΜΜΑ (άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.2322/1995) και αν ναι, ποιες είναι αυτές;

•    Το άρθρο 1 παρ. 7 του Ν.  2322/1995 ορίζει ότι “Σε περίπτωση κατάπτωσης των εγγυήσεων εξετάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών), που ως εγγυητής εξυπηρετεί πλέον το δάνειο, οι λόγοι και οι ενδεχόμενες παραλείψεις που συνετέλεσαν στην αδυναμία κανονικής εξόφλησης του δανείου από τους υπόχρεους φορείς.” Επειδή έχουν ήδη καταπέσει εγγυήσεις υπέρ του ΟΜΜΑ, το Ελληνικό Δημόσιο εξέτασε τους λόγους και τις ενδεχόμενες παραλείψεις που συνετέλεσαν στην αδυναμία κανονικής εξόφλησης του δανείου από τον ΟΜΜΑ; Τι προέκυψε από την εξέταση αυτή;

•    Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σας απέστειλε αντίγραφο της σύμβασης που υπέγραψε με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ενημέρωνε το Υπουργείο Οικονομικών για την πορεία εξυπηρέτησης του δανείου  των 95.000.000 € ως όφειλε και εάν ναι ποια αναλυτικά στοιχεία περιείχε αυτή η ενημέρωση;

•    Ο ΟΜΜΑ είχε λάβει δάνειο 245.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας κατέθεσε στη Βουλή στις 25/2/2014, στο διάστημα μεταξύ 2010 και 2013, το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλλε εγγυήσεις ύψους 59.596.908,20 ευρώ. Στις 30 Ιουνίου του 2013, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ήταν 229.277.251,32 ευρώ. Πώς εξηγείται η διαφορά μεταξύ του αθροίσματος του δανείου και των καταπεσόντων εγγυήσεων με το ανεξόφλητο υπόλοιπο;

•    Έχει καταβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής των δανείων του ΟΜΜΑ, τόκους υπερημερίας; Αν ναι, σε τι ποσό ανέρχονται αυτοί;

•    Έχουν καταπέσει εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ του ΟΜΜΑ πριν το 2010; Αν ναι, σε τι ποσό ανέρχονται;

•    Ποιες είναι οι προβλέψεις σε τόκους και χρεωλύσια για την εξυπηρέτηση του δανείου μετά το 2013;

•    Σε τι ποσό ανέρχονται τα ληξιπρόθεσμα και άμεσα απαιτητά χρέη του ΟΜΜΑ;

•    Σύμφωνα με άρθρο του Προέδρου του ΟΜΜΑ κ. Ι. Μάνου στην εφημερίδα “Καθημερινή” της 5/3/2014, το Ελληνικό Δημόσιο φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον ΟΜΜΑ στη μεταβίβαση της κυριότητας του Κτιρίου Β' προς το Ελληνικό Δημόσιο, με αντάλλαγμα την αποπληρωμή του δανείου. Ισχύει αυτή η συμφωνία; Αν ισχύει, ποιοι είναι οι όροι της;

•    Δεσμεύεται το Δημόσιο ότι δεν θα μεταβιβαστούν σε ιδιώτες τα ακίνητα του ΟΜΜΑ, καθώς ομοίως κάποιο από αυτά, δεδομένου ότι αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία;

•    Δεδομένων ότι: α) Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1198/1981 το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε υποχρέωση επιχορήγησης υπέρ του ΟΜΜΑ ύψους 900.000.000 δραχμών, β) το Ελληνικό Δημόσιο στις 30 Ιουνίου του 2013, ήταν εγγυητής ανεξόφλητου δανείου ύψους 229.277.251,32 ευρώ, γ) το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταβάλλει κατά το διάστημα 2010 – 2013 εγγυήσεις συνολικού ύψους  59.596.908,20 ευρώ δ) Με την υπ. Αριθ. 92/2 –7–1993 ΠΥΣ παραχωρήθηκε δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τον ΟΜΜΑ ακίνητο συνολικού εμβαδού 13.241,00 τ.μ. με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπών χώρων και εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση του ΟΜΜΑ. Η ίδια ΠΥΣ προέβλεπε ότι “ Η χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων θα γίνει από το Ελληνικό Δημόσιο. ε) με την 44/11-9-1998 ΠΥΣ το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον ΟΜΜΑ ακίνητο συνολικού εμβαδού 1.420,27 τ.μ. με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή υπογείου χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων και λοιπών χώρων και εγκαταστάσεων για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών του ΟΜΜΑ. Η ίδια ΠΥΣ προέβλεπε εκ νέου ότι “Η χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων θα γίνει από το Ελληνικό Δημόσιο”. στ) Με το Ν. 3700/1957 το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε δωρεάν στο Σύλλογο Φίλων της Μουσικής, ο οποίος αργότερα μεταβίβασε στον ΟΜΜΑ, ακίνητο 14.610 τ.μ.. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δηλαδή ανεγέρθη σε οικόπεδα που παραχωρήθηκαν δωρεάν από το Ελληνικό Δημόσιο. ζ) Ο ΟΜΜΑ επιχορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο. Βάσει όλων των ανωτέρω, η εφαρμογή της τυχόν συμφωνίας που περιγράφεται στο άρθρο του Προέδρου του ΟΜΜΑ Ι. Μάνου στην εφημερίδα “Καθημερινή” της 5/3/2014, προβαίνοντας σε στάθμιση κόστους – ωφέλους, αποτιμάται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου;

•    Προσανατολίζεται στην κατάργηση του  άρθρου 45 παρ. 11 περ. β' του Ν. 3943/2011;

•    Τα συναρμόδια Υπουργεία δεσμεύονται για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΟΜΜΑ και εάν ναι ως φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή όχι;

•    Ποιες είναι οι προϋποθέσεις (τις οποίες ορίζει η Ε.Σ.ΕΛ.) που δεν τηρούσε ο ΟΜΜΑ ώστε να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ελεγχόμενων από την Γ.Γ.Δ.Ε. φορέων για την επιλογή του δείγματος για το 2013;

•    Με ποια κριτήρια επιλογής το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιλέγει τα πρόσωπα που διορίζει στο Δ.Σ. του ΟΜΜΑ; Πώς διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα αυτά εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον;

•    Θα εξασφαλίσει το Ελληνικό Δημόσιο το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων στον ΟΜΜΑ;

•    Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Ελληνικό Δημόσιοι ούτως ώστε να “κουρευτούν” τα 3 δάνεια του ΟΜΜΑ προς την Εθνική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;


Αιτούμεθα να κατατεθούν στη Βουλή:


-    Η μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ και τα αναλυτικά στοιχεία που κατείχε και με βάση τα οποία κατέτασσε τον ΟΜΜΑ μέχρι το 2012 στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

-    Το Επιχειρηματικό-Επιχειρησιακό Σχέδιο που επεξεργάζονται τα αρμόδια Υπουργεία για την επιβίωση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

-    Τα έγγραφα που έχουν λάβει τα συναρμόδια Υπουργεία από τον ΟΜΜΑ και που εξηγούν επαρκώς τους λόγους και τις ενδεχόμενες παραλείψεις που συνετέλεσαν στην αδυναμία κανονικής εξόφλησης του δανείου από τον ΟΜΜΑ.

-    Το χαρτοφυλάκιο της υφιστάμενης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΟΜΜΑ.

-    Όλα τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν α) την τακτική επιχορήγηση, β) το ΠΔΕ και γ) τις καταπτώσεις εγγυήσεων που αφορούν τον ΟΜΜΑ.

-    Όλες οι αποφάσεις με τις οποίες ενεκρίθη η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από τον ΟΜΜΑ.

-    Όλες τις αποφάσεις των εκάστοτε Υπουργών-Υφυπουργών Οικονομικών για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα τραπεζικά δάνεια του ΟΜΜΑ.

-    Τις δανειακές συμβάσεις του ΟΜΜΑ με τις τράπεζες στις οποίες περιγράφονται ο σκοπός λήψης δανείου, οι όροι κλπ.

-    Η ενημέρωση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την πορεία εξόφλησης του δανείου των 95.000.000 €.

-    Η έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου για τον ΟΜΜΑ, που αφορά το έτος 2012 για την Τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και των Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων.

-    Τα αναλυτικά τεχνικά δελτία με τα επιμέρους και συνολικά κόστη ανέγερσης και αποπεράτωσης των κτιρίων του ΟΜΜΑ.  

-    Όλοι οι προϋπολογισμοί, οι ισολογισμοί και απολογισμοί του ΟΜΜΑ που έχουν υποβληθεί από ορκωτούς λογιστές προς τα αρμόδια Υπουργεία μέχρι και σήμερα.

-    Η έκθεση – πόρισμα της αγοραίας αξίας του ακινήτου επί του οποίου ανεγέρθηκε η δεύτερη πτέρυγα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Κτίριο Β'), ανέγερση για την οποία ο ΟΜΜΑ προέβη σε δανεισμό.

-    Η έκθεση – πόρισμα διεθνούς ελεγκτικού οίκου βάσει της οποίας η αγοραία αξία του Κτιρίου Β' του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ανέρχεται σε 432.000.000 ευρώ, σύμφωνα με άρθρο του Προέδρου του ΟΜΜΑ, κ. Ι. Μάνου στην εφημερίδα “Καθημερινή” της 5/3/2014.


Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Μαρία Κανελλοπούλου

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

Γιάννης Αμανατίδης

Λίτσα Αμμανατίδου - Πασχαλίδου

Τζένη Βαμβακά

Γιώργος Βαρεμένος

Νίκος Βούτσης

Δημήτρης Γελαλής

Όλγα Γεροβασίλη

Μαρία Διακάκη

Βαγγέλης Διαμαντόπουλος

Παναγιώτα Δριτσέλη

Χαρά Καφαντάρη

Τάσος Κουράκης

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Αλέξης Μητρόπουλος

Νίκος Μιχαλάκης

Μαρία Μπόλαρη

Γιώργος Πάντζας

Μάνια Παπαδημητρίου

Γιάννης Σταθάς

Δημήτρης Στρατούλης

Νίκος Συρμαλένιος

Μαρία Τριανταφύλλου

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Δημήτρης Τσουκαλάς

Θεανώ Φωτίου

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ