ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

26/06/2014

Τροπολογία-Προσθήκη βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -- Μετατάξεις υπαλλήλων σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός της ίδιας υπηρεσίας 


Τροπολογία-Προσθήκη


Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: ««Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) –Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις»


Θέμα: Μετατάξεις υπαλλήλων σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός της ίδιας υπηρεσίας


Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 θέτει ως προϋπόθεση για τις πάσης φύσεως μετατάξεις (αδιάκριτα αν πρόκειται από ένα υπουργείο, νπδδ  ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού σε άλλο υπουργείο, νπδδ  ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός της ίδιας υπηρεσίας) την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006.


Συγκεκριμένα, με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 ορίζονται τα εξής:

«1. Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ. Α. α' και β' βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), όπως ισχύει κάθε φορά. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ' έως και θ' του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού δεν ολοκληρώνονται.

2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού».


Επειδή όμως:


1)    Πολλές μετατάξεις υπαλλήλων σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας έχουν ήδη περατωθεί και είναι ήδη δημοσιευμένες στο ΦΕΚ, πλην όμως οι μεταταχθέντες δεν λαμβάνουν τις αποδοχές της νέας θέσης, λόγω της άρνησης των επιτρόπων του Ε.Σ. να θεωρήσουν τα χρηματικά εντάλματα.

2)    Οι μετατάξεις υπαλλήλων σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός της ίδιας υπηρεσίας δεν προσαυξάνουν τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού, για τον έλεγχο του οποίου δικαιολογήθηκε η θέσπιση του μέτρου, της έγκρισης δηλ. της ΠΥΣ 33/2006.


Προτείνεται η ακόλουθη τροπολογία-προσθήκη:


Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 προστίθεται ως τρίτη παράγραφος:

«Από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως σήμερα ισχύει, εξαιρούνται οι μετατάξεις υπαλλήλων σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός της ίδιας υπηρεσίας».


Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014

Οι προτείνοντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Μητρόπουλος Αλέξης

Σταμπουλή Αφροδίτη

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Γιάννης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Γάκης Δημήτρης


 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ