ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

22/07/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Επικουρικόν Κεφάλαιον Ασφάλισης Ευθύνης εξ Ατυχημάτων Αυτοκινήτων». Στάση Πληρωμών; Ανευθυνότητα; Τα θύματα τι θα απογίνουν; Τι νόημα έχει η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης;
ΕΡΩΤΗΣH

Προς τους  Υπουργούς

-Οικονομικών

-Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


Θέμα: Επικουρικόν Κεφάλαιον Ασφάλισης Ευθύνης εξ Ατυχημάτων Αυτοκινήτων». Στάση Πληρωμών; Ανευθυνότητα; Τα θύματα τι θα απογίνουν; Τι νόημα έχει η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης;


Με το νομοθετικό διάταγμα 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ Α' 331) συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "Επικουρικόν Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Ευθύνης  εξ  Ατυχημάτων Αυτοκινήτων" (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου καθίστανται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα ή δυστυχήματα αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν στην Ελλάδα την ασφάλιση με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που καλύπτουν τον αυτό κίνδυνο, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας εφόσον τα αυτοκίνητά τους εξαιρεθούν της υποχρεωτικής ασφάλισης. Σκοπός του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι  η καταβολή  ασφαλιστικής αποζημίωσης στα θύματα αυτοκινητιστικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων,  ενώ τα έσοδά του προέρχονται από την επιβολή εισφοράς, που υπολογίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.

Με το άρθρο τέταρτο του Νόμου 4092/2012 «Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015» (Α' 152), όπως ισχύει» (Α' 174), της από 7 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6), (Α' 175)» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 220/08.11.2012) θεσμοθετήθηκαν τα εξής :

1.H αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

2.Για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση αναπηρίας (πέρα των 100.000 ευρώ) προηγείται γνώμη του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και έκδοση Κ.Υ.Α. που θα καθορίσει τη φύση, το βαθμό της αναπηρίας και το ύψος της αποζημίωσης.

3.Δεν καταλαμβάνονται από τις νέες διατάξεις αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση.

4.Η αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι παραδεκτή μόνο εάν ο ενάγων έχει υποβάλει προ 3μήνου τουλάχιστον της άσκησής της έγγραφη αίτηση αποζημίωσης με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή του.

5.Αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου, μέχρι 31.12.2016.

Στην αιτιολογική έκθεση της παραπάνω ρύθμισης αναφερόταν ότι «γίνεται προσπάθεια να διασφαλιστεί η λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου, επιχειρώντας να σταθμιστούν οι υποχρεώσεις του, χωρίς να διακινδυνεύει η οικονομική του θέση, λόγω ακριβώς του ιδιαίτερου επικουρικού του σκοπού»

Ωστόσο, ενάμισι χρόνο μετά την θέση σε ισχύ της παραπάνω διάταξης αφενός έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες αυτή κρίνεται αντισυνταγματική, αφετέρου πληθαίνουν τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν «άνοιγμα» του Επικουρικού Κεφαλαίου 600 εκατ. ΕΥΡΩ, διαθέσιμα μόλις 60 εκατ. ΕΥΡΩ και 150.000 δικαιούχους σε αναμονή άνω των τεσσάρων ετών. Είναι αξιοσημείωτο ότι η περιέλευση του Επικουρικού Κεφαλαίου σε δεινή οικονομική κατάσταση συμπίπτει με τις ανακοινώσεις για αύξηση της κερδοφορίας των ούτως ή άλλως σκανδαλωδώς ευνοημένων από τις Κυβερνήσεις ασφαλιστικών εταιρειών !

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση θύματος τροχαίου εγκλήματος και μάλιστα νεαρής ηλικίας [τα στοιχεία του φακέλου παραμένουν στη διάθεση των αρμόδιων Υπουργών], το οποίο, αν και δικαιώθηκε τελεσίδικα σε καταβολή ποσού 450.000 ΕΥΡΩ έντοκα νόμιμα, δεν έχει εισπράξει το παραμικρό, με αποτέλεσμα δέκα χρόνια μετά τον σοβαρό τραυματισμό του να αδυνατεί να προβεί σε ιατρικές πράξεις απαραίτητες για την αποκατάσταση των συνεπειών του τροχαίου (προσθήκη τεχνητών μελών κ.α.), ενώ ταυτόχρονα διαβιεί υπό καθεστώς πενίας.

Η χαρακτηριστική αυτή περίπτωση αναδεικνύει την αποτυχία των κυβερνητικών σχεδιασμών, υπογραμμίζει την σοβαρότητα των προβλημάτων που η αποτυχία αυτή δημιουργεί στην αποκατάσταση της υγείας των θυμάτων τροχαίων εγκλημάτων και αφήνει αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την ειλικρίνεια της προβαλλόμενης αδυναμίας χρηματοδότησης του Επικουρικού Κεφαλαίου, αν μάλιστα ληφθούν υπόψιν οι ανακοινώσεις για αύξηση των κερδών των ασφαλιστικών εταιρειών το έτος 2013.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:

1.    Ποιο είναι το ύψος των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του Επικουρικού Κεφαλαίου και ποια είναι τα πραγματικά διαθέσιμα για το σκοπό αυτό κεφάλαια; Έχει διενεργηθεί διαχειριστικός έλεγχος στο Επικουρικό Κεφάλαιο;

2.    Αληθεύουν οι ισχυρισμοί για αδυναμία του Επικουρικού Κεφαλαίου να καταβάλει χρηματικά ποσά, που επιδικάστηκαν με δικαστικές αποφάσεις, πριν την πάροδο τεσσάρων ετών και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης πως εξηγείται αυτή η αδυναμία σε εποχή που ανακοινώνονται αυξημένα κέρδη των ασφαλιστικών εταιρειών;

3.    Έχουν εκπονήσει βιώσιμο και άμεσα υλοποιήσιμο σχέδιο για την άμεση ικανοποίηση όλων των δικαιούχων;

4.    Προτίθενται να παρέμβουν για την ικανοποίηση ακραίων περιπτώσεων, όπως η αναφερόμενη παραπάνω;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας


Ειρήνη Αγαθοπούλου


Μαρία Κανελλοπούλου


Ανδρέας Ξανθός                                                                                                                                           

   

                                                                          

      


 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ