ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/08/2014

Τροπολογία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση της διαφάνειας στους εξοπλισμούς
Με αφορμή την συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», το άρθρο 3 του οποίου αφορά στις συμβάσεις Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε την τροπολογία με αριθμό 1759/43/27.8.2014.

Πρόκειται για τροπολογία – πρόκληση προς την Κυβέρνηση με την οποία αποδεικνύουμε την πάγια προγραμματική μας δέσμευση για πλήρη διαφάνεια στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Το άρθρο 1 υποχρεώνει για πρώτη φορά την Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να υποβάλει αναλυτικές απολογιστικές εκθέσεις προς την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής για το σύνολο των συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ο ρόλος του Κοινοβουλίου και δεν επιτρέπεται η δημιουργία στεγανών και άβατων, που ευνοούν την ανάπτυξη της διαφθοράς.

Περαιτέρω, με το ίδιο άρθρο η ίδια Γενική Διεύθυνση υποχρεούται να αναρτά στο διαδίκτυο πλήρη και αναλυτικά στοιχεία των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων καθώς και συγκριτικά στοιχεία από τα οποία να συνάγεται ότι δεν έχουν επέλθει υπερκοστολογήσεις και ζημία του Ελληνικού Δημοσίου.

Το άρθρο 2 εισάγει για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο την δυνατότητα επιβολής ποινικής ρήτρας διαφθοράς σε εταιρείες που διενήργησαν αθέμιτες πληρωμές για να αποκομίσουν παράνομο όφελος από συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Καλούμε την Κυβέρνηση να αποδεχτεί την ανωτέρω τροπολογία και να αποδείξει ότι δεν έχει φόβους και εξαρτήσεις από συμφέροντα και διαπλεκόμενους παράγοντες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ :


 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.Το άρθρο 1 υποχρεώνει την Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφενός να ενημερώνει αναλυτικά την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής για την πορεία υλοποίησης των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, αφετέρου να δημοσιοποιεί πληροφορίες που διευκολύνουν τον δημόσιο έλεγχο των πράξεων και παραλείψεών της. Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι ασάφειες και τα «σκοτεινά σημεία» των αποφάσεων πίστωσης αντισταθμιστικών ωφελημάτων, που εδράζονται σε αμαρτωλές κύριες συμβάσεις του παρελθόντος, καταργούνται. Επιπρόσθετα, η ΓΔΑΕΕ υποχρεούται να δημοσιοποιεί συγκριτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι η πραγματική αξία του πιστούμενου αντισταθμιστικού ωφελήματος είναι αντίστοιχη της εμπορικής.

2. Το άρθρο 2 θεσμοθετεί την επιβολή ποινικής ρήτρας διαφθοράς σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που κερδοσκόπησαν ή συνεχίζουν να κερδοσκοπούν σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και καταδικάστηκαν τελεσίδικα. Η δυνατότητα επιβολής της ποινικής ρήτρας διαφθοράς παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο ένα ισχυρό εργαλείο στην προσπάθεια προστασίας του δημοσίου συμφέροντος από παράνομες πληρωμές προς κρατικούς αξιωματούχους για την κατάρτιση υφιστάμενων ή μελλοντικών συμβάσεων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζεται ότι οι παράνομες πληρωμές του παρελθόντος δεν στερούνται συνεπειών για τους αναδόχους, που υιοθέτησαν αθέμιτες πρακτικές, αλλά «έντεχνα» εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου 3978/2011, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ένα πρώτο βήμα ουσιαστικής υλοποίησης των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από το Νόμο 2656/1998 «Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 265/1.12.1998).

3. Το άρθρο 3 περιέχει τελικές διατάξεις.


Β. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1

Διαφάνεια στην Διαχείριση των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ)

1. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποχρεούται να υποβάλει μέχρι 31.12.2014 στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής απολογιστική έκθεση για την πορεία υλοποίησης των συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, στην οποία επισυνάπτονται υποχρεωτικά το πλήρες κείμενο όλων των συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και προμηθευτών αμυντικού υλικού, το πλήρες κείμενο όλων των τροποποιήσεων συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, οι αιτήσεις πίστωσης αντισταθμιστικών ωφελημάτων και το σύνολο των με αυτές υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, το πλήρες κείμενο όλων των αποφάσεων πίστωσης αντισταθμιστικών ωφελημάτων, το πλήρες κείμενο των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης σύμβασης αντισταθμιστικών ωφελημάτων και κατάλογος με τις συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων που είχαν συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και προμηθευτών αμυντικού υλικού και οι οποίες έληξαν, συνολικά ή εν μέρει ανεκτέλεστες, με αποτέλεσμα την επιβολή ποινικών ρητρών σε βάρος των αντισυμβαλλομένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Μετά την 31.12.2014 η ΓΔΑΕΕ υποχρεούται να υποβάλει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής απολογιστική έκθεση για την πορεία υλοποίησης των συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, που πιστώθηκαν το προηγούμενο έτος, συνοδευόμενη από τις αιτήσεις πίστωσης αντισταθμιστικών ωφελημάτων και το σύνολο των με αυτές υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, καθώς και το πλήρες κείμενο όλων των αποφάσεων πίστωσης αντισταθμιστικών ωφελημάτων του προηγούμενου έτους.

2. Κάθε απόφαση πίστωσης αντισταθμιστικού ωφελήματος δημοσιεύεται επί ποινή απόλυτης ακυρότητας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και περιλαμβάνει απαραίτητα:

 α. Τις διατάξεις των νόμων ή διαταγμάτων, με τις οποίες επιτρέπεται η πίστωση του αντισταθμιστικού ωφελήματος

 β. Τον αριθμό, το αντικείμενο και την αξία της κύριας σύμβασης

 γ. Το αντικείμενο του αντισταθμιστικού ωφελήματος, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που το υλοποίησε, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τις τροποποιήσεις του, την πιστωτική και πραγματική του αξία, καθώς και συγκριτικά στοιχεία από τα οποία να συνάγεται ότι η πραγματική του αξία ανταποκρίνεται στην  εμπορική.

δ. Την αξία και το αντικείμενο των απολειπόμενων προς υλοποίηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων δυνάμει της ίδιας κύριας σύμβασης.

Η μη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των προαναφερόμενων αποφάσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που τις εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση. Η πράξη του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 259 ΠΚ.

Άρθρο 2

Ποινική Ρήτρα Διαφθοράς

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία λαμβάνεται αμελλητί και μετά από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, σε οικονομικούς φορείς και σε συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, οι οποίοι είτε άμεσα, είτε δια της χρησιμοποίησης ενδιάμεσων, μεσαζόντων, πρακτόρων, δικηγόρων, οικονομικών, φορολογικών, τεχνικών ή άλλων συμβούλων και υπεργολάβων :

α) διενήργησαν πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης,

β) πρόσφεραν πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία γραμμή μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησαν ή θα χρησιμοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα,

γ) πρόσφεραν κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, δώρα, δωρεές, φιλανθρωπικές παροχές, χορηγίες ή χρηματικά ποσά και επιχορηγήσεις με οποιαδήποτε μορφή ή αιτιολογία, σε πολιτικά κόμματα, κομματικούς εκπροσώπους ή επικεφαλής κομμάτων, Υπουργούς ή Υφυπουργούς ή μετακλητούς υπαλλήλους της Κυβέρνησης, βουλευτές ή αιρετά όργανα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή σε οργανώσεις των οποίων επικεφαλής είναι πολιτικοί, καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία γραμμή μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες αυτών, ούτε χρησιμοποίησαν ή θα χρησιμοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα

επιβάλλεται ποινική ρήτρα διαφθοράς, η οποία είναι ίση τουλάχιστον με το 20πλάσιο και όχι μεγαλύτερη από το 40πλάσιο των παράνομων πληρωμών, διευκολύνσεων, εξυπηρετήσεων, υπηρεσιών, υλικών ευνοιών, ανταλλαγμάτων, άμεσων ή έμμεσων δώρων, δωρεών, φιλανθρωπικών παροχών, χορηγιών ή χρηματικών ποσών και επιχορηγήσεων προς τα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄- γ΄ της παρούσας παραγράφου.

Το άρθρο 922 ΑΚ εφαρμόζεται και στην διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας διαφθοράς.

Η επιβολή της ποινικής ρήτρας διαφθοράς γίνεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τις πράξεις των περιπτώσεων α΄-γ΄ της παρούσας παραγράφου.

2. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενημερώνει την 30η Μαρτίου, 30η Ιουνίου, 30η Σεπτεμβρίου και 30η Δεκεμβρίου κάθε έτους το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την άσκηση ποινικών διώξεων και την έκδοση τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων για πράξεις ή παραλείψεις, που σχετίζονται με τις αναφερόμενες στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου περιπτώσεις. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κοινοποιεί την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάρτισής τους και ανεξάρτητα από το εάν έχουν εκτελεστεί, παρέμειναν ανεκτέλεστες ή συνεχίζουν να εκτελούνται. Στην περίπτωση συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, η ποινική ρήτρα διαφθοράς επιβάλλεται και στον ανάδοχο της κύριας σύμβασης. Η παραγραφή του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου για την επιβολή της ποινικής ρήτρας διαφθοράς αρχίζει από την πραγματική γνώση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις πράξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

5. Η επιβολή της ποινικής ρήτρας διαφθοράς του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3

Τελικές Διατάξεις

1. Η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής δίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Κανονισμού της Βουλής.

2. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο καταργείται.

3. Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Οι προτείνοντες βουλευτές

Ελένη Αυλωνίτου

Γιώργος Βαρεμένος

Θοδωρής Δρίτσας

Βασίλης Χατζηλάμπρου

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ