ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/09/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πώληση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νάντια Βαλαβάνη, Απόστολος Αλεξόπουλος Ελένη Αυλωνίτου, Δημήτρης Γελαλής, Φωτεινή Κούβελα, Βασιλική  Κατριβάνου, Χαρά Καφαντάρη, Στάθης Παναγούλης, Μάνια Παπαδημητρίου, Δημήτρης Στρατούλης και Αννα Χατζησοφιά, κατέθεσαν σήμερα ερώτηση προς το Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την  Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πώληση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού.  

Στο κείμενο της ερώτησης τους οι βουλευτές τονίζουν ότι σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της “Ελληνικό Α.Ε.” από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) λόγω παράβασης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.

Στην ερώτηση τους επισημαίνουν ότι οι αλλαγές, κατά τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, ουσιωδών όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΤΑΙΠΕΔ,  συνιστoύν παραβίαση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ προκύπτουν εύλογα ερωτήματα ως

προς την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την εφαρμογή της «χρηστής δημοσιονομικής διοίκησης».


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:


Θέμα: «Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πώληση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού»

Πέντε μήνες περίπου πέρασαν από την κατακύρωση των 6.240 στρεμμάτων του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και των 955.000 τ.μ. παραλιακής ζώνης με 3,5 χιλιόμετρα ακτογραμμής   (συμπεριλαμβανομένων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά), στη «βελτιωμένη» οικονομική προσφορά του μοναδικού «επενδυτή», που έμεινε στη φάση των «δεσμευτικών προσφορών»: Της Lamda Development της οικογένειας Λάτση. Aπo τα 70 ευρώ ανά τ.μ. της αρχικής προσφοράς, φθάσαμε στα περίπου 100 ευρώ ανά τ.μ., για το «καλύτερο παραλιακό οικόπεδο της Ευρώπης» (τελικό τίμημα 915 εκατ. ευρώ  «με δόσεις», που κατεβάζουν την πραγματική αξία στο ύψος της ονομαστικής αξίας της προσφοράς που είχε ήδη απορριφθεί). Και το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την υπ΄αριθμ. 197/2014 πράξη του, έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της “Ελληνικό Α.Ε.” από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), λόγω παράβασης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού. Στο σκεπτικό του αναφέρει ότι:

1.Οι όροι των άρθρων 6.1 και 6.2 και του Παραρτήματος Α΄ της πρόσκλησης υποβολής  εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περιόρισαν σημαντικά  την συμμετοχή στην διαδικασία και, σύμφωνα με την απόφαση, “χωρίς μάλιστα από τα στοιχεία του φακέλου να προκύπτει η επίκληση ή η συνδρομή συγκεκριμένου λόγου δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας ή άλλου επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί έναν τέτοιας έντασης περιορισμό”.  

2. To κυριότερο, όμως, είναι ότι στη δεύτερη δεσμευτική φάση του διαγωνισμού, τροποποιηθήκαν εκ των υστέρων δύο ουσιώδεις όροι της σύμβασης που περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη πρόκληση εκδήλωσης. “Oι όροι των άρθρων 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό, που προέβλεπαν την πώληση στον επιλεγέντα επενδυτή της πλειοψηφίας των μετοχών της  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», με διατήρηση από το ΤΑΙΠΕΔ μειοψηφικού πακέτου μετοχών με πλήρη δικαιώματα μειοψηφίας, αναλογική συμμετοχή στο σύνολο των αποδόσεών της, αλλά και δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) σε σηµαντικές αποκλίσεις του επενδυτή από το επιχειρηµατικό του σχέδιο για την αξιοποίηση των ως άνω ακινήτων …τροποποιήθηκαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού…και προέβλεψαν την πώληση στον επενδυτή του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρίας επιφυλάσσοντας για το ΤΑΙΠΕΔ, μόνο το δικαίωμα λήψης του 30% του ποσού που υπερβαίνει το 15% των αποδόσεών της μετά την 7η επέτειο της ημερομηνίας μεταβίβασης των μετοχών στον επενδυτή. Τούτο δε, διότι οι επίμαχες τροποποιήσεις μετέβαλαν ουσιωδώς εκ των υστέρων και σε στάδιο της ελεγχόμενης διαδικασίας κατά το οποίο δεν ήταν δυνατή η υποβολή νέων προσφορών από μη προεπιλεγέντες ενδιαφερόμενους επενδυτές…Ειδικότερα, το νέο αυτό αντικείμενο συνεπάγεται για τον επενδυτή...υψηλότερα προσδοκώμενα κέρδη και λιγότερους κινδύνους και ενδεχόμενα κόστη από την επένδυσή του, λαμβανομένης υπόψη και της συμμετοχής εν τέλει του Ελληνικού Δημοσίου στην κατάρτιση της σύμβασης (πράγμα που δεν προβλεπόταν στην αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) …σε βαθμό τέτοιο ώστε αν ήταν γνωστό κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να είχαν συμμετάσχει στο διαγωνισμό περισσότεροι ή διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απ’ αυτούς που έγιναν δεκτοί και προεπιλέχθηκαν”.

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι ενώ το ΤΑΙΠΕΔ επρόκειτο με βάση την αρχική προκήρυξη (Request For Proposal, 9/1/2013 σελ. 28), να λαμβάνει το 30% όλων των οικονομικών ωφελημάτων που θα έδινε η πωλούμενη εταιρία προς τους μετόχους της, στην τελική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ (26/3/2014), αναφέρεται ότι “ο επενδυτής θα δικαιούται μιας σωρευτικής αποδοτικότητας της επένδυσης (IRR) 15%, χωρίς να πληρώσει τίποτε στο ελληνικό δημόσιο, που θα λαμβάνει το 30% (earn out right) μόνο για το υπερβάλλον ποσό".


3. Το Ζ΄ Κλιμάκιο θεωρεί ότι νομίμως δεν έγινε αποτίμηση των μετοχών της “Ελληνικό Α.Ε.” και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων αυτής πριν την έναρξη του διαγωνισμού, καθώς, όπως αναφέρεται στην απόφαση της πλειοψηφίας, επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του ΤΑΙΠΕΔ σε πιο ακριβές χρονικό σημείο θα γίνει αυτό , ενώ η Πρόεδρος του Κλιμακίου εξέφρασε διαφορετική άποψη, αφού πιστεύει πως: Η αποτίμηση έπρεπε να προηγηθεί για να μπορούν όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό να γνωρίζουν την αξία του υπό πώληση ακινήτου και να μπορούν να διαμορφώσουν τις προσφορές τους.

Επειδή τα παραπάνω συνιστoύν παραβίαση της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ προκύπτουν εύλογα ερωτήματα ως προς την διασφάλιση και  εφαρμογή της «χρηστής δημοσιονομικής διοίκησης», και προφανώς η εν λόγω συναλλαγή  από την αρχή ,όπως είχαμε επισημάνει σε προηγούμενες ερωτήσεις μας, αλλά ακόμη περισσότερο με την κατάληξη της, αντιστρατεύεται  το δημόσιο συμφέρον.

Επειδή  η Lamda Development SA με δηλώσεις της εκφράζει την βεβαιότητα ότι ”οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι συνηθισμένες για τις περισσότερες αποκρατικοποιήσεις στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου και εκτιμάται ότι στο δεύτερο στάδιο, μετά την σχετική άσκηση αίτησης ανάκλησης της απόφασης από το ΤΑΙΠΕΔ, θα υπάρξει θετική γνωμοδότηση ”  -και πράγματι σε αποφάσεις, που είχε λάβει και σε άλλους διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ, όπως το ακίνητο της Κασσιόπης στην Κέρκυρα στο fund NCH Capital, του Παλιουρίου Χαλκιδικής στον Ιβάν Σαββίδη, του χαρτοφυλάκιου των 28 κτιρίων του δημοσίου μέσω sale & lease-back στις Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ-  στη συνέχεια τις παρέπεμπε σε πιο  «ευέλικτα» τμήματα του, όπου οι προηγούμενες αποφάσεις ανακαλούνταν ως εσφαλμένες στην κρίση τους,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σκοπεύει, κατόπιν όλων των παραπάνω, να διακόψει άμεσα τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης για την πώληση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού ή προτίθεται να προχωρήσει,  παραβλέποντας την κατάφωρη παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, που συνιστούν παραβίαση τόσο  της Εθνικής όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά κυρίως, συνιστούν προφανή βλάβη του Δημοσίου συμφέροντος;
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ