ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

26/09/2014

Εξηγήσεις στην Κομισιόν δίνουν Ιρλανδία, Ολλανδία και Λουξεμβούργο για τη φοροδιαφυγή Apple, Starbucks και FIAT - Απάντηση Χοακίν Αλμούνια στον Δημήτρη Παπαδημούλη
Εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούνται να δώσουν η Ιρλανδία, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση πολυεθνικών εταιρειών, που ενδεχομένως να ευνοεί τη διεθνή φοροδιαφυγή και την κατάχρηση των ενδοομιλικών συναλλαγών μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών. Αυτό προκύπτει από απάντηση που έδωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Ανταγωνισμού, Χοακίν Αλμούνια, στον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.


Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του, έθεσε το θέμα της διενέργειας έρευνας από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ «σχετικά με την παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας στις περιπτώσεις φορολογικής αντιμετώπισης των εταιρειών Apple, Starbucks και FIAT, στα κράτη μέλη της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου» και συγκεκριμένα «κατά πόσο τα φορολογικά καθεστώτα των εν λόγω χωρών, που επιτρέπουν συγκεκριμένες ενδο-ομιλικές συναλλαγές μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, αποτελούν έμμεση κρατική ενίσχυση».

Ο Δ. Παπαδημούλης ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τον ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες, όπως και «ποιες πολιτικές σκοπεύει να αναπτύξει, αναφορικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό έδαφος». Τέλος, ρωτούσε «με ποιο τρόπο εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την Αμοιβαία Διοικητική Συνεργασία σε Φορολογικά Θέματα».


Ο αρμόδιος Επίτροπος Ανταγωνισμού, Χ. Αλμούνια, στην απάντησή του, αφού σημειώνει ότι οι έρευνες που ξεκίνησαν από την Κομισιόν αφορούν φορολογικές αποφάσεις της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου «όσον αφορά τον εταιρικό φόρο εισοδήματος που πρέπει να καταβληθεί από τις εταιρείες Apple, Starbucks και Fiat Finance and Trade, αντίστοιχα», αποκαλύπτει ότι επί του παρόντος η Επιτροπή «συζητά μη εμπιστευτικά κείμενα των αποφάσεων του Ιουνίου του 2014 με τα οικεία κράτη-μέλη», καθώς επίσης, ότι «η έναρξη επίσημων ερευνών επιτρέπει στα κράτη-μέλη να παράσχουν περαιτέρω εξηγήσεις για τις πρακτικές τους και στην Επιτροπή να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Καταλήγοντας στην απάντησή του ο ευρωπαίος Επίτροπος περιγράφει τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Κομισιόν για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ενώ τονίζει ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει ή επικυρώσει τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για τη διοικητική συνεργασία στη φορολογία.


Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Ευρωπαϊκές πολιτικές για την πάταξη της φοροαποφυγής πολυεθνικών εταιρειών


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής στις 11 Ιουνίου 2014, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού θα ξεκινήσει εις βάθος έρευνες σχετικά με την παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας στις περιπτώσεις φορολογικής αντιμετώπισης των εταιρειών Apple, Starbucks και FIAT, στα κράτη μέλη της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται κατά πόσο τα φορολογικά καθεστώτα των εν λόγω χωρών, που επιτρέπουν συγκεκριμένες ενδο-ομιλικές συναλλαγές μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, αποτελούν έμμεση κρατική ενίσχυση.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:


•    Μπορεί να με ενημερώσει για το στάδιο των παραπάνω ερευνών; Διαθέτει στοιχεία για το ύψος της ενδεχόμενης φοροαποφυγής των συγκεκριμένων εταιρειών;

•    Ποιες πολιτικές σκοπεύει να αναπτύξει, αναφορικά με την καταπολέμηση της   φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό έδαφος;

•    Με ποιο τρόπο εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την Αμοιβαία Διοικητική Συνεργασία σε Φορολογικά Θέματα; Είναι ικανοποιημένη;


Απάντηση του κ. Almunia εξ ονόματος της Επιτροπής

(24.9.2014)


Τον Ιούνιο του 2014, η Επιτροπή κίνησε τρεις διεξοδικές έρευνες με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσον συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις οι αποφάσεις των φορολογικών αρχών με τη μορφή φορολογικών αποφάσεων στην Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο, όσον αφορά τον εταιρικό φόρο εισοδήματος που πρέπει να καταβληθεί από τις εταιρείες Apple, Starbucks και Fiat Finance and Trade, αντίστοιχα(1)

Η Επιτροπή συζητά επί του παρόντος μη εμπιστευτικά κείμενα των αποφάσεων του Ιουνίου του 2014 με τα οικεία κράτη μέλη. Η έναρξη επίσημων ερευνών επιτρέπει στα κράτη μέλη να παράσχουν περαιτέρω εξηγήσεις για τις πρακτικές τους και στην Επιτροπή να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τον Δεκέμβριο του 2012, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής(2) , καθώς και συστάσεις για τους «φορολογικούς παραδείσους» και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Τον Απρίλιο του 2013 δημιούργησε πλατφόρμα για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα(3)  για να παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών, που περιλαμβάνει διάλογο μεταξύ των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών φορολογικών αρχών. Επιπλέον, παραμένει προσηλωμένη στη διεθνή συνεργασία μέσω του σχεδίου δράσης των G20/G7/ΟΟΣΑ(4)  για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών και μέσω των τρεχουσών εργασιών σχετικά με ενιαίο παγκόσμιο πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν επικυρώσει ή υπογράψει τη σύμβαση του ΟΟΣΑ(5) . Ωστόσο, αυτή ισχύει για τις σχέσεις μεταξύ κρατών-μελών μόνον όταν προβλέπει ευρύτερη αμοιβαία συνδρομή απ’ ό,τι η νομοθεσία της ΕΕ. Δεδομένου ότι η οδηγία 2011/16/ΕΕ(6)  έχει παρόμοιο πεδίο εφαρμογής, ισχύει κυρίως μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή της σύμβασης, καθώς δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα που ανταλλάσσονται.


(1) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-663_en.htm
(2) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_el.pdf
(3) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/platform/index_en.htm
(4) Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(5) Πολυμερής σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2011
(6) Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ