ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/10/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Η αντισυνταγματική στόχευση παράστασης του ΙΚΑ ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων άνευ συνηγόρων

ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τους Υπουργούς 

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


Θέμα: «Η αντισυνταγματική στόχευση παράστασης του ΙΚΑ ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων άνευ συνηγόρων»


Όπως είναι γνωστό, έχει προκύψει εδώ και αρκετό χρονικό διάσημα σημαντικό ζήτημα ως προς την δικαστική εκπροσώπηση του ΙΚΑ-ΕΤΑM από ανεξάρτητους πληρεξούσιους δικηγόρους. Ειδικότερα, κατόπιν του καθορισμού τιμών αναφοράς  της εκδίκασης υποθέσεων και γενικότερα των δικηγορικών υπηρεσιών κατά τον ν. 4194/2013 (νέος Κώδικας περί Δικηγόρων) τέθηκε θέμα στην σχέση μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των ανεξάρτητων δικηγόρων που συνεργάζονται με κατ’ ανάθεση υποθέσεων με το Ίδρυμα. Δεδομένου του αρνητικού γεγονότος ότι οι διατάξεις του νόμου αυτού επέτρεψαν τον καθορισμό των δικηγορικών  αμοιβών με ιδιωτικό συμφωνητικό ακόμη και σε ύψος κατώτερο από τις τιμές αναφοράς του Παραρτήματος του ν.4194/2013, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προέτεινε στους συνεργαζόμενους με αυτό δικηγόρους κατ’ ανάθεση την σύναψη συμφωνητικού με οριζόμενες τιμές δικηγορικών υπηρεσιών κάτω από τις τιμές αναφοράς. Οι τιμές αυτές ευτέλιζαν, όπως είναι προφανές, την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και υποβάθμιζαν και την αξία της δικηγορικής εργασίας και το κύρος της, καθώς και την ασφαλή και θεμελιωμένη ένδικη υπεράσπιση των συμφερόντων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. 

Κατόπιν αυτού, είναι γνωστό ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καθώς και πολλοί άλλοι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, από 5-5-2014 έως και 15-9-2014, κήρυξαν αποχή των δικηγόρων στις δίκες κατά του ΙΚΑ, ώστε να πιεσθεί η διοίκηση του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και να αποσύρει το απαράδεκτο σχέδιο ιδιωτικών συμφωνητικών με τους ανεξάρτητους δικηγόρους και να προβεί σε συμφωνία με αυτούς που να σέβεται τις τιμές αναφοράς του Παραρτήματος του Κώδικα περί Δικηγόρων. Πρόσφατα,  και κατόπιν των περιστατικών αυτών, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δέχθηκε την σύναψη νέων συμφωνητικών με τους δικηγόρους με σεβασμό του αμοιβολογίου βάσει των τιμών αναφοράς του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Στην συνέχεια όμως συνέβη το εξής απρόβλεπτο και αδόκιμο γεγονός: με νεότερο έγγραφό του από 18-9-2014 (αρ.πρωτ. 11579/2014) ο Αντιπρόεδρος  του Ν.Σ.Κ. κ. Πέτρος Τριανταφυλλίδης εξετίμησε ότι αυτή η νέα κατάσταση δημιουργεί υπέρογκο οικονομικό βάρος για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο οδηγεί στην αφόρητη  υπερφόρτωση αυτού, και προτείνει «στις διάφορες εκδικαζόμενες υποθέσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων να επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να προκαλείται ερημοδικία και να παράγεται τεκμήριο ομολογίας του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, να μην παρίσταται το Ίδρυμα μετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου, αλλά να παρίσταται με τον Διευθυντή του ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο, να εκθέτει εγκαίρως γραπτώς και προφορικώς, όταν χρειάζεται, τις απόψεις της Διοικήσεως , με συνημμένα όλα τα κρίσιμα έγγραφα της υπόθεσης, αντικρούοντας όλους τους ισχυρισμούς των αντιδίκων, προβάλλοντας τις σχετικές ενστάσεις του , τα πραγματικά περιστατικά και τα νομικά επιχειρήματα, αναπτύσσοντας υπομνήματα σε σοβαρές υποθέσεις και ζητώντας όταν είναι αναγκαίο και την συνδρομή των δικηγόρων». Προτείνει ρητώς ο κ. Νομικός Σύμβουλος του Κράτους και Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ. την κατάργηση της δια ή μετά δικηγόρου παράστασης στα διοικητικά δικαστήρια του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ. Όπως είναι προφανές, αυτή η τυχόν νομοθετική τροποποίηση θα οδηγήσει τόσο σε βαρεία προσβολή του δικαιώματος δικαστικής προστασίας του ίδιου του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ (δικαιώματος που προστατεύεται κατά το άρθρο 20 παρ.1 Συντάγματος και το άρθρο 6 παρ. 1 Ε.Σ.Δ.Α. περί δίκαιης δίκης και πρόσβασης στην Δικαιοσύνη) και στην μη αποτελεσματική άσκησή του (ας ληφθεί εδώ υπόψιν ότι προτείνεται η παράσταση ακόμη και στο Συμβούλιο της Επικρατείας με υπάλληλο του ΙΚΑ, όπου ανακύπτουν σοβαρότατα  και σύνθετα νομικά ζητήματα, μη χειρίσιμα  από μη νομικούς,  και όπου μέχρι σημερα επιβάλλεται η υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο για όλους τους διαδίκους βάσει του άρθρου  26 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει σήμερα,  και μάλιστα με δικηγόρο  στον Άρειο Πάγο ή με καθηγητή νομικής σχολής).

Θυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι μέχρι σήμερα στα  διοικητικά δικαστήρια επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου, μόνο όταν αυτός είναι αιτών ή προσφεύγων  σε υποθέσεις κοινωνικοασφαλιστικές του ν. 702/1977  ή σε υποθέσεις που το χρηματικό αντικείμενό τους δεν ξεπερνά ένα χαμηλό όριο ή στα ασφαλιστικά μέτρα (άρθρο 27 παρ. 2 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας) βασικά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και σε καμία περίπτωση στα ακυρωτικά διοικητικά δικαστήρια . Οι εξαιρέσεις αυτές είναι εύλογες χάριν της φύσης της διαφοράς και του επιτακτικού χαρακτήρα της εύκολης και ανέξοδης πρόσβασης στην Δικαιοσύνη στις περιπτώσεις αυτές. Επίσης, επιτρέπεται η παράσταση του Δημοσίου άνευ πληρεξουσίου δικηγόρου και με υπάλληλό του στις φορολογικές υποθέσεις και μόνο (27 παρ. 3 Κ.Δ.Δ.). Αν αυτή η τελευταία εξαίρεση αρχίσει να επεκτείνεται και σε άλλες διοικητικές διαφορές, θα μπουν σε σοβαρό κίνδυνο τα συμφέροντα του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ., καθώς δεν είναι επαρκής και εφικτή  η πλήρης εκπροσώπησή τους στα διοικητικά δικαστήρια  από μέλη του Ν.Σ.Κ. και δικηγόρους με σύμβαση έμμισθης εντολής. Μάλιστα, σε μια περίοδο όπου το δημόσιο συμφέρον  και η νομιμότητα πλήττονται βαρύτατα από τις ασκούμενες μνημονιακές πολιτικές, μια τέτοια ρύθμιση θα άφηνε το Δημόσιο σχεδόν απόλυτα χωρίς δικαστική προστασία και έννομη προστασία των συμφερόντων του και θα έπληττε αφόρητα την ασφάλεια δικαίου. Φαίνεται , για μια ακόμη φορά, ότι η ασφάλεια δικαίου και η αποτελεσματική ένδικη προστασία θυσιάζονται χάριν της λιτότητας και του περιοριστικού δημοσιονομικού πλαισίου και χάριν της εξυπηρέτησης των μνημονιακών πολιτικών. 

Επιπλέον, η πρόταση αυτή του Ν.Σ.Κ., αν πραγματοποιηθεί και υποβληθεί την μορφή νομοθετικής τροποποίησης, θα καταργήσει τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα και ειδικότερα το δικαίωμα στην εργασία και στην διαβίωση σε πολλές εκατοντάδες δικηγόρους που σήμερα πετυχαίνουν  την επιβίωσή τους  χάριν αυτών των συνεργασιών με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και  με άλλα ν.π.δ.δ. Ιδίως σε συνθήκες οξείας κοινωνικής κρίσης, το να προτείνεται η  κατάργηση του εναπομείναντος εισοδήματος πολλών εκατοντάδων αν όχι χιλιάδων δικηγόρων αποτελεί προβληματική προσέγγιση.

Παράλληλα, η πρόταση αυτή αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της άγνοιας και της αδιαφορίας που επιδεικνύει η Κυβέρνηση και τα στελέχη της για τη δραματική έλλειψη προσωπικού στο ΙΚΑ. Το ΙΚΑ αριθμούσε 9229 υπαλλήλους το 2010, ενώ το 2014 υπηρετούν 5687 υπάλληλοι, την ίδια στιγμή που λόγω των ενοποιήσεων και συγχωνεύσεων ο όγκος των εργασιών έχει πολλαπλασιαστεί. Τα κενά αυξάνονται συνεχώς, λόγω των συνταξιοδοτήσεων και των διαθεσιμοτήτων, με αποτέλεσμα να έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί ο χρόνος απονομής σύνταξης και να υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στην είσπραξη των εισφορών και τον έλεγχο των επιχειρήσεων.  Οι υπάλληλοι του ταμείου έχουν επανειλλημένως καταγγείλει τις απάνθρωπες πλέον συνθήκες εργασίας, καθώς ο όγκος των συναλλαγών είναι τεράστιος με αποτέλεσμα να δέχονται συχνά τα πυρά των πολιτών οι οποίοι βλέπουν τη ζωή τους να εξαθλιώνεται σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι αδιανόητο η κυβέρνηση, παραβλέποντας τη δραματική υποστελέχωση του ΙΚΑ, αντί να στοχεύει στην κάλυψη των κενών, να επιχειρεί να μετατρέψει τους υπαλλήλους και σε …δικηγόρους!


Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:


1. Έχουν λάβει γνώση της πρότασης αυτής του κ. Αντιπροέδρου του Ν.Σ.Κ. και πώς τοποθετούνται έναντι αυτής; Υπάρχει ενδεχόμενο κατάργησης της δια ή μετά δικηγόρου παράστασης στα διοικητικά δικαστήρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;


2. Τι σκοπεύουν να πράξουν για να διασφαλισθεί η κατά το Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α. αποτελεσματική ένδικη προστασία του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ με την παράσταση δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου; 


3. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να μην επιφορτιστούν οι υπάλληλοι του ΙΚΑ με ένα επιπλέον αντικείμενο εργασίας, δεδομένης της δραματικής υποστελέχωσης του Ιδρύματος;

                                           


Οι ερωτώντες βουλευτές


Σταύρος Κοντονής


Δημήτρης Στρατούλης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ