ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

07/11/2014

Κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις στους πληγέντες από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

̵    Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

̵    Οικονομικών

̵    Υγείας

̵    Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

̵    Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη


Θέμα: «Κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις στους πληγέντες από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων»

 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό περιγράφεται στην εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» και ειδικότερα στο Τρίτο μέρος και στο υποκεφάλαιο «3.14. Κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις στους πληγέντες», προβλέπονται οι κάτωθι δράσεις και ενέργειες υποστηριζόμενες από τα κατά περίπτωση υπουργεία:

Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας πλημμυρών υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω των Δήμων, όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) και από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη συνέχεια, δια των αρμοδίων υπηρεσιών Πρόνοιας των Δήμων.

Με την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ. Σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται και με ειδικότερες Υπουργικές Αποφάσεις.

Σκοπός της οικονομικής ενίσχυσης είναι η κατά το δυνατόν αμεσότερη επαναλειτουργία των νοικοκυριών και ως εκ τούτου οι ζημιές αναφέρονται στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης και στο σύνολο της οικοσκευής (Π2α/Γ.Π.οικ.94064/19-08-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ).

Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που προβλέπεται από το Ν.Δ 57/73 και την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 μεταβιβάστηκε με το Ν.3852/2010 στους Δήμους (Διευθύνσεις - Τμήματα - Γραφεία Πρόνοιας). Η συγκρότηση των προβλεπόμενων επιτροπών γίνεται με Απόφαση του οικείου Δημάρχου. Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών, για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για τις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα γενικότερα μέτρα αποκατάστασης που ενδεχομένως τους αφορούν. Οι πληγέντες πολίτες απευθύνονται πλέον στους Δήμους της περιοχής τους, όπου υποβάλουν τη σχετική αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001.

Η προκύπτουσα δαπάνη προσωρινής εγκαταστάσεως και διατροφής πληγεισών οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους, καταβάλλεται υπό των αρμοδίων, για την κοινωνική προστασία των θεομηνιοπλήκτων, υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, απ' ευθείας στους ξενοδόχους ή ιδιοκτήτες ετέρων χώρων, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ν.Δ. 57/1973, ΦΕΚ 149/Α΄/1973 - Ν. 776/1978, ΦΕΚ 68/Α΄/1978 - ΠΔ 93/1993, ΦΕΚ 39/Α΄/1993). Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Σε περιπτώσεις όπου άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες θεωρείται ότι χρήζουν άμεσα έκτακτης κοινωνικής βοήθειας λόγω αντιμετώπισης κοινωνικών κινδύνων που προέρχονται από πλημμύρες, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ.), που υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συντονίζει το δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης. Μετά από μια πλημμύρα το Ε.Κ.Κ.Α., εφόσον συντρέχει λόγος, συγκροτεί και κινητοποιεί ομάδες ταχείας παρέμβασης, συγκροτούμενες κυρίως από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο (Ν. 2646/1998 - ΦΕΚ 236/Α΄/1998, Ν. 3106/2003 - ΦΕΚ 30/Α΄/2003, Ν. 3402/2005 - ΦΕΚ 258/Α΄/2005, ΠΔ 22/2006 - ΦΕΚ 18/Α΄/2006, 2244/22-04-2013 έγγραφο του ΕΚΚΑ).

Θέματα που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από πλημμύρες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Ν. 1190/1981 - ΦΕΚ 203/Α΄/1981, Ν. 2576/1998 - ΦΕΚ 25/Α΄/1998)18. Ειδικότερα θέματα σχετικά με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, χορήγησης δανείων, κλπ, ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πλήττονται από πλημμύρες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφηκαν ως ολοσχερώς κατεστραμμένα. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (άρθ. 36 Ν. 2459/1997 – ΦΕΚ 17/Α΄/1997). Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηματική ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και καταβάλλεται στους δικαιούχους μέσω της Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΑ οικ. 3648/387/30-3-2012 «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρου 36 του ν. 2459 - ΦΕΚ 17/Α/18−2−1997). Οι διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, καθορίζονται με την ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 (ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Νόμου 2459/1997» - ΦΕΚ 1207/Β/14−6−2011), η οποία διατηρείται σε ισχύ με την αντικατάσταση του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με την Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Τονίζεται ότι για την λήψη απόφασης οριοθέτησης περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια λόγω πλημμυρών απαιτείται υποβολή σχετικού αιτήματος από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή την Περιφέρεια προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, αφού προηγηθούν έλεγχοι που διενεργούνται από υπαλλήλους μηχανικούς της Γ.Γ.Δ.Ε. ή από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκουν, καθώς και των αρμοδίων Υπηρεσιών της Περιφέρειας (Α.Π. 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 4524/A42/26-08-2011 έγγραφο της ΥΑΣ/ΓΓΔΕ).

Θέματα αποζημιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, καθώς και στο φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Υ.Α. 281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β΄/2008), όπως αυτός ισχύει, με αρμόδιο φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΑ.

Επειδή:

̵    Η πρόσφατη καταστροφική νεροποντή στην Αττική έπληξε σχεδόν όλους τους δήμους της Δυτικής Αθήνας.

̵    Όσο προχωρά η καταγραφή των ζημιών αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο το μέγεθος της καταστροφής.

̵    Τρεις δήμοι έχουν ήδη κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

̵    Χρειάζεται άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση να καταγραφούν οι ζημιές και να αποζημιωθούν πλήρως, χωρίς γραφειοκρατικούς δαιδάλους, όλοι οι πληγέντες.

̵    Δεκατρία συνεργεία της Πυροσβεστικής έχουν συσταθεί για την καταγραφή των ζημιών και έχουν μέχρι τις 31/10/2014 κάνει 1174 αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις που καταστράφηκαν και σε 444 αμάξια που υπέστησαν φθορές.

̵    Η αρμοδιότητα της καταγραφής δεν ανήκει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου και ανατέθηκε από τον πρωθυπουργό για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά πρέπει να γίνεται από τους Δήμους για τις οικίες και από την Περιφέρεια για τις επιχειρήσεις.

̵    Το θεσμικό πλαίσιο όπως αναφέρεται παραπάνω είναι συγκεκριμένο.


Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

•    Τηρήθηκε η διαδικασία του εν λόγω θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου στην περίπτωση των τελευταίων πλημμυρικών φαινομένων στη Δυτική Αθήνα; Με ποιον τρόπο καλύφθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η κάλυψη πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) των πληγέντων πολιτών που περιήλθαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης;

•    Λόγω των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας από την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε την περιοχή τους και της κήρυξης περιοχών αυτής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ποιες ειδικότερες Υπουργικές Αποφάσεις για ρύθμιση των θεμάτων αυτών (όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους) προχώρησε ή πρόκειται να προχωρήσει η κυβέρνηση;

•    Ποια μέτρα οικονομικής ενίσχυσης ελήφθησαν άμεσα ή πρόκειται να ληφθούν στο εγγύς μέλλον ώστε να καταστεί δυνατή η αμεσότερη επαναλειτουργία των νοικοκυριών ως προς την άρση των ζημιών που αναφέρονται στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης και στο σύνολο της οικοσκευής;

•    Εκδόθηκε, ως προβλέπεται, απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετική με την προκύπτουσα δαπάνη προσωρινής εγκαταστάσεως και διατροφής των πληγεισών οικογενειών;

•    Υπήρξαν ή καταγράφηκαν περιπτώσεις ατόμων, οικογενειών ή και πληθυσμιακών ομάδων που χρειάστηκαν ή χρήζουν άμεσα έκτακτης κοινωνικής βοήθειας λόγω αντιμετώπισης κοινωνικών κινδύνων που προέρχονται από πλημμύρες; Υπήρξε συγκρότηση και κινητοποίηση της ομάδας ταχείας παρέμβασης για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο;

•    Για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και τη διαδικασία αποζημίωσης προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, η οποία και ρυθμίζει θέματα σχετικά με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων κ.λπ. Πρόκειται τα αρμόδια υπουργεία να προβούν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης αυτής προκειμένου να αποζημιωθούν άμεσα και πλήρως όλοι οι πληγέντες από τις πρόσφατες πλημμύρες;

•    Έχουν συσταθεί τα αρμόδια τμήματα όπως προβλέπεται από το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες προσδιορισμού της πληγείσας περιοχής, οριοθέτησης, αποζημίωσης και αποκατάστασης και με βάση ποιο χρονοδιάγραμμα;

•    Με ποιον τρόπο και χρονοδιάγραμμα προτίθεται να επιχορηγήσει η κυβέρνηση βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από τις πλημμύρες, όπως επιχορήγηση δωρεάν χρηματικής ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων;

•    Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα ανακούφισης στις περιοχές που είναι εντοπισμένο το πρόβλημα ώστε να ανακουφιστεί ο πληγείς πληθυσμός, όπως π.χ. πάγωμα χρεών προς εφορία και τράπεζες, απαλλαγή από δημοτικά τέλη και ΕΝΦΙΑ, κ.λπ.;Οι ερωτώντες βουλευτές

Χαρά Καφαντάρη


Γιάννης Αμανατίδης


Ιωάννα Γαϊτάνη


Όλγα Γεροβασίλη


Μαρία Διακάκη


Κατερίνα Ιγγλέζη


Μαρία Κανελλοπούλου


Βασιλική Κατριβάνου


Σταύρος Κοντονής


Φωτεινή Κούβελα


Κώστας Μπάρκας


Στάθης Παναγούλης


Γιώργος Πάντζας


Μάνια Παπαδημητρίου


Θανάσης Πετράκος


Στέφανος Σαμοΐλης


Γιάννης Σταθάς


Δημήτρης Στρατούλης


Μαρία Τριανταφύλλου


Δημήτρης Τσουκαλάς


Δέσποινα Χαραλαμπίδου


Βασίλης Χατζηλάμπρου


Άννα Χατζησοφιά


 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ