ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

25/11/2014

Τροπολογία - Προσθήκη βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους ΟΑΕΕ και λοιπών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:  «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους ΟΑΕΕ  και λοιπών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων


Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Είναι βέβαιο ότι η ουσιαστική και πλήρης αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη ριζική ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη κατέθεσε Πρόταση Νόμου με ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και την προστασία των οφειλετών, οι οποίες συνιστούν μια άμεση, αναγκαία και μη επιδεχόμενη αναβολή παρέμβαση, για την ανάσχεση της καταστρεπτικής πορείας της οικονομίας και της κοινωνίας και αποτελούν ένα πρώτο δείγμα γραφής της δέσμευσης για την κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσεων στο σκληρότερο πυρήνα τους, δηλαδή, την εσωτερική υποτίμηση, την φτωχοποίηση, την άλωση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, την εξαθλίωση και την καταρράκωση του ηθικού των πολιτών.

Με την Πρόταση Νόμου ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων, προτείνει:

Α) Τη ρύθμιση του συνολικού ποσού της οφειλής μέχρι και σε 84 μηνιαίες δόσεις, ενώ το ετήσιο σύνολο των καταβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη, όπως αυτό βεβαιώθηκε το προηγούμενο της υπαγωγής στην ρύθμιση οικονομικό έτος. Σε περίπτωση υπέρβασης του 20%, οι δόσεις επεκτείνονται αναλογικά μέχρι την εξάλειψη της υπέρβασης. Τα ποσά που υπάγονται στην παραπάνω ρύθμιση προσαυξάνονται με 0,5% μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Σε κάθε περίπτωση τα ήδη βεβαιωμένα πρόστιμα και προσαυξήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του αρχικώς οφειλόμενου κεφαλαίου.

Β) Την αναστολή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κάθε μορφής που έχουν ασκηθεί ή απειλούνται κατά του οφειλέτη από τις ισχύουσες διατάξεις, από τον χρόνο υποβολής της αίτησης ρύθμισης μέχρι την ολοκλήρωση της ρύθμισης, υπό τον όρο καταβολής των δόσεων και των τρεχουσών δόσεων προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, αναστέλλονται το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών μετά την πάροδο των οποίων υπάγεται στην ρύθμιση.

Γ) Την κατάργηση του χαρακτηρισμού του ποινικού αδικήματος της μη πληρωμής χρεών προς το δημόσιο ως διαρκούς και την εισαγωγή ως νέου λόγου για τη δυνατότητα του δικαστηρίου να κρίνει την πράξη ατιμώρητη, την αντικειμενική και ανυπαίτια αδυναμία πληρωμής.

Με την παρούσα τροπολογία και σε συνέχεια της ανωτέρω Πρότασης Νόμου:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οφειλές στα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων αφορούν σε αυτασφάλιση και όχι σε εργοδοτικές εισφορές, εξειδικεύονται οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη διασφάλιση επαρκών κοινωνικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και λοιπών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, στο πλαίσιο της αναγκαίας προσπάθειας για την ανασύνταξη και τη διατήρηση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αύξηση των εσόδων των Ταμείων.

Είναι επιτακτική η προσωρινή θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για τη στήριξη των οφειλετών του ΟΑΕΕ και των λοιπών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι, λόγω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας που προκαλείται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ταμειακής ρευστότητας. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, σε ρύθμιση έχουν υπαχθεί ελάχιστοι ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ σε σύνολο 750.000 ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ στις 31/12/2013, οι 370.000 ενεργοί ασφαλισμένοι, δηλαδή 1 στους 2, αδυνατούν να πληρώσουν τις τρέχουσες εισφορές τους.

Για ένα μεταβατικό στάδιο και ειδικά εν μέσω κρίσης πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική κλάση, στην οποία μπορούν να ανταποκριθούν. Με αυτές τις προβλέψεις υπολογίζεται μάλιστα ότι θα ενεργοποιηθούν περίπου 200.000 οφειλέτες στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ, που λόγω των σημερινών οικονομικών δυσχερειών βρίσκονται σε ουσιαστική αναστολή της ασφαλιστικής τους ικανότητας. Ταυτόχρονα, για να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες σε ρύθμιση θα πρέπει να μπει ένα επιπλέον όριο στις προσαυξήσεις ειδικά για τους οφειλέτες στον ΟΑΕΕ και τα λοιπά Ταμεία Αυτοαπασχολούμενων.

Επίσης, στην παρούσα περίοδο βαθιάς ύφεσης, είναι επιτακτική η ανάγκη αναστολής, χωρίς προϋποθέσεις, των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων των οφειλετών σε Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, δεδομένου ότι η λήψη τέτοιων κατασταλτικών μέτρων οδηγεί σε αδιέξοδο και τους οφειλέτες και τα Ταμεία.

Τέλος, με την παρούσα αντιμετωπίζεται προσωρινά το κατεπείγον κοινωνικό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ασφαλισμένων και των οικογενειών τους. Λόγω της αδυναμίας πληρωμής των τρεχουσών εισφορών, οι επαγγελματίες δεν μπορούν να θεωρήσουν βιβλιάριο ασθενείας, ενώ οι εισφορές για τον κλάδο υγείας καταλογίζονται για το αντίστοιχο διάστημα. Παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ επεξεργάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο για την κάλυψη όλων των ανασφάλιστων πολιτών και την πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας, με την παρούσα τροπολογία εισάγεται ως άμεσο μέτρο και για λόγους ισότητας η εναρμόνιση των ρυθμίσεων των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων με ό,τι ισχύει για τους μισθωτούς. Το δικαίωμα δηλαδή για παροχές ασθένειας θα πρέπει να ισχύει για τους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει δύο (2) τουλάχιστον μηνιαίες εισφορές (50 ένσημα) ανά έτος, και ανεξάρτητα από τυχόν ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα Ταμεία. Παράλληλα, για όσους ασφαλισμένους πραγματοποίησαν αποδεδειγμένα, κατά την περίοδο που δεν είχαν θεωρημένο βιβλιάριο ασθενείας, ιδιωτικές δαπάνες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ο ΣΥΡΙΖΑ επεξεργάζεται σχέδιο αποκατάστασής τους, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή με επόμενη τροπολογία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τονίσει ότι η Πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει σε μια νέα επεξεργασία των συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και εργασιακών διατάξεων που αφορούν τους ασφαλισμένους σε Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, διότι πολλές από τις ισχύουσες, σε σχέση τουλάχιστον με αυτές των υπολοίπων ασφαλιστικών φορέων, έχουν σχεδόν τιμωρητικό  χαρακτήρα.

Πέρα από τα βιοποριστικά τους προβλήματα, οι ασφαλισμένοι καλούνται να αντιμετωπίσουν και εκείνο της ποινικοποίησης της οφειλής τους προς τον ΟΑΕΕ, με νόμο του 1967 (άρθρο 1 του α.ν. 86/1967) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι πρόκειται για αυτασφάλιση και όχι για εργοδοτικές εισφορές. Για την εξασφάλιση των οφειλών ο ΟΑΕΕ διαθέτει επαρκή ένδικα μέτρα (αστικά και διοικητικά). Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους, οι οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα δεν είναι δυνατό να συνιστά ποινικό αδίκημα.

Παράλληλα, για την έναρξη συνταξιοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν πρέπει να ξεπερνά, προσαυξημένο με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, το ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ δίνεται η δυνατότητα παρακράτησης από τη σύνταξη σε 40 μηνιαίες δόσεις. Στις παρούσες συνθήκες, όμως, τα οφειλόμενα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ασφαλισμένοι με θεμελιωμένα δικαιώματα, ήδη και χωρίς την προσμέτρηση του χρόνου για τον οποίο οφείλουν εισφορές, καθιστώντας επιβεβλημένη την αύξηση του ορίου και μάλιστα της κύριας μόνο οφειλής, καθώς και την επιμήκυνση των δόσεων.


Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ


Άρθρο 1

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως 31/12/2017, οι ασφαλισμένοι των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία.  


Άρθρο 2

Για το διάστημα από 1/1/2010 έως 31/12/2017, για όσους ασφαλισμένους των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλών τους, δεν υπολογίζονται προσαυξήσεις - πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις - επί των οφειλόμενων εισφορών και όσες έχουν καταλογισθεί, διαγράφονται. Εάν ήδη έχει καταβληθεί για το ως άνω χρονικό διάστημα υπερβάλλον ποσό, μέσω υπαγωγής σε ρυθμίσεις, αυτό συμψηφίζεται με μελλοντικές εισφορές.


Άρθρο 3

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως 31/12/2017, αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων των οφειλετών σε Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων.


Άρθρο 4

Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων ισχύει για τα έτη 2014 – 2017 για τους ασφαλισμένους που καταβάλλουν δύο (2) τουλάχιστον μηνιαίες εισφορές ανά έτος. Το δικαίωμα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύει και για ασφαλισμένους με ληξιπρόθεσμα χρέη, εφόσον καταβάλουν εφάπαξ τις ως άνω δύο (2) μηνιαίες απαιτούμενες εισφορές.

Άρθρο 5

Αίρεται η ποινικοποίηση της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ. Η εκτέλεση ποινών που επιβλήθηκαν ματαιώνεται και, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.


Άρθρο 6

Α) Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας) επιτρέπεται η συνταξιοδότηση και η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που προβλέπουν οι καταστατικές διατάξεις κάθε Ταμείου Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, εάν το ποσό κύριας οφειλής δεν ξεπερνά τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

Β) Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας) δεν υπολογίζονται προσαυξήσεις - πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις - επί των οφειλόμενων εισφορών, για το διάστημα μετά τη διακοπή της επιχείρησης στην εφορία.

Κατά τα λοιπά, έως 31/12/2017, η συνολική οφειλή θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας.  

Γ) Προς ολική ή μερική εξόφληση των οφειλόμενων ποσών δύναται να συμψηφίζεται με συμφωνία του ασφαλισμένου έως και το 100% των ποσών συντάξεων που δικαιούται ο συνταξιούχος για το διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης. Το υπόλοιπο της οφειλής συμψηφίζεται ή παρακρατείται από τα ποσά των μηνιαίων συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 60 (5 έτη). Το επιπλέον των 50.000 € ποσό κύριας οφειλής πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός των αμέσως επόμενων 12 μηνών ή σε 12 μηνιαίες δόσεις από την κοινοποίηση στον υποψήφιο συνταξιούχο του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας, άλλως θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής.Αθήνα,  25-11-2014


Οι προτείνοντες βουλευτές


Στρατούλης Δημήτρης

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Δρίτσας Θοδωρής

Μητρόπουλος Αλέξης

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αθανασίου Νάσος

Αμανατίδης Γιάννης

Αμμανατίδου Λίτσα

Βαλαβάνη Νάντια

Βαρεμένος Γιώργος

Βούτσης Νίκος

Γάκης Δημήτρης

Γελαλής Δημήτρης

Γεροβασίλη Όλγα

Γεωργοπούλου Σαλτάρη Έφη

Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος

Διακάκη Μαρία

Δριτσέλη Παναγιώτα

Ζαχαριάς Κώστας

Ζερδελής Γιάννης

Καλογερή Αγνή

Κανελλοπούλου Μαρία

Καραγιαννίδης Χρήστος

Καραγιουσούφ Αϊχάν

Κατριβάνου Βασιλική

Καφαντάρη Χαρά

Κοδέλας Δημήτρης

Κοντονής Σταύρος

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Κυριακάκης Βασίλης

Μαντάς Χρήστος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαλάκης Νίκος

Μιχελογιαννάκης Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπόλαρη Μαρία

Ουζουνίδου Ευγενία

Παναγούλης Στάθης

Πάντζας Γεώργιος

Παπαδημητρίου Μάνια (Γεσθημανή)

Πετράκος Θανάσης

Σταθάς Γιάννης

Σταμπουλή Αφροδίτη

Συρμαλένιος Νίκος

Τριανταφύλλου Μαρία

Τσουκαλάς Δημήτρης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Χατζησοφιά Άννα
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ