ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/12/2014

Απαξίωση της δημόσιας διπλωματίας και ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής αξιοποίησης των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας
Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Εξωτερικών και
          την κα Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Θέμα: «Απαξίωση της δημόσιας διπλωματίας και ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής αξιοποίησης των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας»


Ο κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, νέα ονομασία του φορέα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια των μνημονιακών πολιτικών και της απαξίωσης της Δημόσιας Διοίκησης,  έχει απαξιωθεί συστηματικά. Παραμένει εγκλωβισμένος και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητος σε μια ιδιότυπη διοικητική δομή, έναν φορέα με συγκεχυμένη αποστολή που έχει προκύψει από το πρώην Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ: Εδώ και χρόνια, άλλοτε αυτόνομα, άλλοτε παρά τω Πρωθυπουργώ και άλλοτε προσαρτώμενος στο Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς ξεκάθαρη ταυτότητα και χωρίς προσδιορισμένες αρμοδιότητές και ευάλωτος σε κομματικές σκοπιμότητες.

Ο συγκεκριμένος κλάδος αριθμεί 188 στελέχη. Από τους 188, οι 161 είναι Απόφοιτοι του ειδικού Τμήματος Ακολούθων Τύπου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο ιδρύθηκε το 1993 κατόπιν αιτήματος του τότε Υπουργείο Τύπου με σκοπό τη στελέχωση των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας των ελληνικών Διπλωματικών Αρχών στο εξωτερικό.

Ο πρόσφατος μετασχηματισμός, με τις δύο Γενικές Γραμματείες, της Γραμματείας  Ενημέρωσης και της Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής στο πλαίσιο των μνημονιακών συγχωνεύσεων, συνιστούν ένα ιδιαίτερο διοικητικό μόρφωμα με προβληματική και ελλειμματική λειτουργία, στο οποίο η διάσταση της διεθνούς επικοινωνίας απαξιώνεται  σημαντικά. Σε αυτή την κατάσταση συνέβαλλε και ο νέος και εξαιρετικά πρόχειρος Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, που υιοθετήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 102/28.08.14, που αποτελεί τεκμήριο της αποδυνάμωσης της διεθνούς επικοινωνίας.

Με τον παραπάνω Οργανισμό υποβαθμίζεται ο ρόλος της ελληνικής Δημόσιας Διπλωματίας, ενώ όλες οι προσπάθειες θα έπρεπε να κατευθύνονται στην ενίσχυση της συντονισμένης προβολής της χώρας σε διεθνές επίπεδο: πολύ περισσότερο σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αμαύρωσης της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό εξ αιτίας  των μνημονιακών πολιτικών, αλλά και των οικονομικών  και γεωπολιτικών «παιχνιδιών» που επιχειρούνται σε διεθνές επικοινωνιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, με τον Οργανισμό εξομοιώνονται οι διακριτοί πυλώνες της επικοινωνίας του κράτους στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς οι λειτουργίες που απευθύνονται στο διεθνές κοινό συγχέονται επανειλημμένα με εκείνες που απευθύνονται στο ελληνικό λαό. Επιπλέον, υπάρχει  ετεροβαρής σχέση μεταξύ αυτών των δύο διακριτών πυλώνων: Η έμφαση δίνεται στις αρμοδιότητες ενημέρωσης προς την πολιτική ηγεσία και τους λοιπούς κρατικούς φορείς, εις βάρος των αρμοδιοτήτων επικοινωνίας και προβολής της χώρας προς το εξωτερικό.

Όσον αφορά δε την αξιοποίηση των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο πλαίσιο        του νέου Οργανισμού, διαπιστώνεται σοβαρή σπατάλη ανθρωπίνων πόρων εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανορθολογική τοποθέτηση 25 στελεχών του εν λόγω κλάδου σε οργανικές θέσεις εκτός αντικειμένου εξειδίκευσης, στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης αντί της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, με αποτέλεσμα την αποειδίκευσή και την ισοπεδωτική τοποθέτησή τους. Έτσι αναιρείται η επαγγελματική υπόσταση ενός εξειδικευμένου κλάδου που έχει καταρτισθεί με κρατικές και ευρωπαϊκές δαπάνες για την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων διεθνούς επικοινωνίας, ενώ οι αρμοδιότητες της διεθνούς επικοινωνίας υποβαθμίζονται.

Κατά τη πάγια τακτική της Κυβέρνησης και σε άλλους τομείς, η αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής έγινε με μόνο κριτήριο τη μείωση των οργανικών μονάδων, ακολουθώντας τις επιταγές της Τρόικας, και χωρίς να ληφθεί υπόψη η εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους. Οι ασάφειες στις νέες δομές του Οργανισμού, οι αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, η ανορθολογική κατανομή προσωπικού και οι διοικητικές δυσλειτουργίες συντείνουν στη συστηματική απαξίωση του αντικειμένου της Δημόσιας Διπλωματίας. Θα πρέπει επίσης να παρθεί υπόψη ότι ο αριθμός των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας που λειτουργούν σε ελληνικές Διπλωματικές Αρχές έχει μειωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια σημαντικά, όχι μόνον λόγω περικοπής δαπανών, αλλά και λόγω μιας μεθοδευμένης περαιτέρω αποδυνάμωσής τους με την υποστελέχωσή τους, ακόμη και σε χώρες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα.

Επειδή η ανάγκη δημιουργίας μιας ενιαίας διπλωματικής υπηρεσίας με την ένταξη του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, κατά το πρότυπο του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων,  έχει ήδη αποτυπωθεί  στις προτάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για το Υπουργείο Εξωτερικών (01.03.2013)

Επειδή τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας είναι από τα πλέον πολύτιμα εργαλεία άσκησης δημόσιας διπλωματίας και προβολής της χώρας στο εξωτερικό, μαζί με τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες υποστήριξής τους στην Κεντρική Υπηρεσία, οι οποίες επίσης, μέχρι τώρα, στελεχώνονται κυρίως από μέλη του εν λόγω κλάδου.

Επειδή οι Σύμβουλοι και Γραμματείς Επικοινωνίας αποτελούν το μόνο σώμα υπαλλήλων του ελληνικού κράτους, που είναι εξειδικευμένο σε θέματα δημόσιας διπλωματίας και διεθνούς επικοινωνίας.

Επειδή η διεθνής πρακτική για την αξιοποίηση στελεχών με εκτενή κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης της εικόνας μιας χώρας στο εξωτερικό- όπως έχει καταγραφεί επανειλημμένα στα Πρακτικά του Κοινοβουλίου, σε σχετική Μελέτη Σκοπιμότητας και σε αιτιολογικές εκθέσεις – δείχνει ότι η φυσική θέση αυτού του κλάδου βρίσκεται εντός του Υπουργείου Εξωτερικών, σε μία ενιαία υπηρεσία Δημόσιας Διπλωματίας.


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:   

1.    Για ποιο λόγο δεν ενισχύεται η ελληνική Δημόσια Διπλωματία με την ένταξη του εν λόγω κλάδου στο ΥΠΕΞ, με αρμοδιότητα τη Δημόσια Διπλωματία και την Διεθνή Επικοινωνία της χώρας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της ολοκληρωμένης προβολής της χώρας διεθνώς; Ποιες ενέργειες πρόκειται να ληφθούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος;
2.    Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη χάραξης μιας πολύπλευρης, ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής στα πλαίσια ενός πολυπολικού κόσμου κόντρα στη λογική της μη-διπλωματίας, σε ποιες άμεσες διορθωτικές ενέργειες πρόκειται να προβούν οι αρμόδιοι Υπουργοί για την αποκατάσταση των ανωτέρω ανορθολογισμών και αλληλοεπικαλύψεων και με στόχο τη χάραξη μιας αποτελεσματικής και πολύπλευρης διεθνούς επικοινωνιακής στρατηγικής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από αυτήν;    


Η ερωτώσα βουλευτής

Νάντια ΒαλαβάνηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ