ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

30/03/2015

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας: Με 190 εκατ. ευρώ στηρίζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την περίοδο 2014-2020 

Απάντηση Κομισιόν σε Δημήτρη Παπαδημούλη για το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας:

 

  • Με 190 εκατ. ευρώ στηρίζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την περίοδο 2014-2020.
  • 50 εκατ. προϋπολογίζονται για την «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας».

 

Με 190 εκατ. ευρώ, δημόσια δαπάνη, θα στηριχτεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την προγραμματική περίοδο 2014-2020, εκ των οποίων τα 50 εκατ. ευρώ θα αφορούν δράσεις «προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας», όπως «η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υποδομών, η ενίσχυση της πρόσβασης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας και στις υπηρεσίες υγείας, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης απομονωμένων κοινοτήτων». Αυτό προκύπτει από απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Corina Cretu, στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή του ζητούσε από την Κομισιόν ενημέρωση σχετικά με το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και τη συμβολή του στην «ανασυγκρότηση του οικονομικού παραγωγικού συστήματος, στη διασφάλιση της συνέχειας και αποδοτικότητας και στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων».

 

Στην απάντησή της η κα Cretu σημειώνει ότι «στις 18 Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή ενέκρινε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας, το οποίο θα συμβάλλει στην ενίσχυση των επενδύσεων, που ανέρχονται στο ποσό των 190 εκατομμυρίων ευρώ (ποσό δημόσιας δαπάνης) κατά την περίοδο 2014-2020» και τονίζει ότι «η στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης έχει θέσει ως στόχο: i) την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και των αποτελεσμάτων της περιφερειακής οικονομίας, ii) την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, iii) την ολοκλήρωση των υποδομών και των δικτύων μεταφορών, iv) την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, v) τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και vi) την προώθηση της εδαφικής συνοχής και συνεργασίας».

Καταλήγοντας στην απάντησή της η αρμόδια Επίτροπος αναφέρεται στην προώθηση δράσεων κοινωνικής ένταξης, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν τη νέα προγραμματική περίοδο για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 50 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή υπενθυμίζει ότι «πέρα από τα έργα που θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη του εν λόγω προγράμματος, περαιτέρω δράσεις που υποστηρίζονται από τομεακά προγράμματα και συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ αναμένεται να συμβάλουν στην στρατηγική ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας».

 

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Η οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας χαρακτηρίζεται από έντονη ανισοκατανομή του περιφερειακού προϊόντος, αδυναμία να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της αποβιομηχάνισης με την ανάπτυξη νέων τομέων της οικονομίας (μικρό ποσοστό εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, υψηλό ποσοστό νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση, πολύ χαμηλό επίπεδο δαπανών σε Ε&Α). Η συνεχής περιβαλλοντική επιδείνωση θέτει σε κίνδυνο δραστηριότητες που βασίζονται στην ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος (γεωργία, τουρισμός) και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής του πληθυσμού.

Η πλασματική ένταξη της Περιφέρειας στην κατηγορία των «Περιφερειών σε Μετάβαση» περιορίζει ακόμη περισσότερο την ευελιξία του προγραμματισμού ,αφού περιορίζει πόρους και επιλεξιμότητες. Δεδομένου ότι α) η απαίτηση του νέου ΣΕΣ για «έξυπνη εξειδίκευση» είναι ένα ευχολόγιο με τους πόρους που κατανέμονται στην Περιφέρεια, β) εκτός από διάσπαρτες ερευνητικές διαδικασίες σε λίγες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, απουσιάζει ένα καινοτομικό περιφερειακό σύστημα, γ) οι πόροι που διατίθενται στο νέο ΠΕΠ για την έρευνα και την καινοτομία είναι ελάχιστοι, ερωτάται η Επιτροπή:

Το νέο ΠΕΠ θα συμβάλει:

1. Στην ανασυγκρότηση του οικονομικού παραγωγικού συστήματος, στη διασφάλιση της συνέχειας και αποδοτικότητας και στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων;

2. Στην ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου με στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης;

3. Στην προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη με ποιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος;

 

18 Μαρτίου 2015

Απάντηση της κα Cretu εξ ονόματος της Επιτροπής.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή ενέκρινε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας, το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση των επενδύσεων, που ανέρχονται στο ποσό των 190 εκατομμυρίων ευρώ (ποσό δημόσιας δαπάνης) κατά την περίοδο 2014-2020. Η στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης έχει θέσει ως στόχο: i) την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και των αποτελεσμάτων της περιφερειακής οικονομίας, ii) την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, iii) την ολοκλήρωση των υποδομών και των δικτύων μεταφορών, iv) την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, v) τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και vi) την προώθηση της εδαφικής συνοχής και συνεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, 50 εκατομμύρια ευρώ χορηγούνται για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας μέσω διάφορων δράσεων, όπως για παράδειγμα η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υποδομών, η ενίσχυση της πρόσβασης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας και στις υπηρεσίες υγείας, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης απομονωμένων κοινοτήτων. Πέρα από τα έργα που θα πραγματοποιηθούν, με την υποστήριξη του εν λόγω προγράμματος, περαιτέρω δράσεις που υποστηρίζονται από τομεακά προγράμματα και συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ αναμένεται να συμβάλουν στην στρατηγική ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας. Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των κονδυλίων, μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του προγράμματος, ώστε να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ