ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

23/04/2015

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Κατάργηση ΚΥΑ 25200/8-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2612) - Σύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και του Ε.Κ.Π.Α.Α. 

Τροπολογία-Προσθήκη στο σ/ν

«Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»

 

Θέμα: Κατάργηση ΚΥΑ 25200/8-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2612) - Σύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και του Ε.Κ.Π.Α.Α.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έχοντας υπόψη τη σταθερή δέσμευση της πολιτείας για μια ευρύτερη και βαθύτερη διαδικασία εφαρμογής παραγωγικών μεταρρυθμίσεων που θα αποσκοπούν στην διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, με ταυτόχρονη διασφάλιση και προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι αναγκαία η κατάρτιση και εφαρμογή ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης, με την καθοριστική συμβολή του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για την υποστήριξη της κατάρτισης και την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι αναγκαία η συμβολή βασικών αναπτυξιακών εργαλείων, ιδιαίτερα δε η ύπαρξη αξιόπιστων, αποδοτικών και αποτελεσματικών δημόσια ελεγχόμενων φορέων, όπως κυρίως είναι το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), προκειμένου να συμβάλει θετικά στη συνολική αναπτυξιακή και παραγωγική πορεία που επιδιώκεται να διαμορφωθεί στη χώρα, αλλά και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.), προκειμένου να συμβάλλει από την πλευρά του στην τεκμηρίωση και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των από την πολιτεία ασκούμενων περιβαλλοντικών πολιτικών.

Ειδικότερα διαπιστώνεται η ανάγκη,

αφ’ ενός μεν ενός ινστιτούτου εφαρμοσμένης έρευνας και ερευνών υποδομής σαν το Ι.Γ.Μ.Ε., με την μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που θα ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και του οποίου η λειτουργία θα διέπεται από το ν. 272/1976 και το ν. 2702/99, όπως ίσχυε προ της συγχώνευσής με το ΕΚΠΑΑ, με σκοπό τη γεωλογική μελέτη της χώρας, την έρευνα του υπόγειου πλούτου της, εκτός από τους υδρογονάνθρακες, την έρευνα και διαχείριση του υδατικού δυναμικού της χώρας, την ερευνητική και μελετητική συμβολή στον τομέα της εφαρμοσμένης Τεχνικής Γεωλογίας, και την έρευνα, μελέτη και αξιολόγηση γεωεπιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος Για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού, το ΙΓΜΕ θα προβαίνει σε γεωλογικές, μεταλλευτικές, υδρογεωλογικές, γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, και γεωχημικές έρευνες. Μελέτες δηλαδή που συνδέονται άμεσα με την χάραξη της γενικότερης πολιτικής στρατηγικής στον τομέα της οικονομικής, περιβαλλοντικής ανάπτυξης της χώρας, αφού αυτές συμβάλλουν στον εντοπισμό ωφελίμων και εκμεταλλεύσιμων ορυκτών, στη μελέτη μεταλλευτικών και λατομικών περιοχών, στη μελέτη τεχνικών θεμάτων, που προκύπτουν εκ της γεωλογικής δομής και των γεωλογικών φαινομένων, στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας από εγχώριες πρώτες ύλες, στην έρευνα και μελέτη της ποσότητας, ποιότητας και διαχείρισης των υπόγειων υδάτων της χώρας και των παραμέτρων που επηρεάζουν τους υδατικούς πόρους. Επίσης το Ι.Γ.Μ.Ε. θα αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο του κράτους στο γεωλογικό, γεωτεχνικό, μεταλλευτικό, περιβαλλοντικό και υδρογεωλογικό μέρος των εκπονουμένων μελετών και εκτελουμένων πάσης φύσεως έργων, ενώ πέραν των υπό του Μεταλλευτικού Κώδικα προβλεπομένων περιπτώσεων, ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης θα δύναται να του αναθέτει ελέγχους, μελέτες και γνωμοδοτήσεις για κάθε οικονομοτεχνικό θέμα της μεταλλείας.

εφ’ ετέρου δε ενός φορέα όπως το Ε.Κ.Π.Α.Α., ενός Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, του οποίου η λειτουργία θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν.2742/1999 (ΦΕΚ Α’ 207) και του Π.Δ. 325/2000 (ΦΕΚ Α΄266) με σκοπό τη μελέτη της περιβαλλοντικής της χώρας, την σύνδεση της με την περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την αξιοποίηση επιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ωστόσο, το ΙΓΜΕ, αυτό το νευραλγικό αναπτυξιακό εργαλείο της πολιτείας, βρίσκεται σε πορεία πλήρους αποδυνάμωσης, μετά από τη συγχώνευση με απορρόφησή του μέσω της Κ.Υ.Α. 25200/8-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2612) από το ΕΚΠΑΑ και την εν συνεχεία μετονομασία του τελευταίου σε Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ). Στην ίδια πορεία μάλιστα αποτελμάτωσης εντός του ΕΚΒΑΑ βρίσκονται επίσης και οι δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα του πρώην ΕΚΠΑΑ.

Στο αποτέλεσμα αυτό συμβάλλουν επίσης και μια σειρά από σημαντικές διοικητικές και διαχειριστικές δυσλειτουργίες του νέου φορέα, ως απόρροια ενός πρακτικά ανεφάρμοστου οργανογράμματος, που δεν ανταποκρίνεται, ούτε στην προώθηση και υλοποίηση του πολυσύνθετου ερευνητικού έργου του πρώην ΙΓΜΕ, ούτε στην προώθηση του, διοικητικά και διαχειριστικά, απλούστερου έργου του ΕΚΠΑΑ στον τομέα της παρακολούθησης της εφαρμογής περιβαλλοντικών πολιτικών της χώρας, συμβάλλοντας αισθητά στη σχετικά χαμηλή απορροφητικότητα των εγκεκριμένων πιστώσεων των ερευνητικών έργων.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το μοιραίο αποτέλεσμα μιας ετερόκλιτης συγχώνευσης δύο εντελώς διαφορετικών φορέων, του ΙΓΜΕ, ενός ιστορικού φορέα εφαρμοσμένης έρευνας και έρευνας υποδομής, των 393 υπαλλήλων τον Ιούνιο του 2011 όταν δρομολογήθηκε η απορρόφηση του από το ΕΚΠΑΑ, έναν φορέα παρακολούθησης περιβαλλοντικών πολιτικών, των μόλις 8 υπαλλήλων, που σχεδιάστηκε έτσι προκειμένου να τεθούν σε εφεδρεία όλο το προσωπικό ΔΕ και ΥΕ του ΙΓΜΕ. Ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη, λόγω της δικαστικής προσφυγής του Συνδικάτου, με αποτέλεσμα να λειτουργούν έστω και στοιχειωδώς όλες οι ερευνητικές, εργοταξιακές και εργαστηριακές δραστηριότητες, που σε αντίθετη περίπτωση θα είχαν καταργηθεί με δυσμενείς επιπτώσεις στο ερευνητικό έργο του ΙΓΜΕ.

Από τα προαναφερθέντα τεκμηριώνεται η πλήρης αποτυχία της συγχώνευσης του ΙΓΜΕ με το ΕΚΠΑΑ που επέβαλε η ΚΥΑ 25200/8-11-2011, καθώς κανένας από τους σκοπούς που επιδίωκε δεν επιτεύχθηκε, ούτε άλλωστε ήταν δυνατόν να επιτευχθεί, αφού ευθύς εξ’ αρχής δεν εκπληρωνόταν η βασικότερη των προϋποθέσεων για τη συγχώνευση αυτή, η επιδίωξη δηλαδή παρεμφερών σκοπών από τους συγχωνευόμενους φορείς. Αντίθετα, όχι μόνο δεν υπήρξε ο εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας που υποτίθεται ότι στόχευαν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180), αλλά η συνεχής εμπλοκή των διοικητικο-οικονομικών υπηρεσιών του ΕΚΒΑΑ στις τεχνικές-ερευνητικές δραστηριότητες του κέντρου, οδήγησε συστηματικά σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των τεχνικών-ερευνητικών έργων, με αποτέλεσμα την τελική αύξηση του κόστους λειτουργίας.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις που συνηγορούν στην ανάκληση της συγχώνευσης του ΙΓΜΕ με το ΕΚΠΑΑ, αναδεικνύουν επίσης και τη βασιμότητα ερωτημάτων σχετικά με την αντισυνταγματικότητα της ΚΥΑ 25200/2011, ιδίως δε για τον ουσιαστικό λόγο της υπέρβασης της νομοθετικής εξουσιοδότησης.      

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και των θεσμικών και πολιτικών φορέων έχουν προτείνει την κατάργηση της ΚΥΑ 25200/2011 και την σύσταση εκ νέου του ΙΓΜΕ και του ΕΚΠΑΑ ως αυτοτελών νομικών προσώπων, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και στην προστασία του Περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, η θέση αυτή υποστηρίχθηκε από την Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία προτάσεων σχετικά με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΕΚΒΑΑ που συγκροτήθηκε με την Α.Π. Οικ. 785/13-2-2013 απόφαση ΓΓ ΥΠΕΚΑ, ΑΔΑ: ΒΕΥΑΟ-ΣΕ7, αλλά και από το σύνολο των πανεπιστημιακών διδασκάλων των σχετικών Πολυτεχνικών και Πανεπιστημιακών Σχολών της χώρας μέσω σχετικής τους επιστολής προς τον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ αποτελεί πάγια πρόταση του συνόλου των άμεσα ενδιαφερόμενων εργαζόμενων του ΕΚΒΑΑ.

Η αναγκαιότητα ανασυγκρότησης του ΙΓΜΕ έχει επίσης αναγνωριστεί διαχρονικά από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, αλλά και από το πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τη σύσταση ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την υποστήριξη της σχεδίασης οργανωτικού πλαισίου του νέου ΙΓΜΕ, σύμφωνα με την απόφαση οικ.4181/3-9-2014 της Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση και τις διατάξεις του νομοσχέδιου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διατυπώνεται η βούληση του νομοθέτη και προβλέπονται ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των αδικιών σε βάρος προσωπικού, όπως του ΙΓΜΕ, που εμπίπτει στις διατάξεις εργασιακής εφεδρείας του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α).

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω προτείνεται η από κοινού και αποτελεσματική αντιμετώπιση, τόσο της άρσης των αδικιών σε βάρος αυτού του προσωπικού του ΙΓΜΕ που εμπίπτει στις διατάξεις περί εφεδρείας του ν.4024/2012, όσο και της ανάγκης για την κατάργηση της ΚΥΑ 25200/8-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2612) και την εκ νέου σύσταση του ΙΓΜΕ και του ΕΚΠΑΑ, με την οποία θα θεραπευτούν όλα τα προαναφερθέντα τυπικά και ουσιαστικά προβλήματα λειτουργίας του ΕΚΒΑΑ, με σκοπό, αφενός μεν την αποφυγή περαιτέρω λειτουργικών εμπλοκών, που θα οδηγήσουν στην πλήρη αδυναμία ανταπόκρισης του φορέα στις ήδη ανειλημμένες συμβατικές του υποχρεώσεις (αναπτυξιακά, ερευνητικά έργα ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Γνήσιες Υπέρ Τρίτων Συμβάσεις), αφετέρου δε την παρεμπόδιση σοβαρών εμπλοκών στις ελεγκτικές, γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές θεσμικές αρμοδιότητες του φορέα, σε μια περίοδο μάλιστα που ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει είναι καίριος για την οικονομία και την ανάπτυξή της.

Η προτεινόμενη εκ νέου σύσταση του ΙΓΜΕ και του ΕΚΠΑΑ δεν θα επιφέρει πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση, καθ’ όσον οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΚΠΑΑ καλύπτονται από την ήδη εγκεκριμένη πράξη του ΕΠΠΕΡΑΑ που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του ΕΚΒΑΑ για το 2015, η πίστωση της οποίας μεταφέρεται και συνιστά τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του συνιστώμενου εκ νέου ΕΚΠΑΑ, ενώ το σύνολο της δαπάνης λειτουργίας του ΙΓΜΕ καλύπτεται πλήρως από το υπόλοιπο μέρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμό του ΕΚΒΑΑ για το 2015, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται και συνιστούν τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του συνιστώμενου εκ νέου ΙΓΜΕ.

Με βάση τα προαναφερθέντα προτείνεται η προσθήκη και ψήφιση του ακόλουθου Κεφαλαίου και Άρθρων στο σχέδιο νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

 

 

Τροπολογία-Προσθήκη

Άρθρο ..1     

 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος κεφαλαίου καταργείται η Κ.Υ.Α. αρ. 25200/8-11-2011 «Συγχώνευση φορέων εποπτευομένων από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α.» (ΦΕΚ Β’ 2612). Το «Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Β.Α.Α.) καταργείται και οι συγχωνευθέντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 25200/8-11-2011, φορείς συνιστώνται εκ νέου σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
 2. Το «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Π.Α.Α.) συνιστάται εκ νέου και εφεξής διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α’ 207).
 3. Το «Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών» (.Ι.Γ.Μ.Ε.) συνιστάται εκ νέου και εφεξής διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 272/1976 (ΦΕΚ Α’ 50), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 669/1977 (ΦΕΚ Α’ 241), το άρθρο 3 του Ν. 2702/1999 (ΦΕΚ Α’ 70) και την παρ. 6 του άρθρ. 34 του Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α΄8).

 

Άρθρο ..2

 1. Οι συνιστώμενοι εκ νέου φορείς, Ι.Γ.Μ.Ε. και Ε.Κ.Π.Α.Α, πέραν από τις διατάξεις των νόμων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου ..1 του παρόντος, διέπονται και από τις κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις, και συγκεκριμένα:

α) το Π.Δ. 325/2000 (ΦΕΚ Α΄266) «Συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης»,

β) την Κ.Υ.Α. αρ.4466/29-1-2004 (ΦΕΚ Β’ 209) «Εσωτερικός κανονισμός διάρθρωσης και λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και κανονισμός κατάστασης προσωπικού»,

γ) την απόφαση αριθμ. 16985/30-4-2003 (ΦΕΚ Β΄576) « Έγκριση Κανονισμού για την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών, την διενέργεια προμηθειών και την εκτέλεση έργων, καθώς και σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης ( Ε.Κ.Π.Α.Α.).»

δ) την απόφαση αριθμ. 20352/15-5-2003 (ΦΕΚ Β΄706) «Κανονισμός αποζημίωσης και αμοιβών Προέδρου, μελών και γραμματέα του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και κανονισμός λοιπών δαπανών και γενικής διαχείρισης των πόρων αυτού»

ε) την απόφαση Αριθ. Δ13/Β/Φ 9.6.20/235/28.1.2000 (ΦΕΚ Β΄125) «Κατάργηση παραρτημάτων Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ, και σύσταση περιφερειακών μονάδων»,

στ) την απόφαση Αριθ. 13945/1555/7.3.1977 (ΦΕΚ Β’ 189) «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού Οργανωτικής Διαρθρώσεως του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Αριθ. Δ13/Β/Φ/9.8.20/19381/1-7-1991 (ΦΕΚ Β’ 509) και Αριθ. Δ13/Β/Φ9.6.20/4793/4-4-2000 (ΦΕΚ Β’ 466),

ζ) την απόφαση Αριθ. 13944/1554/7-3-1977 (ΦΕΚ Β΄ 189) «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού Καταστάσεως προσωπικού του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις:

1) V-1/Φ 9.6.30/7230/16 Μαΐου - 1 Ιουν. 1984 (ΦΕΚ Β΄ 350)

2) V-1/Φ 9.6.30/7879/30-31 Μαΐου 1985 (ΦΕΚ Β΄ 334)

3) V-1/Φ 9.6.30/14799/6-18 Noεμ. 1985 (ΦΕΚ Β΄ 681)

4) V-1/Φ.9.8.30/6594/30 Μαΐου - 14 Ιουν. 1986 (ΦΕΚ Β΄ 404)

5) V-1/Φ.9.6.30/12012/10-22 Ιουν. 1987 (ΦΕΚ Β΄ 314)

6) V-1/Φ 9.6.30/14175/3 - 24 Νοεμ. 1987(ΦΕΚ Β΄ 625)

7) Υ-1/Φ.9.6.20/13944/30 Νοεμ./13 Δεκ. 1988 (ΦΕΚ Β΄ 891)

8) Δ13/Β/Φ9.6.20/30795/21 Οκτ.-14 Νοεμ.1991 (ΦΕΚ Β΄935)

9) Δ13/Β/Φ 9.6.20/10504/21-27 Ιουν. 2001 (ΦΕΚ Β΄818)

η) την από 24-2-2003 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 274) των υφυπουργών Ανάπτυξης «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)», με την οποία αντικαταστάθηκε η απόφαση Αριθ. 13713/1536/6.3.1977 (ΦΕΚ Β’ 188) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)», όπως είχε τροποποιηθεί με την απόφαση αριθ. V-1η/Φ524/10696/2.8.1985 (ΦΕΚ Β’ 481),

θ) την απόφαση Αριθ. 13941/1551/5.3.1977 (ΦΕΚ Β΄ 183) «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού Οικονομικής Διαχειρίσεως του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)».

ι) την απόφαση Αριθ. 13977/1569/7.3.1977 (ΦΕΚ Β΄ 189) «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού Έργων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)»

ια) την απόφαση Αριθ. 14194/1591/7.3.1977 (ΦΕΚ Β΄ 189) «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)».

ιβ) κάθε άλλη κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων της παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσης εκδοθείσα πράξη.

ιγ) τους κανονιστικούς όρους των ΣΣΕ και των Διαιτητικών Αποφάσεων που εξακολουθούν να ισχύουν ή έχουν καταστεί όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού των συνιστώμενων εκ νέου φορέων.

 1. Το Π.Δ/μα αριθ. 175/15 Μαΐου 1987 (ΦΕΚ Α΄ 85) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)», καθώς και κάθε άλλη διάταξη, που δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθεί να ισχύει.

    

Άρθρο ..3

α) Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Β.Α.Α., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετεί σε αυτό, είτε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, είτε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είτε ως υπαλληλικό, είτε ως εργατοτεχνικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού των παρ. 4 ή 5 του άρθρου 15 της ΚΥΑ 25200/2011 (ΦΕΚ Β’ 2612) για το οποίο δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές διαπιστωτική πράξη, μεταφέρεται και καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Ι.Γ.Μ.Ε. με την ίδια σχέση εργασίας και εντάσσεται στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού, της περίπτωσης ζ της παραγράφου ..1 του άρθρου ..2 του παρόντος κεφαλαίου, του συνιστώμενου εκ νέου Ι.Γ.Μ.Ε..

β) Το προσωπικό το υπηρετούν με απόσπαση ή με διάθεση στο Ε.Κ.Β.Α.Α. μεταφέρεται και καθίσταται προσωπικό του «Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Π.Α.Α.), με την ίδια σχέση εργασίας, εκτός του αποσπασμένου και υπηρετούντος στην καταργούμενη Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης του Ε.Κ.Β.Α.Α., το οποίο επιστρέφει στην υπηρεσία από την οποία απεσπάσθη.

γ) Το προσωπικό το υπηρετούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου στη Μονάδα Πολιτικών Περιβάλλοντος (ΜΟ.Π.ΠΕΡ.) του Ε.Κ.Β.Α.Α. μεταφέρεται και καθίσταται προσωπικό του «Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Π.Α.Α.).

δ) Δικηγόροι του Ε.Κ.Β.Α.Α. με έμμισθη εντολή, όπως αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση της παρούσας υπηρετούν στο Ε.Κ.Β.Α.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 της ΚΥΑ 25200/2011 (ΦΕΚ Β’ 2612), μεταφέρονται και καθίστανται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση δικηγόροι με έμμισθη εντολή του συνιστώμενου εκ νέου Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Ο αρχαιότερος με έμμισθη εντολή δικηγόρος του Ε.Κ.Β.Α.Α. υπηρετεί ως Νομικός Σύμβουλος του συνιστώμενου εκ νέου Ι.Γ.Μ.Ε..

 

Άρθρο ..4     

 1. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις πάσης φύσεως του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης.

β) Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του πρώην Ε.Κ.Π.Α.Α. που γεννήθηκαν προ της έναρξης ισχύος της υπ’ αρ. 25200/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2612), καθώς και δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις που γεννήθηκαν μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 25200/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2612) και ανάγονται στο πεδίο αρμοδιότητος της, κατ’ άρθρον 8 της ΚΥΑ, Μονάδας Πολιτικών Περιβάλλοντος (ΜΟ.Π.ΠΕΡ.) του Ε.Κ.Β.Α.Α., στα οποία ως καθολικός διάδοχος υποκαθίσταται το συνιστώμενο εκ νέου Ε.Κ.Π.Α.Α..

 1. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) του Ε.Κ.Β.Α.Α. περιέρχεται στο Ι.Γ.Μ.Ε., το οποίο καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου αυτού, ήτοι κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου, κάθε άλλου δικαιώματος, άυλου αγαθού, αξίωσης ή απαίτησης αυτού από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν.

Ειδικότερα, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Κ.Β.Α.Α. περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ι.Γ.Μ.Ε., με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, η δε αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους ανήκει στο Ι.Γ.Μ.Ε., με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

β) Από τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα προ της έναρξης ισχύος της υπ’ αρ. 25200/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2612) περιουσιακά στοιχεία του πρώην Ε.Κ.Π.Α.Α., καθώς και αυτά που αποκτήθηκαν από πόρους εκ των δραστηριοτήτων της ΜΟ.Π.ΠΕΡ., στα οποία καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος το συνιστώμενο εκ νέου Ε.Κ.Π.Α.Α., εφαρμοζομένων αντιστοίχως των διατάξεων της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 1. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του ΕΚΒΑΑ μεταφέρονται, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας σε λογαριασμό τραπέζης του συνιστώμενου εκ νέου Ι.Γ.Μ.Ε..

Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της ΜΟ.Π.ΠΕΡ. τα οποία μεταφέρονται στο συνιστώμενο εκ νέου Ε.Κ.Π.Α.Α. μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

 1. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου, τα Διοικητικά Συμβούλια των συνιστώμενων εκ νέου φορέων προβαίνουν στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητά τους.

Οι εκθέσεις απογραφής εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος και απόσπασμα των εγκεκριμένων εκθέσεων, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα από τα συνιστώμενα εκ νέου νομικά πρόσωπα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές. Η καταχώριση αυτή δεν απαιτείται εάν για τα ως άνω ακίνητα δεν είχε χωρήσει η ανάλογη διαδικασία μετά την απορρόφηση του πρώην Ι.Γ.Μ.Ε. από το Ε.Κ.ΒΑΑ, όπως αυτή προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 της ΚΥΑ 25200/2011.

 1. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Ε.Κ.Β.Α.Α. συνεχίζονται αυτοδικαίως από το συνιστώμενο εκ νέου Ι.Γ.Μ.Ε. χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται εκκρεμείς δίκες του πρώην Ε.Κ.Π.Α.Α. που γεννήθηκαν προ της έναρξης ισχύος της υπ’ αρ. 25200/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2612), καθώς και αυτές που γεννήθηκαν μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 25200/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2612) και ανάγονται στο πεδίο αρμοδιότητος της ΜΟ.Π.ΠΕΡ., οι οποίες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το συνιστώμενο εκ νέου Ε.Κ.Π.Α.Α. χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

 1. Το διαχειριστικό έτος των συνιστώμενων φορέων εκ νέου Ι.Γ.Μ.Ε. και Ε.Κ.Π.Α.Α. συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει την ημέρα της επανασύστασής τους, που θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσης. Το τελευταίο διαχειριστικό έτος του καταργούμενου Ε.Κ.Β.Α.Α. τελειώνει την ημέρα της σύστασης εκ νέου των φορέων Ι.Γ.Μ.Ε. και Ε.Κ.Π.Α.Α., που θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης του παρόντος κεφαλαίου.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του συνιστώμενου εκ νέου Ι.Γ.Μ.Ε. σε διάστημα 6 μηνών από τον ορισμό του τροποποιεί ή καταρτίζει εκ νέου σχέδια των Κανονισμών του άρθρου 16 του ν. 272/1976 (ΦΕΚ Α’ 50).
 3. Έως τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου του συνιστώμενου εκ νέου Ι.Γ.Μ.Ε. καθήκοντα Γενικού Διευθυντή ασκεί ο κατά τη δημοσίευση του παρόντος κεφαλαίου εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. του Ε.Κ.Β.Α.Α..

 

Άρθρο ..5     

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου καταργείται κάθε είδους αντίθετη προς αυτή διάταξη που αφορά την συγχώνευση με απορρόφηση του Ι.Γ.Μ.Ε. από το Ε.Κ.Π.Α.Α. και τη μετονομασία του δεύτερου σε Ε.Κ.Β.Α.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 25200/8-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2612).

Η ισχύς του παρόντος κεφαλαίου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Αθήνα, 23 Απρίλη 2015

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Ουζουνίδου Ευγενία

Καφαντάρη Χαρά

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Θελερίτη ΜαρίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ