ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

07/07/2015

Τροπολογία από Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ: Ζητήματα Ταμείων Επικουρικής Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΣτο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους - μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος - μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».                  

Αιτιολογική Έκθεση

Με την παρούσα διάταξη συμπληρώνεται η παρ. Δ του άρθρου 180 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α’/5-5-2014), ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, να αποτιμούν τα ομόλογα ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των θυγατρικών αυτών όπως κατωτέρω, στην τιμή της τελευταίας πράξης (ανεξάρτητα από την αριθμ. Φ 51010/42926/1085 στο ΦΕΚ 3532, ΤΕΥΧΟΣ Β’ της 30/12/2014).

Άρθρο…

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Δ του άρθρου 180 αντικαθίσταται ως εξής:

Σε περίπτωση που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Ταμεία Επικουρικής Επαγγελματικής Ασφάλισης κατέχουν ομόλογα πιστωτικού ιδρύματος που υπάγονται στις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης 155492/Β.638 (Β’ 373), ως τέτοιων νοούμενων και ομολόγων που έχουν εκδοθεί από θυγατρική ή τρίτο νομικό πρόσωπο που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα και με την εγγύηση του πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, τα ομόλογα αυτά δύνανται να παρακρατηθούν έως της λήξεως, και αποτιμώνται στην τιμή της            τελευταίας συναλλαγής ανεξάρτητα από τον χρόνο τέλεσής της.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015

Ο προτείνων Βουλευτής

Σταθάς ΓιάννηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ