ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

07/07/2015

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Περί όρων υπαγωγής επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις του άρθρου 9 του Ν. 4171/61Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους - μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος - μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».                  

 

Αιτιολογική Έκθεση

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τίθεται μία επιπλέον προϋπόθεση, προκειμένου οι αλλοδαπές τεχνικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα καθώς και οι ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις να απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος για το εισόδημα από τεχνικά έργα που αποκτούν στην αλλοδαπή πέραν των όσων ήδη ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4171/1961. Ειδικότερα, οι ως άνω επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζουν στην Ελληνική Φορολογική Διοίκηση υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνουν, ότι έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω δραστηριότητα στη χώρα, όπου η δραστηριότητα αυτή ασκείται, και ότι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια. Με την προτεινόμενη διάταξη, επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στην Ελληνική Φορολογική Διοίκηση να διενεργήσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους, προκειμένου να ελέγξει την ακρίβεια των όσων υπευθύνως δηλώνουν οι υπόχρεες επιχειρήσεις και προβλέπεται η έκδοση κ.υ.α. των συναρμοδίων Υπουργών για τη ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας που αφορά στους ελέγχους της Αρχής.

 

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

στον ν. 4171/61 προστίθεται άρθρο…

 

Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 4171/1961 «Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της Οικονομίας της Χώρας» (Α’ 93) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος που ορίζεται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ισχύει υπό τον όρο υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην αρμόδια φορολογική αρχή εντός 10ημέρου από τις υπαγόμενες επιχειρήσεις, ότι:

α) δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Ελληνικής επικράτειας, αναφέροντας τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται,

β) έχουν εκπληρώσει στη χώρα όπου ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριότητά τους τις φορολογικές τους υποχρεώσεις που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος και απορρέουν από την εν λόγω δραστηριότητα.

Η Ελληνική Φορολογική Διοίκηση δύναται να ενεργεί έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων που βεβαιώνουν στην υπεύθυνη δήλωση που καλούνται να υποβάλουν οι υπαγόμενες στη παρούσα ρύθμιση επιχειρήσεις και να ζητά για τον σκοπό αυτό την προσκόμιση από τις επιχειρήσεις όλων των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, και ιδίως ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των αιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και άλλων συναφών εγγράφων από τις υπαγόμενες επιχειρήσεις.

 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές

Χατζηλάμπρου Βασίλειος

Μαντάς ΧρήστοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ