ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

31/10/2015

Ερώτηση βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Ίδρυση του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας (ΕΤΕΚ) με έδρα το ΒόλοΠρος τους κ. κ. Υπουργούς

-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

-Οικονομικών

-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Με τον Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 258/8-12-2014) προβλέφθηκε η ίδρυση του ενιαίου νομικού προσώπου, ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας-Ε.ΕΠΙ.Κ.», σκοπός του οποίου είναι η διεξαγωγή κυρίως εφαρμοσμένης και τεχνολογικού χαρακτήρα έρευνας και η σύζευξή της με την επιχειρηματικότητα, η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών για την ερευνητική και τεχνολογική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) σύστασης του «Κέντρου Έρευνας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας-Ε.ΕΠΙ.Κ.» βρίσκεται για έγκριση στο ΣτΕ από 15/1/2015, σύμφωνα με ενημέρωση του Διευθυντή του Ι.Ε.ΤΕ.Θ., καθηγητή κ. Ηλία Χούστη. Σημειώνεται δε ότι με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα το Ε.ΕΠΙ.Κ. μετονομάστηκε σε «Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας-ΕΤΕΚ» στην Κεντρική Ελλάδα (Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος).

Τo ETEK θα εδρεύει στον Βόλο και θα αποτελείται αρχικά από το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΕΤΑ) με έδρα τον Βόλο και το Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΔΙΚΕ) με έδρα την Λαμία, οι οποίες συνιστούν τις υπηρεσιακές του μονάδες με λειτουργική αυτοτέλεια, και την Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ).

Επίσης, στο ΕΤΕΚ συγχωνεύεται το «Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας» (Ι.Ε.ΤΕ.Θ. - ΕΚΕΤΑ), που προήλθε από τη συγχώνευση των Ινστιτούτων του Ν.Π.Ι.Δ. «Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) (άρθρο 5 παρ. 10 περίπτωση β΄ του ν. 4051/2012, Α΄ 40) και που εντάχθηκε ως Ινστιτούτο στο Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) (άρθρο 7 του ν. 4109/2013), ως Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΕΤΑ).

Σημειώνεται ότι το Ι.Ε.ΤΕ.Θ. με έδρα το Βόλο παρά το «νεαρό» της ηλικίας του έχει επιδείξει πλούσιο επιστημονικό έργο στους ερευνητικούς τομείς της Μηχανοτρονικής, της ΑγροΤεχνολογίας, της Βιοϊατρικής και της Κινησιολογίας, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην λίστα των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ που εμφανίζουν υψηλούς δείκτες απήχησης που υπερβαίνουν ή προσεγγίζουν τον παγκόσμιο μέσο όρο που αφορά το επιστημονικό έργο, ενώ το ΕΚΕΤΑ, που είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές  περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (άρθρο 25: Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα – Τεχνολογικοί φορείς, παρ. 2), το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση για να λάβει την τελική του μορφή μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης, αναφέρεται ότι αναστέλλεται έως τις 31.12.2015 η ίδρυση του λόγω ερευνητικού φορέα (Ε.ΕΠΙ.Κ. ή αλλιώς ΕΤΕΚ).

Επιπλέον, προβλέπεται η τροποποίηση της διαδικασίας ίδρυσης που οριζόταν στο άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 4310/2014. Ειδικότερα η παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 4310/2014, σύμφωνα με την οποία «Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται και ορίζεται ή τροποποιείται ο σκοπός και η νομική φύση τους με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και μετά από πρόταση του ΕΣΕΚ», αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «Με νόμο συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους. Με νόμο, επίσης, ορίζεται ή τροποποιείται ο σκοπός και η νομική φύση τους. Σε περίπτωση ίδρυσης νέων ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, θα πρέπει να προηγείται μελέτη οικονομοτεχνική, μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό. Στις εν λόγω μελέτες θα πρέπει απαραιτήτως να προκύπτει με σαφήνεια η κοινωνικοοικονομική ανάγκη που θα καλυφθεί από την ίδρυση του συγκεκριμένου φορέα και η οποία δεν καλύπτεται από τους ήδη υφιστάμενους ερευνητικούς φορείς. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και την έγκριση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Επειδή το Ι.Ε.ΤΕ.Θ. έχει επιδείξει πλούσιο επιστημονικό έργο, και επειδή μετά την κατάργηση του ΚΕΤΕΑΘ και ενσωμάτωσή του στο ΕΚΕΤΑ το 2013, δεν υπάρχει αντίστοιχος ερευνητικός φορέας στην Θεσσαλία και γενικότερα στην Κεντρική Ελλάδα, τη στιγμή που υπάρχει το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό.

Επειδή η νέα κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα και την καινοτομία ως μοχλό ανάπτυξης κι εξόδου από την κρίση.

Επειδή η ίδρυση αυτόνομου ερευνητικού φορέα στην Κεντρική Ελλάδα με έδρα τον Βόλο αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για την Περιφέρεια της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας, αφού θα δημιουργήσει δεκάδες θέσεις εργασίας τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Κεντρικής Ελλάδας, και θα εκτελέσει ή θα διαχειριστεί μια σειρά από αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επειδή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», προβλέπει την αναστολή έως τις 31.12.2015 της ίδρυσης του ΕΤΕΚ, αλλά βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της διαμόρφωσης για να λάβει την τελική του μορφή.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
-Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να υπάρξει ενδυνάμωση του σημαντικού επιστημονικού έργου που έχει επιδείξει το Ι.Ε.ΤΕ.Θ. –ΕΚΕΤΑ με τη δημιουργία αυτόνομου ερευνητικού φορέα στην Κεντρική Ελλάδα με έδρα τον Βόλο, που θα στηρίξει την οικονομία της Περιφέρειας Θεσσαλίας δημιουργώντας δεκάδες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει μια σειρά από αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα;

Ο ερωτών βουλευτής

Αλέξανδρος Μιχ. Μεϊκόπουλος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ