ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

04/11/2015

Τροπολογία βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Προσθήκη στις μεταβατικές διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για λειτουργούντα έργα ΑΠΕ προ της έναρξης ισχύος της Υ. Α. 49828/2008Τροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις»

  1. Αιτιολογική έκθεση

Με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, (Υ.Α. 49828/2008, ΦΕΚ Β 2464/03.12.08), καθορίστηκαν βασικές κατευθύνσεις, κανόνες και ειδικά κριτήρια για την χωροθέτηση έργων Α.Π.Ε. στο σύνολο του εθνικού χώρου. Ειδικότερα, με το παραπάνω Πλαίσιο τέθηκαν μεταξύ άλλων γεωγραφικοί, γεωμετρικοί και τεχνικοί περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την χωροθέτηση των έργων, καθώς και περιορισμοί σχετικά με την πυκνότητα των έργων που μπορούν να εγκατασταθούν σε μια περιοχή.

Στο άρθρο 27 «Μεταβατικές διατάξεις» του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε., προβλέπεται ότι οι νομίμως λειτουργούσες κατά τη δημοσίευση του Ειδικού Πλαισίου εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. διατηρούνται μέχρι τη λήξη της άδειας λειτουργίας τους ή την αυτοδίκαιη παράτασή της που ορίζεται στο άρθρο 27, παρ.3 του Ν.3468/2006. Η ρύθμιση αυτή δημιουργεί οξύ πρόβλημα σε εν λειτουργία έργα Α.Π.Ε. τα οποία είχαν ήδη εγκατασταθεί κατά το χρόνο θέσπισης του Ειδικού Πλαισίου και δεν πληρούν τα κριτήρια τα οποία θέσπισε εκ των υστέρων το Πλαίσιο αυτό. Με την σήμερα ισχύουσα διάταξη του αρ. 27 του Ειδικού Πλαισίου, τα εν λειτουργία αυτά έργα αδυνατούν να ανανεώσουν την άδεια λειτουργίας τους κατά τη λήξη της, αφού είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσαρμοστούν στα εκ των υστέρων θεσπισθέντα κριτήρια του Ειδικού Πλαισίου (π.χ. αποστάσεις από άλλες δραστηριότητες) με αποτέλεσμα την οριστική παύση της λειτουργίας τους, παρά το γεγονός ότι ήδη θα λειτουργούν κατά το χρόνο λήξης της αδείας, ανελλιπώς επί 20 έτη.

Με την προτεινόμενη τροπολογία αντιμετωπίζεται το ανωτέρω πρόβλημα. Συγκεκριμένα εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε, οι νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. Παράλληλα διασφαλίζεται η πιστή τήρηση της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ώστε οι εγκαταστάσεις αυτές να είναι υποχρεωμένες να τηρούν όλους τους λοιπούς περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας τους που πιθανά τους τεθούν κατά την ανανέωση της αδείας τους.


Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Άρθρο ……….

Προσθήκη στις μεταβατικές διατάξεις της Υ.Α. 49828/2008

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 της Υ.Α. 49828/2008 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

«1α. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ της παραγράφου 1 λειτουργούν νομίμως και μετά από τις τυχόν ανανεώσεις της άδειας λειτουργίας τους και πάντως σύμφωνα με τις διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ιδίως του Ν. 4014/2011, όπως ισχύουν, πέραν του μεταβατικού διαστήματος της παραγράφου 1.»


Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015

Ο προτείνων βουλευτής


Σηφάκης ΓιάννηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ